inwestycje spoleczne raport capgemini sty 2015.indd

Komentarze

Transkrypt

inwestycje spoleczne raport capgemini sty 2015.indd
Inwestujemy w dobre pomysły
Inwestujemy w dobre pomysły
Inwestujemy w dobre pomysły
Raport z III edycji programu grantowego
dla pracowników Capgemini
1
Inwestujemy w dobre pomysły
Inwestujemy w dobre pomysły
Raport z III edycji programu grantowego
dla pracowników Capgemini
2014
2
3
Inwestujemy w dobre pomysły
Spis treści
Dlaczego program grantowy?
Dlaczego program grantowy? 5
Dobre pomysły już wykonane – efekty w liczbach
Zaczarowany ogród!
6
8
Język oknem na świat 10
Wesołe robótki
12
Projekt Ogród Zoologiczny – zostań ZOOlontariuszem 14
Bum Bum Rurki, czyli wiele hałasu o Nas
16
Więcej ruchu w małym zuchu 18
Zawody przyszłości
20
Aktywna Spina
Maślickie Ogrody
22
Współpraca – to się opłaca 26
Pomalujmy nasz świat – projekt placu zabaw
28
Artystyczne przebudzenie Katowic – wspólnie dodajemy miastu skrzydeł
30
EDGE Team
32
Niechaj w bibliotece wszyscy to poznają, że Smyki Rejowe zabawy tam mają!
Rejowe Smyki – Grupa Zabawowa
Być dziennikarzem? A może informatykiem, podróżnikiem? Czemu nie?
34
Wartość dodana dla wolontariuszy – komentarz eksperta
38
Inne inicjatywy Capgemini w Polsce w 2014 roku
40
24
36
Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” jest odpowiedzią na wiele
oddolnych inicjatyw pracowników firmy, którzy regularnie zwracają uwagę
na istotne problemy społeczne w swoim otoczeniu i chcą się angażować w ich
rozwiązanie. Mechanizm jest prosty – pracownicy, którzy w corocznym konkursie
zgłoszą najciekawsze projekty na rzecz społeczności lokalnych, mogą otrzymać
na nie dofinansowanie. 15 najlepszym projektom firma przekazuje wsparcie
finansowe, merytoryczne i organizacyjne. Każdy pracownik może wziąć udział
w konkursie – podstawowe wyzwanie to dobre zaplanowanie działań
i zaangażowanie innych w ich realizację. W programie chodzi nie tylko o doraźną
pomoc, lecz także o budowanie odpowiedzialnej postawy zarówno osób
bezpośrednio zaangażowanych w projekt, jak i dyrektorów, kierowników, rodziców
czy wolontariuszy z placówek beneficjentów. Ramy programu określają wytyczne.
Beneficjenci programu to szeroko rozumiana społeczność lokalna
(np. przedszkole, dom dziecka, klub seniora, schronisko dla zwierząt).
Projekty zgłaszane do programu powinny:
• rozwiązywać ważne problemy społeczne
• dążyć do zwiększenia partycypacji społecznej
• wzmacniać organizacje społeczne na terytorium Polski
• budować postawę obywatelską zarówno wśród beneficjentów,
jak i samych realizatorów projektów
Dodatkowo punktowane jest także zaangażowanie podopiecznych Fundacji
Gniazdo w Katowicach lub Stowarzyszenia SIEMACHA w Krakowie na rzecz
pomocy innym w ramach projektu (Uwaga! Chodzi tu o zaangażowanie
podopiecznych wymienionych partnerskich organizacji na rzecz pomocy
innym) oraz – od drugiej edycji – tzw. wolontariat kompetencji, czyli dzielenie
się swoimi umiejętnościami, wiedzą, kompetencjami. Nie jest możliwe
bezpośrednie przekazanie grantu na konto wybranej organizacji
społecznej lub osoby potrzebującej.
Uczestnikiem programu może być każdy pracownik Capgemini bez względu
na stanowisko, dział i rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje pracę.
Ważne jest to, że do programu można się zgłosić wyłącznie zespołowo, a nie
można zgłaszać się pojedynczo. Zespół projektowy składa się z co najmniej
trzech pracowników Capgemini. Do realizacji projektu można (a nawet jest
to wskazane) zaprosić osoby spoza firmy: rodzinę, przyjaciół, kolegów z innych
firm lub organizacji społecznych. Na czele zespołu stoi lider zespołu, który
musi być pracownikiem Capgemini. To on odpowiada za poprawną realizację
projektu (pod względem merytorycznym i finansowym).
Podstawowe dokumenty
obowiązujące wszystkich
zgłaszających projekty:
• regulamin programu
• vademecum uczestnika
– przewodnik krok po kroku
• wniosek – aplikacja online
• oświadczenie o przystąpieniu
do programu
Program jest elementem
strategii CSR, czyli społecznej
odpowiedzialności firmy.
Projekty realizowane w ramach
programu odzwierciedlają siedem
głównych wartości firmy:
•szczerość
•odwagę
•zaufanie
•wolność
• ducha zespołowego
•skromność
•radość
Co cechuje liderów
i uczestników projektów
realizowanych w ramach
programu grantowego Capgemini
„Inwestujemy w dobre pomysły”?
•odpowiedzialność
• otwartość na innych ludzi
• nowe pomysły
i sposoby działania
•zaufanie
• ciekawość świata i optymizm
Wyboru projektów dokonuje kapituła programu, w której skład wchodzą
osoby zaufania publicznego, eksperci w dziedzinie CSR, działacze społeczni,
pracownicy naukowi, przedstawiciele Capgemini. Kryteria oceny
są wcześniej znane uczestnikom.
4
5
Dobre pomysły już wykonane
– efekty w liczbach!
Wczesna wiosna to czas, w którym w Capgemini rozpoczyna się program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły”.
Jest to doskonała okazja, aby wspólnie z innymi osobami z firmy zrobić coś dobrego dla innych. Podobnie było w 2014 roku.
Na chętnych czekało 15 grantów po 2000 zł. Wystarczyło rozejrzeć się wokół siebie, znaleźć osoby, które potrzebują
wsparcia, i zacząć wcielać w życie od dawna odkładane na bok pomysły. Najlepsze otrzymały dofinansowanie.
Praca wolontariacka daje dużo satysfakcji i radości szczególnie wtedy, gdy działa się w grupie ludzi z podobnym zaangażowaniem
i pasją. Dlatego też – jeszcze na etapie składania wniosków – osoby chcące wziąć udział w programie były zachęcane
do angażowania rodziny, znajomych czy wolontariuszy z partnerskich organizacji. Ostatecznie przez siedem kolejnych miesięcy
100 pracowników-wolontariuszy z czterech miast w Polsce: Krakowa, Katowic, Warszawy i Wrocławia, zmierzyło się
z projektami realizowanymi na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Można śmiało powiedzieć, że ta wspólna praca się udała.
