Projekt Techniczny

Komentarze

Transkrypt

Projekt Techniczny
ProjektTechniczny
Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów przed erozją:
,,Wąwózlessowyw ciągudroglgminnejdojazdowej
o długości
850 m do gospodarstwi uzytkówrolnych
dz, nr ewidencyjny w miejscowości
Winiary,
.432
gminaDwikozy."
mgr inz.Maicin Błaszczyk
Sorawdził:
int.
$zYffionłzr..
bud.
kolfluh{4'intYnitt
;1,tt
upr.
Ng64/Tbs/86
i
Spis treści:
1. Opis techniczny
2. Przedmiarrobót
3. Orientacjaw skali 1:25000
4. Mapa sytuacyjna
w m. Winiaryw skali 1:5000
5. Przekrojepoprzecznem. Winiaryw skali 1:50
:
OPIS TECHNICZNY
Do projektuutwardzeniadna WąWozulessowegostanowiącegodrogę gminną
dojazdowądo gospodarstwi pól uprawnychw m. Winiary na działceo numerze
ewidencyjnym 432,gminaDwikozy,powiatsandomierski,województwoświętokrzyskie'
{. Podstawa opracowania
gruntówm. Winiaryw ska|i1:5000
1,1, Mapaewidencyjna
1.2'
1'3.
Uzgodnieniaz UrzędemGminyw Dwikozach
WiĄa i pomiaryw terenie
2. lnformacje ogólne i projektowe
W celu zapobieganiadalszej eroĄi WąWozuw czasie sptywuwód roztopowych
oraz po ulewnychdeszczach zaprojektowanoutwardzeniena dtugości850 m dna
WąWozuptytamiwielootworowymitypu
cm.
JoMB o wymiarach100x75x12,5
Szerokośćpasa utwardzonegopłytamiwynos!3,0 m . Nawierzchniepłytna|ezy
ułoŻyćze spadkiem poprzecznymWynoszącym3% do środkajezdni. Ponadto
nawierzchniez ptyt na|ezy ułożyćna warstwie odcinającelz piasku gr. 5 cm
i podsypcecementowo-piaskowej
gr. 3 cm.
Wyprofilowanieścianbocznychwąwozóww stosunkudo przebudowanejdrogi
i korytoraz obsianietrawą.
Grunt z wykopu nalezy wbudować w pobocza drogi z zagęszczeniem
i wyprofilowaniemze spadkiemWynoszącym3o/o
w stronęnawierzchni.
llościi asorĘmenty robót koniecznychdo wykonania:
a) robotypomiarowe- trasadrogiw tereniepagórkowatym
0,850km
b) mechanicznewykonaniekorytapod drogęo głębokości
20 cm
2550,00m2
c) warstwaodcinającaz piaskuo grubości
5 cm
d) podsypkacementowo-piaskowa
o grubości
3 cm
2550,00m2
e) nawierzchnia
zpŁytJoMB o wymiarach100x75x12,5
cm
2550,00m2
f) formowaniei zagęszczanienasypów
2550,00m2
5 1 0 , 0 0m 3
,/1
inż'SZYM()ilY(lnilZnfi
tons|ffiifllĘyniełine
bud'
upr.
Nr8{/Tbdi86
't .l 1
,l
I
I
\ł
I
,E
€
j'(""*-*-
*-..V'}ilŁ,t:i
,'łj łi
,'
rer+**.}--.
'!
'.u,$](
,,:$-Ł,sę;+.
,li
i',,:iYElsffiff
',tiryili*}Ę
"}'{:Ę*lłl}-'
.'&łr-" r../$ łl,,-ś
ą.
l1\l..i''
ffif'"TJ
ffiKnfi$
u$$BPs$.',$i'l
F
=
N
't).
(E'
N
L
o
CL
U)
*:' g
q'=
E,Ęg
EBP
ffi
v)=-
.Ń:
E=
.q
N'
€
o
L
AJ
\
io
o
s
a.
\+
*:
$
L
Ę
|
v|l
ql
ś
*
.5
a.
.Ę
\,
ś
€
o
.Ą
ul
Ś
>
\o
N
a
rD
>
fo
Ę
.E
Ę
Q.,
L,
ą,
aN
.\r
q,
aro
N
I
ru
>
o
E
€
st
ol
f,
$
t\
L
Ą
{i Ę
o L,
$Ea
S
s.9
LJ
!
;h.E
F):
9
P*$r
ś.€:s
i.
N
U
* strl
i
Ę.s
ąt{
o
*g$!
iFE
}ę
a_
ls Ss
g
PoS
r
$E
,,E
'B Ę
ś$t
:
o
ĘqJ| Ą
Nl
L
tJl
s-
.jo I
I
a
>
*o
\
ro
s
rJ
\ {
Ę .S
.! b qJ t
Ę
Ę\, { .D o
.r< .!
N o
)
L \
* *
ot
a
i
Ł.D
lo a
Ę*
>
*\ę
.Ę.-
=
." N
'-.
"Ą.
{B
s
tJ
\
\
Ę
El
t\
L
€
L,
f
*l
NI
q,