IN POINT spółka akcyjna Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

Komentarze

Transkrypt

IN POINT spółka akcyjna Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku
IN POINT S.A.
RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Spis treści:
1. Informacje ogólne
2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
4. Informacja Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej
działalności
5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta oraz
wskazanie podstaw braku konsolidacji sprawozdań finansowych
6. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta
7. Oświadczenie Zarządu
Warszawa, 14 luty 2013 roku
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
adres internetowy:
REGON:
NIP:
KRS:
Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r.
IN POINT spółka akcyjna
Warszawa
ul. Piękna 11/17, 00-549 Warszawa
(22) 827 87 78
(22) 203 46 24
[email protected]
www.in-point.pl
142449320
5252482136
0000362454
Kamil Kuchta – Prezes Zarządu
2
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w zł)
Tabela 1. Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat IN POINT S.A.
01.10.2012 31.12.2012
01.10.2011 31.12.2011
51 000,00
51 000,00
204 000,00
171 089,74
2 651,78
5 951,79
20 507,11
48 931,21
Koszty ogólnego zarządu
71 202,67
151 472,27
466 846,52
764 741,46
Zysk / Strata ze sprzedaży
-20 202,67
-102 449,73
-262 846,52
-630 082,07
Zysk / Strata z działalności
operacyjnej
-15 992,17
-117 647,51
-301 913,68
-1 451 112,44
Zysk / Strata brutto
-12 440,06
-119 111,61
-303 368,37
-165 344,76
Zysk / Strata netto
-25 108,91
-96 581,00
-269 142,21
-155 577,64
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży
Amortyzacja
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2011 31.12.2011
Tabela 2. Wybrane pozycje bilansu IN POINT S.A.
Na dzień
Na dzień
BILANS
31.12.2012 31.12.2011
Kapitał własny
2 192 034,62 2 048 395,08
Należności długoterminowe
1 231 202,00 1 288 502,00
Należności krótkoterminowe
74 466,14
181 212,68
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
19 815,51
33,85
0,00
0,00
190 373,82
163 168,49
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
3
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W okresie, którego dotyczy raport, spółka IN POINT S.A. („Emitent”, „Spółka”, „IN POINT”)
osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 51 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły
w IV kwartale 2012 roku 71 tys. zł, a narastająco od początku roku 467 tys. zł.
Dla porównania w całym poprzednim roku obrotowym koszty te wyniosły 765 tys. zł,
co oznacza spadek o 39% w ujęciu rok do roku.
W ujęciu narastającym, za cztery kwartały 2012 roku Emitent zanotował 270 tys. zł straty
netto, w tym za IV kwartał 2012 roku strata netto wyniosła już tylko 25 tys. zł. W
analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego strata netto wyniosła ponad 96 tys. zł.
Wyniki finansowe Emitenta wciąż są ujemne, jednak porównując wyniki uzyskiwane
w kolejnych kwartałach 2012 roku należy zauważyć, że trend poprawy osiąganych wyników
znacząco przyspieszył. Na wyniki niezmiennie wpływ mają ponoszone koszty działań
marketingowych i koszty bieżącej obsługi portalu Globlotto.com („Portal”). Jednak dzięki
podejmowanym przez Zarząd Emitenta działaniom związanym z optymalizacją kosztów
i struktury organizacyjnej, a także na wskutek utrzymującej się wysokiej dynamiki przyrostu
użytkowników, Zarządu Emitenta planuje, że w roku obrotowym 2013 Spółka osiągnie
rentowność. Według aktualnych danych finansowych Emitenta, powinno to nastąpić
na koniec I kwartału 2013 roku.
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe dane dotyczące portalu Globlotto.com.
osiągnięte w IV kwartale 2012 roku.
Tabela 3. Podstawowe dane charakteryzujące Portal Globlotto.com
Październik
2012
Liczba użytkowników na początek okresu
Liczba nowych użytkowników
Liczba użytkowników na koniec okresu
Przychody ze sprzedaży w okresie (w zł)
Listopad
2012
Grudzień
2012
IV kwartał
2012
42 033
46 202
54 515
42 033
4 169
8 313
12 707
25 189
46 202
54 515
67 222
67 222
55 775,26
111 860,10
74 745,24
242 380,59
4
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
ROZWÓJ PORTALU GLOBLOTTO.COM
W IV kwartale 2012 roku główny nacisk położony został na realizację wspólnej akcji
promocyjnej produktów marki Wilkinson, ENERGIZER oraz portalu Globlotto.com.
W jej wyniku do końca kwartału zarejestrowało się 24 390 użytkowników. Pomimo,
że główny etap akcji, związany z prowadzeniem aktywnych działań promocyjnych oraz
kampanią medialną, zakończył się z końcem grudnia, to w ciągłej sprzedaży są jeszcze
opakowania zawierające kupony promocyjne, które będą mogły być wykorzystane
do 30 czerwca 2013 roku. Zarząd Emitenta ocenia, iż w wyniku przeprowadzonej akcji
marketingowej, dodatkowo może zarejestrować się ok. 50 tys. użytkowników. Ponadto
w przypadku utrzymania korzystnej dynamiki rejestracji nowych użytkowników w ramach
ww. akcji niewykluczone jest przedłużenie terminu ważności kuponów promocyjnych.
Wykres 1. Liczba użytkowników portalu Globlotto.com w IV kwartale 2012 roku
70 000
67 222
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
42 033
40 000
35 000
30 000
01.10.2012 15.10.2012 01.11.2012 15.11.2012 01.12.2012 15.12.2012 31.12.2012
Liczba użytkowników Portalu
Źródło: Dane własne Spółki
Na koniec IV kwartału 2012 roku portal Globlotto.com posiadał 67 222 zarejestrowanych
użytkowników. Oznacza to wzrost o prawie 60% w porównaniu do początku kwartału.
W całym 2012 roku liczba użytkowników Portalu wzrosła ponad pięciokrotnie
(31 grudnia 2011 roku zarejestrowanych było 12 947 użytkowników).
5
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
W 2012 witrynę portalu Globlotto.com odwiedzono ponad 490 tys. razy. Wciąż dominują
odwiedziny pochodzące z Polski (stanowią one 91%), niemniej w porównaniu z rokiem
ubiegłym udział ten spadł o 3%. Pozostałe kraje stanowią około 9% ogólnej liczby odwiedzin
domeny globlotto.com. W grudniu 2012 roku udział odwiedzin pochodzących z Polski po raz
pierwszy spadł poniżej 90%.
W całym 2012 roku na portal Globlotto.com wchodzili użytkownicy z 2 388 miast
i miejscowości z całego świata, z czego 521 stanowiły polskie miasta i miejscowości.
Do pięciu krajów, z których pochodziła największa liczba odwiedzin Portalu należą: Polska,
Rosja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Holandia. Łącznie na portal Globlotto.com wchodzili
w 2012 roku obywatele ponad 100 państw.
Na dzień przekazania niniejszego raportu portal Globlotto.com posiada
zarejestrowanych użytkowników.
83 750
ZMIANY W ZAKRESIE STRUKTURY ORGAZNIZACYJNEJ
Od lipca 2012 roku Emitent realizuje strategię rozwoju, zakładającą globalizację portalu
Globlotto.com. Realizacja ww. celu opiera się na zbudowaniu efektywnej struktury
organizacyjnej, poprzez zminimalizowanie kosztów i poprawy wskaźników kosztów
na użytkownika oraz zwiększeniu rozpoznawalności Portalu na obecnych i nowych rynkach
światowych. Efektem ma być dalsze zwiększanie rozpoznawalności Portalu, wzrost
efektywności zarządzania Portalem oraz osiągnięcie progu rentowności.
Czynnikami istotnymi dla sukcesu przyjętej strategii jest skonsolidowanie aktywów Emitenta
związanych z działalnością e-commerce, w tym spółki portfelowej Power2Success Co Ltd.
w spółce GlobLotto LLC z siedzibą w Delaware, USA, w celu optymalizacji prowadzonych
działań oraz uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej rozwiązań technologicznych
stosowanych przez Portal. Stosowne aplikacje o uzyskanie ochrony patentowej zostały już
złożone w 2012 roku w USA, co jest związane z wyższym stopniem ochrony rozwiązań
technologicznych wg amerykańskiego prawa patentowego. W przyszłości będzie to wartość
decydująca o wycenie Portalu.
Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o zawiązaniu spółki GlobLotto LLC
i przyjętej strategii w raporcie bieżącym nr 18/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku.
W wyniku realizacji ww. strategii Zarząd Emitenta w dniu 01 października 2012 roku podjął
uchwałę dotyczącą zbycia udziałów spółki zależnej Power2Success Co Limited. W związku
z podjętą uchwałą udziały Power2Success Co Ltd. w księgach rachunkowych Emitenta zostały
przekwalifikowane z długoterminowych do krótkoterminowych aktywów finansowych
z przeznaczeniem do sprzedaży, a następnie w dniu 11 lutego 2013 roku zbyte.
6
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
Po zakończeniu IV kwartału 2012 roku, w dniu 11 lutego 2013 roku w skład Zarządu
Emitenta, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, powołany został Pan Lubomir Witoszek.
Pan Lubomir Witoszek dotychczas pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Spółce i wykazał
wysokie kwalifikacje w prowadzeniu działalności e-commerce, które mogą przyczynić się
do dalszego wzrostu wartości Spółki. Jako Wiceprezes Zarządu będzie odpowiedzialny
za tworzenie biznesu przez nawiązywanie stałej współpracy Portalu z innymi
przedsiębiorstwami.
Szczegółowe informacje Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 05/2013.
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
08 listopada 2012 roku zakończona została subskrypcja akcji serii H, wszystkie akcje zostały
objęte. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 1 650 000 zł.
W dniu 10 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 listopada 2012 roku
o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1 000 000
akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 502 533,40 zł
do kwoty 602 533,40 zł
Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca
ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 6 025 334.
7
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA ORAZ WSKAZANIE PODSTAW BRAKU KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem okresowym Emitent posiadał udziały
w następujących podmiotach:
 Power2Success Co Ltd.
Spółka z siedzibą w Limassol, Cypr. Działa w sektorze usług e-commerce. Emitent posiadał
100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki Power2Success Co Ltd.
 LOCITECH sp. z o.o.
Spółka z siedzibą w Łodzi. Działa w sektorze usług geolokalizacyjnych i e-commerce. Emitent
posiadał 21,09% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki.
Na dzień sporządzenia raportu za IV kwartał 2012 Emitent posiada udziały w następujących
podmiotach:
 LOCITECH sp. z o.o.
Spółka z siedzibą w Łodzi. Działa w sektorze usług geolokalizacyjnych i e-commerce. Emitent
posiadał 21,09% udziału w kapitale zakładowym i głosach spółki.
8
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
WSKAZANIE PRZYCZYN I PODSTAWY PRAWNEJ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Emitent nie dokonał konsolidacji sprawozdań finansowych wyżej wymienionych jednostek
na podstawie następujących przepisów:


Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki LOCITECH sp. z o.o. nie została
dokonana na podstawie zapisów art. 57 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości. Emitent nie
posiada wystarczającej liczby udziałów w kapitale zakładowym, nie ma możliwości
powoływania w skład Zarządu LOCITECH sp. z o.o. wskazanych przez siebie osób, ani
też w żaden inny sposób zapewnionej możliwości do swobodnego dysponowania
aktywami spółki stowarzyszonej, w szczególności wypracowanym przez nią zyskiem
netto.
Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki Power2Success Co Ltd. nie została
dokonana na podstawie zapisów art. 57 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości. Szczegółowe
informacje dotyczące transakcji zostały opisane w punkcie 4 niniejszego raportu
kwartalnego, w sekcji „ZMIANY W ZAKRESIE STRUKTURY ORGAZNIZACYJNEJ”.
9
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA
Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własnościowa w Spółce kształtowała się
następująco:
Tabela 4. Akcjonariat Spółki na dzień 14 lutego 2012 roku
Udział w kapitale Udział w liczbie
Akcjonariusz
Liczba akcji
zakładowym
głosów na WZ
LST CAPITAL S.A.
2 318 639
38,48%
38,48%
Wevino Ltd.
1 350 000
22,41%
22,41%
EMTRID S.A.
600 000
9,96%
9,96%
Bluesoft sp. z o.o.
644 242
10,69%
10,69%
Pozostali
1 112 444
18,46%
18,46%
RAZEM
6 025 325
100,00%
100,00%
Źródło: Dane własne Spółki
Wykres 2. Akcjonariat IN POINT S.A. na dzień 14 lutego 2013 roku
38,48%
18,46%
22,41%
10,69%
9,96%
LST CAPITAL S.A.
Wevino Ltd.
EMTRID S.A.
Bluesoft sp. z o.o.
Pozostali
Źródło: Dane Zarządu Spółki
10
IN POINT spółka akcyjna
Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd IN POINT S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje
finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu
finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz,
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Spółki oraz jej wynik finansowy.
……..…………………………………
Kamil Kuchta
Prezes Zarządu
……..…………………………………
Lubomir Witoszek
Wiceprezes Zarządu
11

Podobne dokumenty