Pracownicy zachęcili do wzięcia aktywnego udziału w swoich przedsięwzięciach drugie tyle wolontariuszy – 116 osób spoza firmy.
54%
46%
Wolontariusze III edycji
2014
liczba
pracowników
luty-marzec
ogłoszenie i nabór wniosków
kwiecień
weryfikacja formalna, obrady kapituły, wybór wniosków
liczba wolontariuszy
spoza firmy
maj-grudzień realizacja projektów
W trzech edycjach programu na rzecz dobrych pomysłów swój czas poświęciło 285 pracowników Capgemini.
Warto nadmienić, że nieraz pracownicy-wolontariusze angażują się w więcej niż jedno przedsięwzięcie, często mogą
poświęcić czas na rzecz dwóch, a nawet trzech projektów.
Nabór wniosków do III edycji został ogłoszony w drugiej połowie lutego, dlatego też kolejne tygodnie były dla pracowników
bardzo pracowite. Obok obowiązków zawodowych musieli także poradzić sobie ze złożeniem wniosku do konkursu
– opisem projektu, zaplanowaniem harmonogramu i budżetu. Zapewne nie było to łatwe, ale aż 37 grupom pracowników
udało się sprostać temu wyzwaniu! Tyle właśnie projektów wpłynęło w III edycji programu grantowego „Inwestujemy w dobre
pomysły”. 23 spośród liderów zespołów składało projekty po raz pierwszy. Z niecierpliwością na wyniki kapituły oczekiwało
209 przyszłych pracowników-wolontariuszy, którzy w połowie maja chcieli rozpocząć pracę na rzecz projektów.
Na początku maja przyszedł czas na ogłoszenie wyników. W gronie zwycięzców znalazły się następujące projekty:
ZACZAROWANY OGRÓD!
Rafał Gołąb, Kraków, str. 8
Stworzenie i wyposażenie ogrodu sensorycznego dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 3 w Krakowie.
JĘZYK OKNEM NA ŚWIAT
Agnieszka Morkisz, Kraków, str. 10
Przeprowadzenie cyklu warsztatów z biznesowego języka angielskiego dla młodzieży z internatu przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.
WESOŁE ROBÓTKI
Joanna Firla, Katowice, str. 12
Zorganizowanie cyklu warsztatów plastycznych dla dzieci przebywających na oddziale Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach-Ligocie.
PROJEKT OGRÓD ZOOLOGICZNY– ZOSTAŃ ZOOLONTARIUSZEM
Joanna Babuła, Katowice, str. 14
Porządkowanie alejek, budowanie karmników i karmienie zwierząt w ogrodzie zoologicznym przez podopiecznych Fundacji Gniazdo.
BUM BUM RURKI, CZYLI WIELE HAŁASU O NAS
Klaudia Stefańska-Paszek, Myślenice, str. 16
Zorganizowanie cyklu warsztatów muzycznych i przeglądu muzyki dla dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia
Myślenickie Skarby.
WIĘCEJ RUCHU W MAŁYM ZUCHU – CZYLI PRZEDSZKOLNY TOR PRZESZKÓD
Tomasz Skotnicki, Nowa Huta. str. 18
Wybudowanie stałego toru przeszkód w ogrodzie przy Samorządowym Przedszkolu nr 107 „Słoneczne nutki”.
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Joanna Nowocień, Warszawa, str. 20
Cykl spotkań dla młodzieży gimnazjalnej, podczas których rozmawiano o pracy w korporacji.
6
Inwestujemy w dobre pomysły
AKTYWNA SPINA
Martyna Kowol, Katowice, str. 22
Zakup sprzętu do gry w siatkówkę na siedząco, organizacja treningów i dwóch turniejów dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa
z Fundacji Spina.
MAŚLICKIE OGRODY
Tomasz Patoła, Wrocław, str. 24
Cykl warsztatów dotyczących pielęgnowania roślin i ekologii (dzięki zorganizowanym zajęciom powstało 20 hoteli dla owadów)
dla mniejszych i większych mieszkańców osiedla Maślice we Wrocławiu.
WSPÓŁPRACA – TO SIĘ OPŁACA
Magdalena Rucińska, Katowice, str. 26
Przeprowadzenie cyklu zajęć dla dzieci jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach, podczas których mówiono, jak
należy z sobą współpracować i jak wiele korzyści płynie z wspólnego wykonywania zajęć. Wiedzę teoretyczną dzieci mogły
wcielić w życie podczas wyjazdu integracyjnego i przygotowań do zbiórki i przedstawienia dla potrzebujących.
POMALUJMY NASZ ŚWIAT – PROJEKT PLACU ZABAW
Magdalena Kozłowska, Katowice, str. 28
Porządkowanie terenu wokół Fundacji Gniazdo, budowa piaskownicy, drewnianego domku, ławek ogrodowych, tworzenie
rabat kwiatowych i boiska.
ARTYSTYCZNE PRZEBUDZENIE KATOWIC – WSPÓLNIE DODAJEMY MIASTU SKRZYDEŁ
Karolina Orkisz, Katowice, str. 30
Przeprowadzenie konkursu dla dzieci pt. „Rozwesel moje miasto” i organizacja wystawy powstałych prac.
EDGE TEAM
Anna Klecha, Kraków, str. 32
Ozdobienie trzech klas w Chrześcijańskim Gimnazjum „Uczeń” oryginalnymi, własnoręcznie przygotowanymi rysunkami.
NIECHAJ W BIBLIOTECE WSZYSCY TO POZNAJĄ, ŻE SMYKI REJOWE ZABAWY TAM MAJĄ!
REJOWE SMYKI – GRUPA ZABAWOWA
Aleksandra Dukała, Kazimierza Wielka, str. 34
Utworzenie i wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci w Bibliotece Publicznej w Kazimierzy Wielkiej.
BYĆ DZIENNIKARZEM? A MOŻE INFORMATYKIEM, PODRÓŻNIKIEM? CZEMU NIE?
Katarzyna Szewczyk, Sieborowice, str. 36
Seria spotkań dla wychowanków Domu Dziecka w Sieborowicach, podczas których mogli się dowiedzieć, jak wygląda
praca m.in.: bębniarza, podróżnika i górnika.
Firma Capegmini przekazała pracownikom na realizację projektów 29 780 zł.
