Treść zapytań przetargowych wraz z odpowiedziami (1)

Komentarze

Transkrypt

Treść zapytań przetargowych wraz z odpowiedziami (1)
ZP.271.2.2013
Sosnowica, dnia 21 luty 2013 roku
ZP.271.2.18.2013
TRE§C ZAPYTAN PRZETARGOWYCH WRAZ Z WYJASNIENIAMI (1)
dotvczv: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.2013 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczaini sciekow w miejscowoici
Zienki".
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zam6wiert Publicznych (Dz.U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zamieszcza zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia nr ZP.271.2.2013 wraz z wyjasnieniami, ktore na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
Prawo Zam6wiert Publicznych wniesli Wykonawcy ubiegajacy s\e o udzielenie niniejszego zamowienia.
Zapytanie przetargowe nr 1
W zataczonym przedmiarach rob6t brak jest pozycji dotyczacych rozbi6rki piaskownika, przepompowni,
smietnika oraz nawierzchni jezdni i chodnika. Prosimy o informacje co Wykonawca ma zrobi6 z materiafami
z rozbi6rki. Jezeli maja. bye odwiezione to prosimy o podanie miejsca i odlegtosci odwozu.
Prosimy o informacfe czy elementy rozbi6rki drogi i chodnik6w Zamawiajacy przewiduje do ponownego
uzycia, czy tez uzupelnienie drogi nalezy wykonac z material6w nowych. Prosimy o uzupelnienie
przedmiaru rob6t o w/w pozycje lub okreslenie gdzie nalezy doliczy6 koszty rob6t rozbibrkowych oraz koszt
utrzymania przebudowy oczyszczaini §ciek6w w ruchu cia.glym.
Odpowiedz
Materia* rozbi6rkowy (gruz) nalezy odwies6 na odleglosc do 6 km.
Materiaty rozbidrkowe z drogi przewidziane sq do ponownego uzytku przez Zamawiaja^cego. Projektowana
droga powinna by6 wykonana z nowych materiatow. Koszt rob6t rozbi6rkowych nalezy uja^6 przy
elementach, z ktorymi koliduja. istniejace obiekty. Przedmiar rob6t jest elementem pomocniczym i w tym
zakresie nie zostanie zmieniony.
Koszt utrzymania w rozruchu zalezy od harmonogramu prac jakie przyjmie Wykonawca. Obecnie
Zamawiajacy nie jest w stanie tego okreslid, nalezy uja6 zgodnie z zamierzeniem Wykonawcy.
Zapytanie przetargowe nr 2
Czy Zamawiajacy dysponuje przedmiarem w formacie ath lub innego programu kosztorysowego? Prosimy o
zamieszczenie.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarem rob6t w formacie ath lub innego programu kosztorysowego.
Zapytanie przetargowe nr 3
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budow§? Prosimy o zamieszczenie.
Iz6
Odpowiedz
Inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budow§ nr 262/10 z dnia 29.09.201 Or. dotyczacej
przebudowy i rozbudowy oczyszczaini sciekdw w miejscowosci Zienki gmina Sosnowica zlokalizowanej na
dzialce nr 36/21 oraz nr 4/11 z dnia 7.01.2013r dotyczacej przebudowa rowu PA zlokalizowanego na
dziaikach nr 34/1, 23/6, 23/7, 24. Obie decyzje zostaly dolaczone do SIWZ do Rozdzialu 4 Dodatki i
elementy specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, ktdre Wykonawca mote wykorzystad jako
formularze oferty i zatqcznikdw do oferty punkt 17 Pozwolenie na budowe.
W zmianie tresci SIWZ (2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwiert
Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiajacy dolaczyl pozwolenia na budow§.
Zapytanie przetargowe nr 4
Prosimy o przedluzenie terminu inwestycji (zakladajac rozstrzygniecie i podpisanie umowy w marcu a
wejscie w kwietniu czyli na realizacj? zostaje niecale 6 miesiecy) do okresu 10 miesiecy od momentu
przekazania placu budowy.
Odpowiedz
Termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian.
Zapytanie przetargowe nr 5
Prosimy o zamieszczenie projektu drogowego.
Odpowiedz
Zamawiajacy na wykonanie dr6g wewnetanych nie posiada oddzielnej dokumentacji projektowej.
Wykonanie drag zgodnie z informacjami w zalaczonej dokumentacji.
Zapytanie przetargowe nr 6
W zamieszczonym przedmiarze rozdzial 10 jest:
a.
Poz. 372 kalk. Wlasna Nadz6r autorski projektanta kpl
b. Poz. 373 kalk. Wlasna Nadz6r inwestorskiw branzy og6ln. sanit. elektr. I drogowej.
Czy te elementy nie powinny by6 wykreslone z wyceny?
