działań Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w

Komentarze

Transkrypt

działań Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w
AUTOEWALUACJA
działań Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie
w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie
STANDARD PIERWSZY
Szkoła promująca zdrowie
pomaga członkom społeczności szkolnej
(w tym rodzicom)
zrozumieć i zaakceptować koncepcję
szkoły promującej zdrowie.
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
I.
II.
Wymiar
Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i
znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej.
Zrozumienie i akceptacja szkoły promującej zdrowie w
społeczności szkolnej.
Ocena łączna:
4,5
4,65
Chcieliby otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ: (%)
Nauczyciele
Uczniowie
Rodzice
Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
Średnia
liczba
punktów
4,8
40
54
70
83
6
4,8
5
4,5
4,65
II
średnia
4
3
2
1
0
I
I.
Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej.
II.
Zrozumienie i akceptacja szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej.
średnia Ocena łączna.
Mocne strony
 dobrze rozpowszechniona jest koncepcja SzPZ wśród społeczności szkolnej
i lokalnej
 dobra jest znajomość koncepcji SzPZ wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 nauczycieli biorą udział w szkoleniach i kursach dotyczących promocji
zdrowia
 szkoła posiada bogaty zbiór publikacji dotyczących promocji zdrowia, SzPZ,
zdrowego stylu życia
 notujemy dość wysoki stopień akceptacji i uznania koncepcji SzPZ
wszystkich członków społeczności szkolnej
 wysoka jest świadomość uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników
szkoły dotycząca znaczenia wszelkich działań na rzecz promocji zdrowia i
zdrowego stylu życia
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania
 zwiększyć udział Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w wyborze
projektów i zadań związanych z funkcjonowaniem SzPZ
 zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnej i rodziców w realizację
działań SzPZ
STANDARD DRUGI
Szkoła promująca zdrowie
zarządza projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający :
 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w
tym rodziców i społeczności lokalnej
 skuteczności i długofalowości działań
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
Wymiar
Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia.
Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia.
Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły.
Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie
promocji zdrowia.
VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji
zdrowia.
VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji
zdrowia.
IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie
promocji zdrowia.
III.
IV.
V.
VI.
Ocena łączna:
Średnia
liczba
punktów
5,0
4,8
5,0
4,7
4,7
4,7
4,5
4,77
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w
podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia :
x
TAK
NIE
nauczyciele
11
4
rodzice
28
22
6
5
5,0
4,8
5,0
III
IV
V
4,7
4,7
4,7
4,5
VI
VII
VIII
IX
4,77
4
3
2
1
0
III.
Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia.
IV.
Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia.
V.
Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły.
VI.
Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia.
VII.
Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia.
VIII.
Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia.
IX.
Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia.
średnia Ocena łączna.
średnia
Mocne strony
 szkolny koordynator jest akceptowany i cieszy się dużą sympatią i
życzliwością całej społeczności szkolnej
 dobrze układa się współpraca koordynatora ds. promocji zdrowia i całego
szkolnego zespołu promocji zdrowia z dyrekcją
 kompetencje koordynatora i całego szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia
są wysokie
 notujemy wysoki poziom doskonalenia zawodowego i edukacji nauczycieli w
dziedzinie promocji zdrowia
 nauczyciele czerpią dużo satysfakcji z działań na rzecz SzPZ i są oddani jej
działaniom
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania
 zwiększyć monitoring działań związanych z promocją zdrowiaudoskonalenie procedury przekazywania informacji członkom
społeczności szkolnej
STANDARD TRZECI
Szkoła promująca zdrowie
prowadzi edukację zdrowotną
uczniów i pracowników
oraz
dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
I.
II.
III.
IV.
Wymiar
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji
zdrowotnej.
Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji
zdrowotnej.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego
zasoby.
Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla
podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej.
Ocena łączna:
Średnia
liczba
punktów
4,6
4,7
4,1
4,5
4,47
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
4,6
4,7
4,1
I
II
III
4,5
4,47
IV
średnia
I.
Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej.
II.
Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej.
III.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby.
IV.
Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej.
średnia Ocena łączna.
Mocne strony
 edukacja zdrowotna w szkole jest traktowana przez dyrekcję, nauczycieli i
rodziców jako bardzo ważne zadanie szkoły, ściśle powiązane z jej cechami
(koncepcją) w zakresie wychowania i profilaktyki
 szkoła posiada bardzo dobre i sprzyjające warunki do edukacji zdrowotnej
 w szkole prowadzone są różnorodne, ciekawe zajęcia z edukacji zdrowotnej
(warsztaty, spektakle profilaktyczne, szkolenia, spotkania, kursy)
 w szkole organizowane są spotkania ze specjalistami różnych dziedzin:
prawnikiem, lekarzem, policjantem, przedstawicielem pomocy rodzinie,
ratownikiem medycznym, ekspertem do spraw ochrony środowiska,
psychologiem, ...)
 nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach z
zakresu edukacji zdrowotnej; dzięki temu stosują więcej metod
aktywizujących – uczniowie nie tylko słuchają, ale więcej działają, wykonują
konkretne działania
 młodzież mocno angażuje się w działania prozdrowotne i proekologiczne
 działania z zakresu edukacji zdrowotnej są planowane na podstawie
diagnozy, monitorowane i ewaluowane
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania
 zwiększyć ofertę edukacji zdrowotnej skierowaną do rodziców - rodzice
zauważają jeszcze zbyt małą ofertę edukacji zdrowotnej skierowaną do nich
 dotrzeć do grona rodziców, którzy mogą się podzielić swoją wiedzą
zawodową, doświadczeniami i zainteresowaniami
 wnikliwiej zbadać potrzeby rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej
 jeszcze częściej stosować techniki umożliwiające uczniom samoobserwację
 udostępnić uczniom „skrzynkę pytań” – miejsce, gdzie uczniowie mogliby
anonimowo zadawać pytania oraz podać propozycję dotyczącą zajęć
STANDARD CZWARTY
Szkoła promująca zdrowie
tworzy klimat społeczny
sprzyjający:
 satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz
wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników
 zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników
 uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności
szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
Podskale i badane osoby
Średnia
liczba
punktów
UCZNIOWIE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Satysfakcja ze szkoły.
Stwarzanie uczniom możliwości i uczestnictwa w życiu klasy.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.
Motywowanie do osiągania sukcesów.
Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena.
Relacje między uczniami.
VIII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole.
IX. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów.
4,3
3,5
4,3
3,3
4,1
4,3
4,1
2,7
2,5
We wszystkich badanych grupach osób podskale:
 Powyżej zielonego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym
korzystniejszy wynik
 Poniżej zielonego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik
UCZNIOWIE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,3
4,3
4,3
4,1
4,1
3,5
3,3
2,5
I
VI
III
VI
VII
II
IV
I.
Satysfakcja ze szkoły.
II.
Stwarzanie uczniom możliwości i uczestnictwa w życiu klasy.
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
IV.
V.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.
Motywowanie do osiągania sukcesów.
VI.
Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena.
VII.
Relacje między uczniami.
VIII.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
IX.
IX
2,7
VIII
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
Podskale i badane osoby
Średnia
liczba
punktów
NAUCZYCIELE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Satysfakcja z pracy w szkole.
Stwarzanie nauczycielom możliwości i uczestnictwa w życiu i
pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.
Relacje nauczyciele - nauczyciele.
Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu
klasy/szkoły.
VII. Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
VIII. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów.
4,6
4,3
4,5
4,2
4,1
4,0
2,8
2,6
We wszystkich badanych grupach osób podskale:
 Powyżej zielonego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym
korzystniejszy wynik
 Poniżej zielonego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik
NAUCZYCIELE
5
4,6
4,5
4,5
4,3
4,2
4,1
4
4
3,5
3
2,6
2,8
2,5
2
1,5
1
0,5
0
I
III
II
IV
V
VI
VIII
VII
II.
Satysfakcja z pracy w szkole.
Stwarzanie nauczycielom możliwości i uczestnictwa w pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji.
III.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
IV.
Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach.
V.
VI.
Relacje nauczyciele - nauczyciele.
Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły.
VII.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
VIII.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
I.
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
Podskale i badane osoby
Średnia
liczba
punktów
PRACOWNICY SZKOŁY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji.
Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami,
możliwości i uczestnictwa w życiu i pracy szkoły.
Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami.
Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami.
4,1
2,9
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród
uczniów.
3,4
2,3
3,9
4,2
We wszystkich badanych grupach osób podskale:
 Powyżej zielonego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym
korzystniejszy wynik
 Poniżej zielonego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik
Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami
4,5
4,17
4,14
4
3,83
3,5
2,94
3
2,33
2,5
2,18
2
1,5
1
0,5
0
IV
I
III
II
VI
I.
Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji.
II.
Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości i uczestnictwa w życiu i pracy szkoły.
III.
Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami.
IV.
Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami.
V.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
VI.
Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
V
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
Podskale i badane osoby
Średnia
liczba
punktów
RODZICE.
4,35
4,15
III.
IV.
V.
Satysfakcja ze szkoły dziecka.
Stwarzanie rodzicom możliwości i uczestnictwa w życiu
klasy/szkoły.
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły.
Wsparcie dla rodziców.
VI.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
2,4
I.
II.
3,8
3,7
4,0
We wszystkich badanych grupach osób podskale:
 Powyżej zielonego wiersza zawierają sformułowania pozytywne – im większa średnia liczba punktów, tym
korzystniejszy wynik
 Poniżej zielonego wiersza zawierają sformułowania negatywne – im mniejsza średnia liczba punktów,
tym korzystniejszy wynik
RODZICE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,35
4,15
4
3,8
3,7
2,4
I
II
V
III
IV
I.
Satysfakcja ze szkoły dziecka.
II.
III.
Stwarzanie rodzicom możliwości i uczestnictwa w życiu klasy/szkoły
Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli.
IV.
Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły.
V.
Wsparcie dla rodziców.
VI.
Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy.