Przyglądając się projektom zrealizowanym w III edycji programu, dostrzeżemy, że najwięcej działań było skierowanych
do dzieci i młodzieży. Duża część tych przedsięwzięć była podjęta wspólnie z dziećmi – to znaczy, że nie były one tylko
odbiorcami działań wolontariuszy, ale uczestniczyły w wielu akcjach. Te kilka miesięcy, kiedy projekty były realizowane,
to dla pracowników i uczestników działań czas pełen nauki i pokonywania nowych wyzwań.
I tak pracownicy-wolontariusze postanowili podzielić się z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą i kompetencjami.
Dzięki temu zrealizowano projekt „Język oknem na świat”, w którym młodzież z niepełnosprawnością wzroku poznała
podstawy biznesowego języka angielskiego. Z kolei uczniowie szkoły podstawowej mogli wcielić w życie zasady dobrej
współpracy w grupie, a młodzież z gimnazjum poznała zawody przyszłości. Ponadto młode osoby wspólnie z pracownikami-wolontariuszami porządkowały alejki w zoo, przygotowywały karmniki, dokarmiały zwierzęta, budowały hotele dla owadów,
a w projekcie „Więcej ruchu w małych zuchu” dzieci i dorośli ramię w ramię budowali tor przeszkód z olbrzymiej liczby opon.
850 dzieci i młodzieży
20 dorosłych
Projekty realizowane w ramach III edycji były skierowane do 870 odbiorców bezpośrednich, w tym aż 797 dzieci, grupy
młodzieży liczącej 53 osoby i grupy 20 dorosłych. Specyfiką jednak tego typu projektów społecznych jest to, że zwykle
charakteryzują się zasięgiem większym niż szacowany – tzn. ich efekty docierają do większego grona. Trudno dokładnie
policzyć grupę osób, których pośrednio dotyczyły działania – najczęściej jednak byli to rodzice lub rodzeństwo, a nawet
mieszkańcy osiedla czy miasta, jak pokazuje przykład Wrocławia i Katowic. W tej edycji tę grupę można oszacować
na ponad 2270 osób, ale ta liczba może być znacznie większa, bo z efektów działań pracowników-wolontariuszy
jeszcze przez kolejne lata będzie mogło korzystać bardzo wiele osób.
Termin realizacji projektów III edycji upłynął 15 grudnia 2014 roku. Na ostatniej prostej zostało zorganizowane spotkanie dla liderów.
Było ono pełne pozytywnej energii, pracownicy z dumą i satysfakcją opowiadali o swoich projektach, dzielili się obawami i radami.
„Niekoniecznie trzeba mieć pieniądze, aby coś przekazać innym, możemy dzielić się swoją pasją,
np. do języków obcych. Warto było studiować filologię”. Agnieszka Morkisz
„To, co mi się spodobało i zaskoczyło mnie w projekcie, to to, że dzieci niepełnosprawne potrafią zrobić wszystko,
tylko trzeba dać im ku temu możliwość (…) nie dawać im taryfy ulgowej”. Martyna Kowol
Zapraszamy do zapoznania się z projektami z 2014 roku.
7
Inwestujemy w dobre pomysły
Zaczarowany ogród!
Sukcesem tego projektu było stworzenie na terenie szkoły przestrzeni, w której
dzieci mogą spędzać czas i jednocześnie uczestniczyć w terapii. Wolontariusze
zbudowali na terenie placówki wyjątkowy ogród sensoryczny. W ramach
projektu wyposażyli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie
przy ul. Praskiej 64 w rośliny, ławki oraz stałe elementy grające, które uławiają
dzieciom zrozumieć otaczający ich świat. Zarówno przestrzeń ogrodu, jak
i same urządzenia zaprojektowali zaprzyjaźnieni studenci ASP podczas swoich
dodatkowych zajęć w ramach koła naukowego.
Idea przestrzeni sensorycznej polega na stymulowaniu ośrodkowego układu
nerwowego, pobudzaniu rozwoju narządów zmysłów, prowokowaniu mózgu
do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego przez
bodźce emitowane przez naturę. W dniu budowy ogrodu ekipa 17 wolontariuszy
z Capgemini spędziła 12 godzin, montując ławki, sadząc rośliny i instalując
przeróżne urządzenia dźwiękowe. I tak w ogrodzie znalazły się m.in.: dzwony
rurowe, cymbały i czerwona piłka zawiązana na lince zaczepionej na kiju
wbetonowanym w ziemię.
Dodatkowym elementem projektu było przedstawienie przygotowane
przez dzieci, w którym także wykorzystano… sensoryczne motyle!
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (19):
Rafał Gołąb
lider projektu
Projekt był wspaniałym przedsięwzięciem. Dzięki niemu
uczniowie mogą pełniej doświadczać otaczającego świata
za pomocą zmysłów. Wykonane i zamontowane sprzęty
wpływają na poczucie sprawstwa, doskonalą percepcję
wzrokową i słuchową oraz koordynację, a także
umożliwiają pracę indywidualną i w parach.
Sylwia
beneficjentka
W Capgemini od prawie trzech lat,
obecnie na stanowisku specjalisty
ds. finansowo-księgowych
(BPO, Kraków). Szczęśliwy tata
Tymoteusza, cały wolny czas
spędza z rodziną.
Nie spodziewałem się, że w wolontariuszach drzemie taka
siła. Kopali, wiercili, szlifowali, betonowali i malowali. Księgowi,
którzy na co dzień pracują w „openspejsie”, przez kilka godzin
ciężko pracowali, aby zrealizować marzenia dzieci ze szkoły.
Rafał Gołąb
lider projektu
8
Zaczarowany ogród!
Elżbieta Ekiert
Joanna Staniszewska
Marta Klimek
Agnieszka Socha
Anna Skowron
Anna Orszulak
Damian Gajda
Jakub Szpunar
Bożena Śliwa
Karolina Bartkiewicz
Karolina Korfel
Izabela Romańska
Bartłomiej Palys
Michał Czerniakowski
Monika Kruk
Marta Dorosz
Justyna Dziedzic
Ewelina Labas
Magdalena Kaczówka
Partnerzy projektu:
studenci ASP
zespół muzyczny Mateusza Pitali
9
Inwestujemy w dobre pomysły
Język oknem na świat
Start zawodowy osób z niepełnosprawnością wzrokową bywa znacznie utrudniony
ze względu na ich słabą znajomość języków obcych spowodowaną w głównej
mierze wciąż niedostosowanym systemem edukacyjnym: zbyt małą liczbą
zajęć, często nieaktualną i niewystarczającą bazą materiałów dydaktycznych
zaadaptowanych do ich potrzeb. Jednocześnie osoby niewidome i słabowidzące
mają utrudniony dostęp do pozaszkolnej oferty edukacyjnej.