Odpowiedz
W zmianie tresci SIWZ (1) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zam6wiert
Publicznych (Dz. U. z 201Or., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zmienil dokument: przedmiar
robot stanowiacy zalacznik nr 11, w kt6rym w/welementy zostaly usuniete.
Zapytanie przetargowe nr 7
Na czym polega rozbiorka rowu cyrkulacyjnego, osadnika wtornego i poletka osadowego.
Odpowiedz
Osadnik i poletka nalezy calkowicie rozebrad, zas row cyrkulacyjny pozostaje jako zbiornik do
wykorzystania alternatywnego.
Zapytanie przetargowe nr 8
W przedmiarze robot brak jest pozycji rozbi6rka ogrodzenia. Prosimy o wyjasnienie co zrobic z materialem z
rozbiorki,
2/6
Odpowiedz
Materialy rozbidrkowe do dyspozycji inwestora, po odwiezieniu na odleglosd do 6km..
Zapytanie przetargowe nr 9
W ramach budowy ma byd wykonana nowa droga z kostki brukowej. Prosimy o wyjasnienie co ma bye z
istniejaca. droga.. W przedmiarze sa. pozycje tylko rozbi6rki i odwiezienia na odleglosd 1 km kraweznikdw.
Odpowiedz
Materialy rozbidrkowe do dyspozycji inwestora, a transport na odleglosd do 6km.
W zmianie tresci SIWZ (2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwiert
Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) Zamawiajacy dokonal w/w zmiany w
dokumencie: przedmiar robdt stanowiacej zalacznik nr 11.
Zapytanie przetargowe nr 10
Z opisdw wynika, ze na terenie oczyszczaini znajduje sie hydrant. Czy istniejacy hydrant oraz inne
uzbrojenie podlega demontazowi przez Wykonawce.
Odpowiedz
Hydranty i inne elementy uzbrojenia nie podlegaja. demontazowi.
Zapytanie przetargowe nr 11
Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca przedstawil kilka osdb posiadajacych jedno lub kilka
wymienionych w § 5 ust. 5.1 pkt. 4a uprawniert, oraz aby jedna z tych osdb spelnila warunek opisany w § 5
ust. 5.1 pkt. 4b
Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza aby Wykonawca przedstawil kilka osdb posiadajacych jedno lub kilka
wymienionych w § 5 ust. 5.1 pkt. 4a (uprawniert z zastrzezeniem, iz osoby te lacznie powinny dysponowad
wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami), w tym jedna z tych osdb spelnila warunek opisany
w § 5 ust. 5.1 pkt. 4b.
Zapytanie przetargowe nr 12
W zataczniku nr 7 do SIWZ Zamawiajacy zada podania wartosci brutto oraz wartosci udzialu w catkowitym
zamdwieniu [%] czesci zamdwienia, ktdrej Wykonawca zamierza powierzyd Podwykonawcy.
Wnosimy o wykreslenie z powyzszych zapisdw. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy moze
zadad od wykonawcdw jedynie wskazania wofercie czesci zamdwienia (zakresu), ktdrej wykonanie
powierzy podwykonawcom. W zwiazku z powyzszym zadanie od wykonawcy takich informacji jak wartosd
dla podwykonawcy narusza ten przepis.
Odpowiedz
W zmianie tresci SIWZ (2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwiert
Publicznych (Dz. U. z 201 Or., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) Zamawiajacy dokonal zmiany dokumentu:
Formularz oswiadczenia dot. wskazania w ofercie czesci zamdwienia, ktdrej Wykonawca zamierza
powierzyd Podwykonawcy stanowiacej zalacznik nr 8 do SIWZ.
3/6
Zapytanie przetargowe nr 13
Prosimy o wykreslenie ze Wzoru umowy § 1 ust. 3: „Wykonawca oSwiadcza, te przed zioieniem oferty
przetargowe} i podpisaniem umowy zapoznai sie z miejscem wykonania robdt i dokumentacjq projektowq.".
2adne przepisy ustawy - Prawo zamdwiert publicznych nie zobowiazuja. wykonawcdw do udzialu w wizji
lokalnej przed zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane.
Udzial w wizji lokalnej moze mied tylko charakter fakultatywny, zas nieobecnosd wykonawcdw nie moze
skutkowad dla nich negatywnymi konsekwencjami.
Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO, np. z dnia 30 grudnia 201 Or. Sygn.akt KIO
2710/10: „(...)izba stwierdza w Had za dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie, it naiotenie na
wykonawcdw ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia obowiqzku dokonania wizji iokalnej narusza
wynikajqcq z przepisdw ustawy Prawo zamdwiert publicznych zasade uczciwej konkurencji i rdwnego
traktowania wykonawcdw poprzez zaniechanie prawidlowego i wyczerpujqcego opisu przedmiotu
zamdwienia (..)"