VI
Mocne strony
 nauczyciele oraz pracownicy, którzy nie są nauczycielami, czują satysfakcję
z pracy w szkole
 rodzice są zadowoleni, że ich dzieci chodzą do naszej szkoły, podobnego
zdania są również uczniowie
 zdaniem uczniów i nauczycieli uczniowie otrzymują wsparcie ze strony
pedagogów
 rodzice są zdania, że mogą liczyć na życzliwość, pomoc i wskazówki w
sprawach dzieci
 uczniowie są motywowani do osiągania sukcesów
 uczniowie znają prawa ucznia, reguły pracy oraz kryteria oceniania
 uczniowie dobrze zachowują się względem pracowników szkoły, którzy nie
są nauczycielami
 dobre relacje we wszystkich grupach społeczności szkolnej opierają się na
życzliwości, współpracy, chęci udzielania pomocy
 nauczyciele i rodzice mają możliwość uczestniczenia w życiu i pracy szkoły
 nauczyciele otrzymują wsparcie ze strony dyrekcji
 uczniowie i nauczyciele nie są przeciążeni obowiązkami i nie czują się
zestresowani
 przemoc i zachowania aspołeczne wśród uczniów zdarzają się rzadko
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania
 zwiększyć zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
 stworzenie pracownikom, którzy nie są nauczycielami pełniejszego
uczestnictwa w życiu szkoły
 wzmocnienie poczucia wartości własnej uczniów - uczniowie niżej oceniają
swoje podejście do nauki i zachowania ( 3,3) niż nauczyciele (4,2)
STANDARD PIĄTY
Szkoła promująca zdrowie
tworzy środowisko fizyczne sprzyjające
zdrowiu, bezpieczeństwu
i dobremu samopoczuciu
uczniów i pracowników.
RAPORT Z EWALUACJI
l.p.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Wymiar
Budynek i teren szkoły.
Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń.
Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem.
Meble dla uczniów i nauczycieli.
Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych.
Warunki i organizacja zajęć ruchowych.
Organizacja posiłków i dostępność do napojów dla uczniów.
Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność
pierwszej pomocy.
Ocena łączna:
Średnia
liczba
punktów
5,0
4,75
4,85
4,83
4,76
4,74
4,5
4,9
4,79
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
5
4,9
4,85
4,83
4,79
4,76
4,75
4,5
I
VIII
III
IV
V
II
I.
Budynek i teren szkoły.
II.
Warunkim sanitarne, czystość i estetyka .
III.
Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem.
IV.
Meble dla uczniów i nauczycieli.
V.
Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych.
VI.
Warunki i organizacja zajęć ruchowych.
VII.
Organizacja posiłków i dostępność do napojów dla uczniów.
VIII.
Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy.
średnia
4,74
Ocena łączna
VI
VII
Mocne strony












bardzo dobry stan techniczny budynku
budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych
każda klasa ma swoją izbę lekcyjną
szkoła dba o bezpieczeństwo (ogrodzony teren, monitoring)
jest czysto i estetycznie, co jest zasługą pracowników szkoły i uczniów
w szkole w sposób ciągły prowadzona jest segregacja odpadów i zbiórkę
surowców wtórnych
zachowane są wszelkie normy dotyczące higieny pracy np. zabezpieczenie
budynku przed hałasem z zewnątrz, rolety w oknach chroniące przed
nadmiernym nasłonecznieniem
meble dostosowane są do wzrostu uczniów
nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi posiadają odpowiednio
wyposażone pokoje i pomieszczenia z warunkami do pracy, odpoczynku czy
spożycia posiłku
każdy uczeń posiada swoją szafkę (dzieci nie muszą nosić nadmiernie
ciężkich plecaków)
duży budynek szkoły (brak przeludnienia, możliwa jednozmianowość i dobre
planowanie zajęć, odpowiednio długie przerwy międzylekcyjne)
szkoła posiada dobre zaplecze do rekreacji i organizacji zajęć ruchowych
(dobrze zorganizowane i wyposażone boisko szkolne, w sąsiedztwie
kompleks sportowy „Orlik”, sala gimnastyczna, bogate zaopatrzenie w sprzęt
sportowy odpowiadający wszelkim normom higieny i bezpieczeństwa)
 szkoła kładzie duży nacisk na zasady racjonalnego żywienia (zapewnienie
każdemu uczniowi możliwości spożycia w odpowiednich warunkach posiłku,
dla chętnych dowożone są obiady do stołówki szkolnej, bezpłatne mleko dla
wszystkich dzieci, odpowiedni asortyment produktów w sklepiku szkolnym)
 brak zagrożenia dla zdrowia uczniów w szkole i najbliższym otoczeniu szkoły
 wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy
 odpowiednio są wyposażone apteczki pierwszej pomocy , znajdują się w
wyznaczonych miejscach
Problemy priorytetowe wymagające
rozwiązania
 wypracować nawyk systematycznego prowadzenia ćwiczeń śródlekcyjnych
(nie tylko w klasach młodszych)
 zachęcić pracowników szkoły oraz rodziców do zwiększenia aktywności
fizycznej (na terenie szkoły)
 zwrócić uwagę na dostosowanie rozmiarów stołów i krzeseł do wzrostu
uczniów, szczególnie przy przemieszczaniu się z jednej do drugiej sali