Wolontariuszki z Capgemini – obie bardzo dobrze władające językiem angielskim
– postanowiły podzielić się swoją wiedzą, organizując cykl warsztatów z angielskiego
języka biznesowego dla beneficjentów projektu. Prowadząc szkolenie, przekazały im
także porcję konkretnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania firmy międzynarodowej
i procesu rekrutacji. Jednocześnie same – jako trenerki – nauczyły się współpracować
z osobami z niepełnosprawnością wzroku i wzmocniły swoje umiejętności dydaktyczne.
Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Młodzież regularnie przychodziła na zajęcia,
mimo że były dodatkowe i odbywały się zimą, po południu. Wolontariuszki uczyły m.in., jak
w języku angielskim się przywitać i pożegnać, przeprowadzić rozmowę telefoniczną, napisać
list biznesowy czy posługiwać się słownictwem dotyczącym bankowości i finansów.
Wspaniała atmosfera, wesołe panie prowadzące, ciekawe,
a zarazem przydatne tematy z angielskiego biznesowego, a także
to, że warsztaty nie stawiały głównie na teorię, lecz na poprawną
wymowę – to naprawdę dużo daje w nauce tego języka.
beneficjent projektu
Dla mnie najbardziej interesującymi i pożytecznymi
tematami były te o rozmowie kwalifikacyjnej (zawsze nam
się przyda w dalszym życiu, gdy będziemy szukać pracy)
i o poprawności pisania e-maili (często korzystamy z poczty,
więc wypadałoby wiedzieć, jak to dobrze robić).
Agnieszka Morkisz
lider projektu
W Capgemini od pięciu lat, obecnie
na stanowisku starszego specjalisty
ds. usług finansowych w dziale SFI (BPO,
Kraków). Pomaganie innym daje jej mnóstwo
satysfakcji i radości. Chętnie spędza czas,
ucząc się języków obcych, gotując coś
nowego czy też tańcząc, najlepiej salsę.
beneficjent projektu
Na początku projektu mieliśmy wiele obaw, czy warsztaty
się spodobają, czy będziemy potrafili zainteresować uczniów
i utrzymać ich uwagę o tak późnej porze i czy będziemy umieli
odpowiednio podejść do osób niewidomych. Nasze obawy
na szczęście okazały się całkowicie niepotrzebne. Nie ukrywam,
że organizacja projektu i samo prowadzenie zajęć wymagały
poświęcenia mnóstwa czasu i energii, ale satysfakcja, jaką
z tego wynieśliśmy, jest bezcenna i daje motywację do dalszych
działań. Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom problem
niepełnosprawności wzrokowej będzie teraz lepiej rozumiany.
Agnieszka Morkisz
lider projektu
10
Język oknem na świat
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (4):
Karolina Golonka
Paweł Musiał
Marek Czerwiński
Katarzyna Myszor
Partnerzy projektu:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie
internat ośrodka
11
Inwestujemy w dobre pomysły
Wesołe robótki
Przyszpitalna świetlica Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie to jedyne miejsce, w którym dzieci przebywające na co dzień w szpitalu
i pozbawione kontaktu z rówieśnikami z zewnątrz mogą uczestniczyć w zajęciach
i próbować zapomnieć o ciężkiej chorobie. Jednocześnie obecna działalność świetlicy
jest mocno ograniczona. Placówka nie ma stałych sponsorów.
Wolontariusze Capgemini po raz drugi postanowili wesprzeć to właśnie miejsce
– przede wszystkim dzieląc się swoim czasem podczas warsztatów i kupując
materiały do nich potrzebne. W ramach projektu przeprowadzili cykl zajęć
plastycznych dla dzieci. Mali beneficjenci projektu wykonywali kartki okolicznościowe,
torebki, pudełka i przytulanki z filcu, kukiełki, bransoletki, malowali na płótnie oraz
farbkami witrażowymi, ozdabiali ramki na zdjęcia. Każdorazowo na warsztatach dzieci
rozwijały zdolności plastyczne i – co najważniejsze – mogły odpocząć i zapomnieć
o codzienności. W zajęciach uczestniczyli również rodzice, którym malowanie
obrazów czy tworzenie biżuterii pomogły odreagować codzienne stresy.
Jedne z tych wyjątkowych zajęć odbyły się w dwóch miejscach jednocześnie.
W biurze Capgemini w Katowicach, znajdującym się w wieżowcu Altus, spotkali się
pracownicy Capgemini wraz z dziećmi, a we wspomnianej świetlicy – podopieczni
szpitala. Obie grupy połączyły się przez Skype’a – mogły wzajemnie się widzieć
i pochwalić swoimi pracami. Nowe technologie umożliwiły dzieciom w szpitalu
kontakt z rówieśnikami i ich rodzicami. Zajęcia sprawiły niezwykłą frajdę zarówno
rodzicom, jak i maluchom.
W zeszłym roku pierwszy raz prowadziłam takie zajęcia, teraz
mam już trochę więcej doświadczenia. Same zajęcia – dające
bardzo dużo satysfakcji – to tylko połowa pracy. Taki projekt
wymaga dużego zaangażowania. Trzeba nie tylko ustalić
terminy, rozplanować środki i uzyskać zgodę ordynatora
(na teren szpitala nie może wejść osoba z choćby małym
przeziębieniem), lecz także kupić materiały i zebrać ludzi.
Nagrodą jest duże zadowolenie wszystkich uczestników.
Joanna Firla
lider projektu
W Capgemini od trzech i pół roku
roku, obecnie na stanowisku
starszego specjalisty ds. wsparcia
technicznego. Lubi, kiedy wszystko
jest dopięte na ostatni guzik
i cierpliwie dąży do celu.
Joanna Firla
lider projektu
Moja córka była bardzo zadowolona z zajęć przeprowadzonych
w Altusie 29 listopada. Ozdoby, którymi dekorowałyśmy ramki,
były kolorowe, różnorodne, świecące i to przyciągało uwagę
dzieci. Wolontariuszki chętnie pomagały dzieciom i ośmielały
je do uczestnictwa w zajęciach – dzięki temu dzieci czuły
się pewnie, nie były spięte, zawstydzone. Atmosfera była
naprawdę miła. Córka do tej pory wspomina zajęcia.