Odpowiedz
W zmianie tresci SIWZ (2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwiert
Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) Zamawiajacy dokonal w/w zmiany w
dokumencie: Ogdlne warunki umowy stanowiacej zalacznik nr 9
Zapytanie przetargowe nr 14
W celu przywrdcenia rdwnowagi stron pomiedzy zawierajacymi umowe prosimy o ustanowienie kary
umownej platnej przez Zamawiajacego z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, za wyjafoiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego netto.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wprowadza w/w zapisu.
Zapytanie przetargowe nr 15
W dokumentacji projektowej wspomina sie o robotach rozbidrkowych istniejacych obiektdw. W
dostarczonych przedmiarach brakuje pozycji dotyczacych rozbidrki obiektdw istniejacych.
Prosimy o podanie ilosci, gdzie wywiezd gruz ijaka cene przyjad za utylizacje.
Odpowiedz
Gruz rozbidrkowy bedzie zagospodarowany przez Zamawiajacego, po odwiezieniu do 6km.
Zapytanie przetargowe nr 16
Gdzie w przedmiarze ujeto punkt zlewny- plyta zelbetowa?
Odpowiedz
Zalaczony przedmiar jest dokumentem pomocniczym, roboty analogiczne moga. byd sumowane, nalezy
wykonad wlasna. kalkulacje.
Zapytanie przetargowe nr 17
Czy rozbudowa oczyszczaini ma byd prowadzona na czynnym obiekcie?
Odpowiedz
4/6
Przebudowa i rozbudowa oczyszczaini ma byd prowadzona na czynnym obiekcie.
Zapytanie przetargowe nr 18
Kto odpowiada za wylaczenie obiektdw?
Czy po stronie Zamawiajacego jest koszt oprdznienia zbiornikdw i utylizacji sciekdw i obiekty beda.
przekazywane jako odlaczone?
Jezeli nie prosimy o podanie ilosci potrzebnych do wyceny.
Odpowiedz
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy obiekty podlaczone.
Wykonawca wylaczy istniejacy obiekt.
Za prace istniejacej oczyszczaini odpowiada Zamawiajacy. Za zagospodarowanie sciekdw od chwili
wylaczenia istniejacej oczyszczaini do czasu uruchomienia projektowanej odpowiada Zamawiajacy.
Zapytanie przetargowe nr 19
Po czyjej stronie jest koszt eksploatacji oczyszczaini w trakcie prac modernizacyjnych?
Odpowiedz
Za pace istniejacej oczyszczaini i jej koszt odpowiada Zamawiajacy.
Zapytanie przetargowe nr 20
Jak ma wygladad zagospodarowanie terenu w miejscach po rozebranych urzadzeniach oczyszczaini.
Odpowiedz
Teren na zakortczenie ma byd przygotowany z wysiewem traw i obsadzeniem drzew i krzewdw wzdluz
ogrodzenia.
Zapytanie przetargowe nr 21
Wg przedmiaru robdt do wykonania jest 5 slupdw oswietleniowych, natomiast dokumentacja techniczna
wskazuje 7 slupdw. Prosimy o poprawienie przedmiaru robdt.
Odpowiedz
Ilose slupdw i lamp skalkulowad zgodnie z planem zagospodarowania.
W zmianie tresci SIWZ (2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamdwiert
Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) Zamawiajacy dokonal w/w zmiany w
dokumencie: przedmiar robdt stanowiacej zalacznik nr 11
Zapytanie przetargowe nr 22
W przedmiarach robdt brak jest pozycji dotyczacych demontazu istniejacych slupdw oswietleniowych oraz
kabli energetycznych. Prosimy o wskazanie co ma Wykonawca zrobid z materialami z rozbidrki.
Odpowiedz
Slupy nalezy zdemontowad, a materialyz rozbidrodwiesd na odleglosd do 6 km.
Zapytanie przetargowe nr 23
Wg wizji lokalnej stwierdzilismy, ze istniejaca droga jest wykonana z plyt Jomb. Co Wykonawca ma zrobid z
plytami z rozbidrki.
5/6
Odpowiedz
Plyty z rozbidrki nalezy odwiesc na odleglosc do 6km do ponownego uzycia przez Zamawiajacego.
Zapytanie przetargowe nr 24
Prosimy o wyjasnienie:
- W przedmiarze robot pozycja nr 191 jest „Dostarczenie agregatu pradotworczego 15kVA/12kW, natomiast
w dokumentacji technicznej jest agregat pradotwdrczy 10kVA/7kW. Jaki agregat przyjad do wyceny.
Odpowiedz
Prosze przyjad agregat zgodnie z dokumentacja. tj.: 10kVA/7kW.
W zmianie tresci SIWZ (2) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowieri
Publicznych (Dz. U. z 201 Or., Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) Zamawiajacy dokonal w/w zmiany w
dokumencie: przedmiar robot stanowiacej zalacznik nr 11.
6/6

Podobne dokumenty