Pieczątka o treści : Z-ca D Y R E K T O R A ds. Technicznych

Komentarze

Transkrypt

Pieczątka o treści : Z-ca D Y R E K T O R A ds. Technicznych
Dotyczy :
Przetargu
nieograniczonego
ogłoszonego
na
łamach
Biuletynu
Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 111718 - 2012 z dnia 10 kwietnia 2012
roku na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków
przy
ul. Em. Plater 30, ul. Suzina 1 i ul. Skłodowskiej 6 w Suwałkach
W dniu 19 kwietnia 2012 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy
dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
Pytanie 1 : Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie robót
ulegających zakryciu i elementy robót wykonanych na podstawie protokołów
odbioru zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego ?
Odpowiedź : Nie
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia 19.04.2012 rok

Podobne dokumenty