Iza
pracownik Capgemini
12
Wesołe robótki
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (7):
Marta Kisiela
Elżbieta Janowska
Aleksandra Kłoda
Weronika Korzeniowska
Anna Kret-Mąka
Karolina Powała
Anna Gorol
Partnerzy projektu:
Fundacja Mam Marzenie
13
Inwestujemy w dobre pomysły
Projekt Ogród Zoologiczny
– zostań ZOOlontariuszem
Obserwacja dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych pokazuje,
że szybko wyuczają się postawy skoncentrowanej na braniu. Projekt zakładał
serię spotkań podopiecznych katowickiej Fundacji Gniazdo i pracowników
Capgemini w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, w ramach których będą
oni wykonywać prace porządkowe na rzecz zoo. Program miał uwrażliwić
uczestników na potrzeby zwierząt, budować wśród nich postawy
prospołeczne, empatyczne, promować pracę wolontariacką.
W ramach projektu odbyło się osiem spotkań. Podopieczni Gniazda
i pracownicy Capgemini wspólnie wykonywali prace porządkowe na terenie
ogrodu zoologicznego w Chorzowie. Z budżetu projektu kupili także budki lęgowe
dla ptaków i karmę dla zwierząt. Mieli okazję sami nakarmić niektóre zwierzęta.
Współpraca pracowników katowickiego biura Capgemini z Fundacją trwa
już ponad cztery lata. W 2014 roku aż trzy projekty były zrealizowane
z tą właśnie organizacją, która wspiera dzieci i młodzież ze środowisk
marginalizowanych. Między podopiecznymi Gniazda a pracownikami
nawiązały się stałe relacje, co zostało docenione w konkursie
„Wspólnie budujemy kapitał społeczny” w 2013 roku.
Pomysł z wyjściem do zoo i aktywnym wsparciem
pracowników ogrodu w ich obowiązkach był bardzo trafiony.
Mogliśmy nie tylko poznać ciekawe informacje dotyczące
zwierząt, jak na przykład to, że żyrafy nie powinny jeść
jabłek, lecz także przyjrzeć się podopiecznym zoo z innej
perspektywy. Wyjścia te były udaną realizacją hasła:
przyjemne z pożytecznym.
Joanna Babuła
lider projektu
Sabina Wawro i Katarzyna Banaś
wolontariuszki Capgemini
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (10):
W Capgemini od dwóch lat,
obecnie na stanowisku
analityka finansowo-księgowego
(BPO, Katowice). W wolnym
czasie najchętniej chodzi
na basen lub jeździ na rolkach.
14
Projekt Ogród Zoologiczny – zostań ZOOlontariuszem
Możliwość uczestnictwa w projekcie była dla mnie doskonałą
okazją do poznania tajników pracy ze zwierzętami w zoo.
Podczas wizyt mogłam obserwować, jak i czym są karmione,
a nawet sama nakarmić niektóre z nich. Już wiem, że
karmienie węży to nie jest taka prosta sprawa i zdarzają się
wśród nich prawdziwi wybredni koneserzy! Czy byłoby to
możliwe w okolicznościach zwykłego zwiedzania? Nie sądzę.
Szkoda, że nie mogliśmy jeszcze bardziej się zaangażować,
ale mimo wszystko… było super!
Magdalena Kozłowska
Anita Terlecka
Agnieszka Gazy
Małgorzata Kolanko
Paweł Bednorz
Karolina Orkisz
Sabina Wawro
Mateusz Gamracy
Ewelina Kopalniak
Katarzyna Banaś
Karolina Orkisz
wolontariuszka Capgemini
Partnerzy projektu:
Śląski Ogród Zoologiczny
Fundacja Gniazdo
15
Inwestujemy w dobre pomysły
Bum Bum Rurki,
czyli wiele hałasu o Nas
Dzieci niepełnosprawne często są skazane na spędzanie czasu
wolnego w izolacji od rówieśników. Brakuje oferty kulturalnej i rozrywkowej
uwzględniającej niepełnosprawnych, szczególnie w małych miejscowościach.
Stowarzyszenie Myślenickie Skarby od lat wspomaga swoich podopiecznych
– dzieci niepełnosprawne i ich rodziny. Przełamuje bariery izolacji, organizując
różnego typu zajęcia, wyjazdy, uroczystości. Włącza w to dzieci zdrowe
– wolontariuszy z miejscowej szkoły. Podopieczni Stowarzyszenia lubią
muzykę, uwielbiają występować publicznie – bawić się, tańczyć, śpiewać.
Organizatorzy projektu kupili z grantu tzw. bum bum rurki oraz inne instrumenty
na potrzeby warsztatów muzycznych, które zorganizowali dla podopiecznych
Stowarzyszenia i ich rodziców. Uczestnicy spotkań muzycznych poznali
możliwości bum bum rurek, ich walory terapeutyczne i rozrywkowe.
W ramach projektu odbył się przegląd muzyczny, na którym swoje
umiejętności zaprezentowali podopieczni kilku lokalnych stowarzyszeń i grup
terapeutycznych. Laureaci konkursu mieli okazję pochwalić się swoim talentem
na corocznym pikniku na świeżym powietrzu. Zwieńczeniem wydarzenia było
wielkie Bum Bum Show – wspólne granie na bum bum rurkach
przez uczestników imprezy pod wodzą wyjątkowego didżeja.
Nie skupiliśmy się tak bardzo na pomocy terapeutycznej,
ale na tym, czego moim zdaniem brakuje najbardziej w życiu
przeciętnej rodziny z osobą niepełnosprawną – zabawy.
Myślę, że realizacja projektu dała wielu
osobom dużo radości.
Klaudia Stefańska-Paszek
lider projektu
W Capgemini od ponad trzech lat, obecnie na stanowisku
specjalisty ds. procesów finansowo-księgowych (BPO,
Kraków). Z problemami rodzin dzieci niepełnosprawnych
zetknęła się dzięki szwagierce, która jako pedagog
i nauczyciel dzieci niepełnosprawnych od lat współpracuje
ze Stowarzyszeniem Myślenickie Skarby.
Pomysł na projekt przyszedł bardzo szybko.
16
Bum Bum Rurki, czyli wiele hałasu o Nas
Klaudia Stefańska-Paszek
lider projektu
Rodziny dzieci niepełnosprawnych szczególnie doceniły
możliwość występu, wspólnej zabawy, a także radość
z otrzymanych nagród. Projekt jest początkiem nowej tradycji.
Bezsprzeczny sukces przeglądu muzycznego spowodował,
że w przyszłym roku również odbędzie się
tego typu wydarzenie.
