Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 155715
Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy
7 - 8 Listopad Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 155715
Koszt szkolenia: 1880.00 + 23% VAT
Program
Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą
z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać
się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub
kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad
rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz
średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem
teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne,
materiały autorskie, testy i zadania.
Kurs obejmuje 96 godzin zajęć lekcyjnych + egzamin
Certyfikat zawodu księgowego
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja
zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w obrębie zawodu : Księgowy - kod zawodu: 331301 .
RACHUNKOWOŚĆ
1. Rachunkowość jako główne źródło informacji o jednostce - pojęcie, zakres, zasady:
- pojęcie i zakres rachunkowości
- podstawowe zasady rachunkowości
- podstawowe akty prawne
2. Sprawozdania finansowe - ogólna charakterystyka:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- pozostałe elementy sprawozdania finansowego
BDO - informacje o szkoleniu
- sprawozdanie z działalności jednostki
3. Ewidencja operacji gospodarczych:
-
konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania
zasada podwójnego zapisu
ewidencja syntetyczna i analityczna
sporządzanie zestawienia obrotów i sald
4. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:
-
dokumentacja polityki rachunkowości
wymagania dotyczące dokumentów księgowych
zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym
terminowość dokumentowania zdarzeń gospodarczych c
echy jakościowe dokumentacji
5. Wartości niematerialne i prawne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz
na dzień bilansowy:
- zakres przedmiotowy i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
- wycena na moment nabycia
- zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
bilansowa a podatkowa
- ewidencja zdarzeń gospodarczych
6. Rzeczowe aktywa trwałe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na
dzień bilansowy: - zakres przedmiotowy i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
- wycena na moment nabycia
- zwiększenia wartości - remont a ulepszenie środków trwałych
- zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym metody amortyzacji środków trwałych - amortyzacja bilansowa a
podatkowa
- środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych
- ewidencja zdarzeń gospodarczych
7. Inwestycje długoterminowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na
dzień bilansowy: -
zakres przedmiotowy i klasyfikacja
wycena na moment nabycia/budowy
wycena na dzień bilansowy
ewidencja zdarzeń gospodarczych
8. Aktywa pieniężne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień
bilansowy:
BDO - informacje o szkoleniu
- środki pieniężne w kasie - ewidencja i wycena
- środki pieniężne na rachunkach bankowych - ewidencja i wycena
- inne aktywa pieniężne - ewidencja i wycena
9. Zapasy- charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:
-
charakterystyka i klasyfikacja zapasów
metody wyceny zapasów
ewidencja zakupu materiałów i towarów
ewidencja rozchodów materiałów i towarów
ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom
10. Rozrachunki handlowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień
bilansowy:
-
należności i zobowiązania z tytułu dostaw,
zaliczki na dostawy - charakterystyka i zasady klasyfikacji
wycena na moment pierwszego ujęcia
różnice kursowe na moment zapłaty rozrachunków oraz na dzień bilansowy
wycena na dzień bilansowy - dokonywanie odpisów aktualizujących
11. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników: - charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami
- ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych rozrachunki z ZUS z tytułu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- pozostałe rozrachunki z pracownikami
12. Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena: - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- rozliczenia międzyokresowe przychodów rezerwy
13. Koszty podstawowej działalności operacyjnej - charakterystyka, wycena i ewidencja: -
pojęcie i klasyfikacja kosztów
układ rodzajowy kosztów
układ kalkulacyjny kosztów
kalkulacja kosztów produkcji
wycena i ewidencja produktów
14. Przychody podstawowej działalności operacyjnej:
- charakterystyka i klasyfikacja przychodów
- wycena przychodów ze sprzedaży - rabaty, bonusy
- współmierność kosztów i przychodów - koszt własny sprzedaży oraz zmiana stanu produktów
BDO - informacje o szkoleniu
- widencja sprzedaży
15. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej - charakterystyka,
klasyfikacja, wycena i ewidencja:
- przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
- przychody i koszty finansowe
16. Pozostałe kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
- zyski i straty nadzwyczajne
- wyliczanie podatku bieżącego i odroczonego
- inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic
17.Sprawozdawczość finansowa:
- terminy sporządzania sprawozdań
- terminy zatwierdzania sprawozdań finansowych
- badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
18. Przykłady całościowe od bilansu do bilansu:
- sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie zestawień obrotów i sald
- sporządzanie informacji dodatkowej ABC ROZLICZEŃ PODATKOWYCH 1. VAT - Podatek od towarów i usług:
-
zakres przedmiotowy
zakres podmiotowy
VAT należny - podstawa opodatkowania
miejsce świadczenia
podatek naliczony i warunki jego odliczania
podatek należny
moment powstania obowiązku podatkowego
deklaracja VAT-7
2. Podatek dochodowy od osób prawnych:
-
zakres podmiotowy
zakres przedmiotowy -przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania
koszty uzyskania przychodu a wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
dochód oraz podstawa opodatkowania
BDO - informacje o szkoleniu
3. ZUS i Podatek dochodowy od osób fizycznych:
-
zakres przedmiotowy
zakres podmiotowy
przychody podlegające opodatkowaniu a przychody zwolnione
przychody zwolnione z podatku dochodowego
koszty uzyskania przychodu
dochód oraz podstawa opodatkowania
obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Prowadzący
Halina Żur-Zuber
biegły rewident, Senior Audit Manager, wykładowca BDO .Od 1991 roku prowadzi kursy i szkolenia z zakresu
rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Posiada bogate doświadczenie z zakresu przeglądów i
badań sprawozdań finansowych
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia