warszawa, onia.l4.:Sr zafi r.

Komentarze

Transkrypt

warszawa, onia.l4.:Sr zafi r.
warszawa,
onia.l4.:Sr
zafi r.
GLOWNYINSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
GIF-IW-ZJP-4350t2-1I MJWI 0
DECYZJA nr 12tDt2010
Na podstawieart. 122 ust. 1 ustawyz dnia 6.09.2001r. - Prawofarmaceutyczne(Dz. U.
1-2008r. Nr 45, poz.271 z po2n.zm.), orazart. 1545 1 i S 2 ustawyz dnia14 czerwca1960r. Kodekspostqpowania
administracyjnego
(tekstjednolity:D;. U. z zcio)r.Nr 9g, poz. 1OT1zp62n.
zm.)
GLOWNY INSPEKTORFARMACEUTYCZNY
KropleMigtowe,kropledoustne,roztw6r,(95g+5gy100g,
opakowanie35g,
nr serii 01072009,
datawa2no6ci07 2011;
KropleWalerianowe,
plyn doustny,lmlt1ml,opakowanie35g,
nr serii 01072009,
datawa2no6ci07 2011;
podmiotodpowiedzialny:
S.A.,ul. Diamentowa25,20-471Lublin
,,Herbapol-Lublin"
UZASADNIENIE
Gl6wny InspektorFarmaceutycznydecyzjqnr 2MC1201Oz dnia 8 stycznia 2O1er.,
wydanqw zwiqzkuz decylq wlasnq podmiotuodpowiedzialnego
wycofalz obrotuna terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej
serie produkt6wleczniczych.Przyczyiq podjgcia decyzji bylo
stwierdzenie
w kartonikuproduktuleczniczego
KropleMiqtowenr serii O1O72OO}
butelkiproOultu
leczniczego
KropleWalerianowe
nr seriiO1OT2OO}.
W dniu22 czerwca201Ar. do Gl6wnegoInspektoraFarmaceutycznego
wplynqlwniosek
stronyo uchyleniedecyli nr 2MC\2O10.Podmiotzakoficzyl
procedurqwycofania,dokonaldzialan
naprawczych,pzedlo2yl certyfikaty poddanych pzeglqdowi i pzepakowaniu, zgodnych
z wymaganiami
przedmiotowych
specyfikacji
seriiproduktuleczniczego,
podpisanepzei OsoOg
Wykwalifikowan4.
Majqcna uwadzepowy2sze,Gl6wnyInspektorFarmaceutyczny
orzekljak na wstqpie.
POUCZENIE
Zgodniez arir.127$ 3 Kodeksupostgpowania
administracyjnego
w terminie14 dni od dnia
dorgczenia
niniejszej
decyzji,stronamozewystqpiido Gl6wnegotnipertoraFarmaceutycznego
z wnioskiem
o ponownerozpatzenie
SR
d*
=iH
OTRZYMUJA:
1,
2.
strona:,,Herbapol-Lublin,'S.A,,ul.
Minister Zdrowia;
4.
5.
6.
Gl6wny Lekarz Weterynarii;
Naczelny Inspektor FarmaceutycznyWojska polskiego;
WIF -wszyscy.
GLO'whi- IFiSPEKToR
FARMhCEUTYCZNY

Podobne dokumenty