Pani Katarzyna Maślak
mama niepełnosprawnego chłopca,
prezes Stowarzyszenia Myślenickie Skarby
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (11):
Monika Targosz
Paulina Pawelczak
Jolanta Górecka
Dominika Charewicz
Krzysztof Lekki
Paweł Pawłowski
Olga Cęckiewicz
Piotr Grobelny
Klaudia Kłębek
Patrycja Popiela
Renata Sochacka
Partnerzy projektu:
Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Szkoła Podstawowa nr 3
w Myślenicach
Telewizja ITV Myślenice
Myślenicki Ośrodek
Kultury i Sportu
Gimnazjum w Myślenicach
Dom Strażaka w Myślenicach
17
Inwestujemy w dobre pomysły
Więcej ruchu w małym zuchu
„Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem
kształtującym organizm człowieka. Występujący u dzieci głód ruchu jest
wyrazem chęci zaspokajania tej ważnej potrzeby” – tymi słowami lider projektu
przekonywał kapitułę do wyboru właśnie jego inicjatywy na rzecz wychowanków
Samorządowego Przedszkola nr 107 „Słoneczne nutki” w Nowej Hucie.
Projekt zakładał zbudowanie w ogrodzie przedszkola stałego toru przeszkód.
Wymyślony tor miał zachęcać do zabaw ruchowych, doskonalić ogólną
sprawność dzieci i uatrakcyjniać pobyt na świeżym powietrzu.
Wymogi formalne uniemożliwiły jednak samodzielną budowę toru
przeszkód przez wolontariuszy z kupionych z grantu belek, lin i mocowań.
Trzeba było zdobyć gotowy certyfikowany tor. To jednak nie stanęło
na przeszkodzie, aby zorganizować dla przedszkola alternatywny tor...
recyklingowy. Okazało się, że zebranie prawie 100 opon nie było aż takie trudne
– rozbudowany „networking” wśród rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola szybko przyniósł efekty i jedyny problem, który się pojawił,
to transport materiału. Jednak wolontariusze Capgemini i z tym się uporali.
Elementem projektu był także letni festyn dla przedszkolaków z udziałem
całych rodzin i dzieci mieszkających w pobliżu przedszkola wspólnie
z Akademią Sportu „Progres”.
Tomasz Skotnicki
lider projektu
Najwięcej radości doświadczyłam podczas wspólnego
wykonywania toru przeszkód wspólnie z pracownikami
Capgemini, rodzicami i nauczycielami. Samo zbieranie
zużytych opon to proces bardzo angażujący wiele osób.
A teraz obserwacja dzieci podczas zabawy na tym torze
przeszkód to bardzo wzruszające chwile. Tak niewiele
– w sensie zaangażowania środków – potrzeba, aby
dostarczyć dzieciom tak wiele radości i poczucia sukcesu
w chwili pokonania wszystkich przeszkód z opon.
Katarzyna Wolny
dyrektor przedszkola
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (3):
W Capgemini od ponad 10 lat,
obecnie na stanowisku menedżera
ds. raportowania i optymalizacji
procesów (BPO, Kraków). Wierzy,
że uprawianie sportu jest świetnym
pomysłem na spędzanie wolnego czasu
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Jestem bardzo zadowolony z przebiegu projektu
– współpraca z kadrą przedszkola jest wzorowa.
Są to osoby, którym naprawdę zależy na tym, żeby
zrobić coś dobrego dla dzieci. Do niczego nie musieliśmy
namawiać lub przekonywać. Każdy miał mnóstwo
chęci, dobrych pomysłów i był pełen zaangażowania.
Tomasz Skotnicki
lider projektu
18
Więcej ruchu w małym zuchu
Ewa Golanowska
Renata Styczeń
Dominika Palac
Partnerzy projektu:
Akademia Sportu „Progres”
19
Inwestujemy w dobre pomysły
Zawody przyszłości
Celem projektu było wsparcie uczniów gimnazjum w zrozumieniu
współczesnego biznesu i zawodów, jakie mogą wykonywać w przyszłości.
Inicjatorka projektu namówiła kolegów i koleżanki z pracy, aby podzielili
się swoim doświadczeniem i wiedzą podczas serii spotkań
z warszawskimi gimnazjalistami.
Spotkania składały się z dwóch części. Pierwsza była poświęcona na prezentacje
– podczas spotkania w firmie Capgemini uczniowie dwóch warszawskich
gimnazjów dowiedzieli się, czym jest sektor usług dla biznesu, czym zajmuje się
Capgemini, dlaczego biznes musi być odpowiedzialny społecznie. Gimnazjaliści
poznali też zawody i stanowiska, jakie oferuje firma Capgemini, oraz dowiedzieli się,
jakie należy mieć wykształcenie, umiejętności i predyspozycje, by je wykonywać.
Ciekawym elementem była wideokonferencja z pracownikiem biura z innego miasta.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty z programowania.
Ponieważ inicjatywa ta opierała się na tzw. wolontariacie kompetencji, środki
z grantu zostały przeznaczone na zakup globusów i map dla gimnazjów.
Poznałam nowe zawody, a o tych, które znałam,
dowiedziałam się więcej. Zainteresowała
mnie różnorodność zawodów.
Ola
uczennica gimnazjum
Pozytywnie mnie zaskoczyło życie wewnętrzne korporacji.
Mikołaj
uczeń gimnazjum
Joanna Nowocień
lider projektu
Zainteresowałem się programowaniem i dowiedziałem,
że to wcale nie musi być nudne.
Krzysztof
uczeń gimnazjum
W Capgemini od 10 lat,
obecnie na stanowisku menedżera
PR Capgemini Polska. Życie mierzy
liczbą oddechów, które zapierają
dech w piersiach! Prywatnie
doskonali warsztat pisarski,
taneczny i domową nastolatkę.
Zaskoczyło mnie, że pewna część informacji została nam
przekazana przez panią znajdującą się w Krakowie. Forma przekazu
była bardzo ciekawa. Dużo się dowiedziałam na temat informatyki,
co przyda mi się w życiu codziennym, oraz sprecyzowałam
to, gdzie się chcę uczyć po ukończeniu szkoły gimnazjalnej.
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (6):
Karolina Długosz
Irmina Izdebska
Karol Bielarski
Jarek Głowacki
Krzysztof Żak
Aurelia Cieślińska
Martyna
uczennica gimnazjum
20
Zawody przyszłości
21
Inwestujemy w dobre pomysły
Aktywna Spina
Rozszczep kręgosłupa to wada rozwojowa, którą w Polsce obarczone jest jedno
dziecko na 1000 urodzeń. Ze względu na deformacje kończyn dolnych i kręgosłupa
większość z nich porusza się na wózku inwalidzkim. Osoby z niepełnosprawnością
ruchową w życiu codziennym często są odsuwane od zajęć sportowych w związku
ze złą oceną ich możliwości czy nieumiejętnością dostosowania zajęć do ich potrzeb.
Często wycofują się z zajęć same, obawiając się ośmieszenia.
Jednak aktywność fizyczna osób z rozszczepem jest możliwa, a nawet wskazana.
