BURMISTRZ KŁODAWY O G Ł A S Z A na dzień 16 grudnia 2013r

Komentarze

Transkrypt

BURMISTRZ KŁODAWY O G Ł A S Z A na dzień 16 grudnia 2013r
Na podstawie § 3 ust 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zmian.)
BURMISTRZ KŁODAWY
O GŁAS ZA
na dzień 16 grudnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 11.00
I
PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Kłodawie przy ul. Barbary,
stanowiącej własność Gminy Kłodawa, dla której w Sądzie Rejonowym w Kole
jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/33748/6, oznaczonej nr ewid. działki
1068 o pow. 0,9883 ha
cena wywoławcza wynosi - 64 000,00 PLN
wadium - 6 500,00
PLN
postąpienie 700,00 PLN
Przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana rolniczo.
W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym
przepływ
wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Miasta i Gminy Kłodawa
Nr : 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093
lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 5) najpóźniej na trzy dni przed
przetargiem tj. do dnia 12 grudnia 2013r.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone najpóźniej
trzy dni po jego zakończeniu, natomiast osobie, która przetarg wygrała wadium
zalicza się na poczet ceny nabycia.
Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Miasta i Gminy Kłodawa.
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi.
W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom.
Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.
Dodatkowych informacji dotyczących zbywanych nieruchomości można uzyskać pod nr
tel. 63 2730 622 wew.117.
Z uzasadnionych przyczyn zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
BURMISTRZ
/-/
KŁODAWY
Robert Olejniczak

Podobne dokumenty