Wolontariusze przyjęli sobie zatem za cel aktywizację sportową jak największej grupy
dzieci z rozszczepem, m.in. przez organizację meczu siatkówki na siedząco. Zdobycie
wiedzy na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń było pierwszym krokiem dla
inicjatorów projektu. Pomogła w tym Fundacja Spina z Katowic.
14 czerwca grupa wolontariuszy wyruszyła z Katowic do Pszczyny na zaplanowany
wyjątkowy biwak. W miejscu niezwykle urokliwym, na terenie Ośrodka Sportów
Wodnych w Łące, należącego do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie,
miał się odbyć pierwszy turniej siatkówki na siedząco. Mimo bardzo zmiennej
pogody udało się go rozegrać. „Na początku tylko niektóre dzieci chciały wziąć udział
w turnieju. Część bała się piłki, część była po prostu nieśmiała. Zdecydowaliśmy
więc, że najpierw zrobimy rozgrzewkę z najodważniejszymi zawodnikami. Bardziej
przestraszone dzieci, widząc, jak dobrze bawią się ich koleżanki i koledzy, stopniowo
dołączały do gry i ostatecznie udało nam się stworzyć dwie solidne drużyny, które
zagrały mecz pełen emocji, śmiechu i radości” – wspomina liderka projektu.
Najbardziej z tej siatkówki lubię, jak wygrywamy.
Miłosz
lat sześć
Martyna Kowol
lider projektu
W Capgemini od 16 miesięcy,
obecnie na stanowisku doradcy
ds. kredytów i należności
(BPO, Katowice). Jest niespokojnym
duchem. Lubi dni pełne mniejszych
i większych wyzwań. Kocha podróże
– szczególnie te bez planu.
22
Aktywna Spina
Zdecydowaliśmy się na projekt, mimo że żadne z nas nie
pracowało wcześniej z dziećmi z rozszczepem kręgosłupa.
Zdobyliśmy ogrom wiedzy i przełamaliśmy obawy. Od zakończenia
projektu gramy z dzieciakami regularnie w soboty, dwa lub trzy
razy w miesiącu, po półtorej godziny. Duży nacisk kładziemy
na to, by nauczyć swoich podopiecznych zdrowej rywalizacji,
współdziałania, samodzielnego podejmowania decyzji, radzenia
sobie z porażką i czerpania przyjemności z osiągniętego sukcesu.
Martyna Kowol
lider projektu
„One i four, czyli fourteen!” – Zosia, lat cztery, razem
z mamą liczyła punkty i tak z czarującym akcentem
informowała Marco, Włocha, jednego z wolontariuszy
Capgemini, o wyniku jego drużyny.
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (5):
Patryk Klimczuk
Louella Ricardo
Marco Cillepi
Adam Biedka
Jowita Hermanowska
Partnerzy projektu:
Fundacja Spina
Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
w Katowicach
Miejski Ośrodek Rekreacji
i Sportu w Pszczynie
23
Inwestujemy w dobre pomysły
Maślickie Ogrody
Realizatorzy projektu chcieli zwrócić uwagę mieszkańców na to, że nawet
drobne proekologiczne zachowania mogą znacząco wpłynąć na ochronę
owadów, wody i roślin. Ze względu na stosowanie w ogrodach pestycydów
i jednorodny charakter roślinności w ostatnich kilku latach populacja owadów
w Polsce zmniejsza się w zastraszającym tempie. Taka sama sytuacja dotyczy
owadów pożytecznych, jeży i ptaków wróblowatych – ich liczba systematycznie
spada, co ma znaczący wpływ na liczbę szkodników w naszych ogrodach.
W czerwcu i lipcu wolontariusze Capgemini zorganizowali dwie tury warsztatów
dla dzieci ze szkoły podstawowej połączone z krótką prelekcją m.in. na temat
owadów i ekologii. W trakcie zajęć dzieci samodzielnie wykonały hotele dla
owadów. Te właśnie schroniska zabrały z sobą wraz z instrukcją, gdzie należy je
zamontować. Jesienią podobne warsztaty zorganizowano dla dorosłych, którzy
również mogli skonstruować hotele do wykorzystania w swoich ogrodach.
Elementem inicjatywy był także konkurs na najpiękniejszy ogród, którego
finaliści i laureaci stworzyli mikrospołeczność wymieniającą się wiedzą
i doświadczeniem. Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wystawą
zdjęć umiliła degustacja ekologicznych nalewek z ogrodów uczestników
(nie było to kryterium przy ocenie ogrodów przez jury).
Sądziłem, że clou programu będzie konkurs: rywalizacja i nagrody,
a w rzeczywistości największe zainteresowanie wzbudziły
warsztaty. Ale największym sukcesem jest to, że odnalazła się
na moim osiedlu grupa ludzi o wspólnych zainteresowaniach,
która kontynuuje współpracę już samodzielnie. A grant posłużył
jako impuls konieczny do tego, by zacząć.
Tomasz Patoła
lider projektu
Tomasz Patoła
lider projektu
Do tej pory byłam samotną osobą. Teraz znam innych ludzi,
którym praca w ogrodzie sprawia taką samą radość jak mnie.
Wyszłam z domu, wzięłam udział w warsztatach, otworzyłam
nowy rozdział w życiu.
Pani Krystyna
beneficjentka
W Capgemini
od siedmiu lat,
obecnie na stanowisku
starszego inżyniera
oprogramowania w dziale
NSC we Wrocławiu.
Mieszkamy wszyscy na tym samym osiedlu, a dopiero
po konkursie znam ludzi, z którymi mogę się wymienić
szczepkami roślin!
Pani Danuta
beneficjentka
24
Maślickie Ogrody
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (2):
Robert Buchalski
Magdalena Perkowska
Partnerzy projektu:
Rada Osiedla Maślice (Wrocław)
Biblioteka Publiczna
we Wrocławiu, oddz. 7
25
Inwestujemy w dobre pomysły
Współpraca – to się opłaca
Pomysł na realizację projektu zrodził się w trakcie zebrania rodziców
w szkole, na którym wychowawczyni zwróciła uwagę na trudności
wychowawcze związane z brakiem współpracy, a nawet egoizmem wśród
uczniów. Klasa, która stała się beneficjentem projektu, była tzw. klasą trudną
i codziennie dochodziło w niej do wielu konfliktów. Przez oderwanie uczniów
od szkolnej, „bezpiecznej” rzeczywistości i pokazanie im miejsc, w których
ich codzienne problemy przyjmują dużo mniejszy wymiar, przez stworzenie
potrzeby współdziałania wolontariuszki Capgemini z Katowic chciały
sprawić, aby uczniowie nawiązali dialog.
Inicjatywa rozpoczęła się serią warsztatów prowadzonych przez
wolontariuszki pod czujnym okiem pani wychowawczyni. Zajęcia zdominowały
gry, rysunki i testy, których celem było wzmocnienie umiejętności pracy w grupie
czy skutecznej, nieagresywnej komunikacji i uczenie tolerancji. Sprawdzianem
tych umiejętności w praktyce był wyjazd integracyjny do miejscowości Żelazko
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zadania stawiane przed grupą wymagały
w sposób naturalny współdziałania w środowisku pozaszkolnym. Uczniowie
mieli za zadanie m.in. przejść przez most linowy, rozbić obozowisko
w lesie czy wejść do jaskini.
Ostatni etap projektu odbył się pod hasłem „Dajemy siebie innym”.
Młodzież uczestnicząca w projekcie zorganizowała zbiórkę artykułów
szkolnych dla dzieci z Afryki – zostały one przekazane misjonarzom
kombonianom, za których pośrednictwem trafiły one do potrzebujących
z Czadu. Elementem tego etapu była także wizyta i wystawienie
przedstawienia w hospicjum Cordis w Katowicach.
Magdalena Rucińska
lider projektu
W Capgemini od ponad sześciu lat,
obecnie na stanowisku specjalisty ds. wsparcia
realizacji projektu w zespole PMO (IS, Katowice).
Uwielbia podróże, cieszy się każdą z nich już
od momentu planowania, dzięki czemu radość
trwa dłużej, a gdy jedna wyprawa
się kończy, już planuje kolejną.
Udział klasy w projekcie przyniósł konkretne rezultaty. W zespole
widać znacznie lepszą integrację, umiejętność pomagania sobie
i wspólnego działania. Dzieci dzięki warsztatom i wycieczce
poznały swoje mocne i słabe strony, odkryły liczne umiejętności.
Poznały się bliżej. Chętnie podejmują się wykonywania działań
na rzecz klasy. Potrafią zadania dzielić na mniejsze, samodzielnie
przydzielać sobie te, które są zgodne z ich możliwościami.
Polepszyła się komunikacja podczas pracy grupowej, widoczny
jest wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadania.
Obecnie moi wychowankowie mają głowy pełne pomysłów
na nowe przedsięwzięcia. Lubią razem działać i chcą się tym
dzielić z innymi. Opanował ich duch pracy zespołowej.
Agnieszka Olczyk, wychowawczyni
W tym roku widać wielką poprawę w naszej klasie.
Projekt na pewno nam w tym pomógł.
Marysia, uczennica
26
Współpraca – to się opłaca
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (4):
Magdalena Rucińska
Edyta Beśka
Marta Karnia
Małgorzata Major
Partnerzy projektu:
Szkoła Podstawowa nr 17
w Katowicach
Stowarzyszenie na rzecz
Nieustającego Rozwoju „Vajra”
Misjonarze kombonianie, Kraków
Hospicjum Cordis w Katowicach
27
Inwestujemy w dobre pomysły
Pomalujmy nasz świat
Celem projektu był nie tylko remont podwórka zaprzyjaźnionej Fundacji
Gniazdo, lecz także pokazanie dzieciom pozytywnych stron pracy fizycznej,
integracji, rozwijania umiejętności tworzenia ciekawych rzeczy, wyrobienie
dobrych nawyków dbania o swoje otoczenie oraz pokazanie alternatywy
dla wandalizmu i niszczenia mienia publicznego.
Projekt – poza etapem planowania i zakupów – obejmował dwa dni pracy
fizycznej i zaangażował pracowników Capgemini wraz z przyjaciółmi oraz
całą Fundację Gniazdo. Wspólnymi siłami zespół zamontował piaskownicę,
drewniany domek dla dzieci i dwie drewniane ławy. Wolontariusze
z podopiecznymi odremontowali też starą ławkę, miejsce na ognisko,
boisko piłkarskie, odmalowali stare sprzęty i stworzyli rabatę kwiatową
wraz z zielnikiem.
Mimo wysiłków, potu i – nierzadko – bólu nierozruszanych mięśni wszystkim
towarzyszyła ogromna satysfakcja z pracy. Efekty działań nie tylko cieszyły oko, lecz
także pokazywały, że opłaca się poświęcać swój czas, aby żyć w lepszym otoczeniu.
Wspólnie stworzyliśmy sześć stanowisk pracy. Na każde
stanowisko składały się: sprzęt wymagający skręcenia
i renowacji, jeden wychowawca lub wolontariusz z Fundacji
Gniazdo, jeden pracownik lub przyjaciel Capgemini oraz
około 10 dzieciaków z Fundacji Gniazdo. I tak – jedna grupa
zaopiekowała się ogródkiem i zielnikiem, który aktualnie
cieszy oko każdego przechodnia, druga – piaskownicą itd.
Magdalena Kozłowska
lider projektu
Magdalena Kozłowska
liderka projektu
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (3):
W Capgemini od sześciu lat, obecnie
na stanowisku specjalisty ds. procesów finansowo-księgowych (BPO, Katowice).
W pracy najbardziej lubi codzienne wyzwania
oraz ludzi, którymi się otacza. Prywatnie
marzy o wyprawie na Antarktydę.
28
Pomalujmy nasz świat
Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo dzieci
potrafiły z sobą współpracować i jak bardzo pomagały sobie
wzajemnie w wykonywaniu trudnych prac. Wspólne wysiłki
zaowocowały odremontowanym placem zabaw, który – mam
nadzieję – będzie im służyć jeszcze w kolejnych latach.
Joanna Babuła
Karolina Orkisz
Anita Terlecka
Jakub
wolontariusz, który wraz z Maćkiem – drugim wolontariuszem
– już drugi rok pomagają koleżankom z Capgemini
w realizacji projektu
29
Inwestujemy w dobre pomysły
Artystyczne przebudzenie Katowic
– wspólnie dodajemy miastu skrzydeł
Przestrzeń dużych miast często jest miejscem nieprzyjaznym – pełnym
pośpiechu i hałasu. Inwestycje służące przebudowie dróg, parków,
skwerów tworzą z miasta plac budowy. Do takiej sytuacji doszło w 2014 roku
w Katowicach. W tym projekcie wolontariusze Capgemini i Fundacja Gniazdo
zachęcili cztery szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Rozwesel moje
miasto”. Na konkurs wpłynęło 57 prac ilustrujących wiele pomysłów
na dodaniu miastu skrzydeł.
W dniu rozstrzygnięcia konkursu autorzy prac spotkali się w siedzibie Fundacji
i wyłonili zwycięzców. Prace można było następnie oglądać m.in. w holu
budynku Altus w Katowicach. W ramach projektu przygotowano także naklejki
(wlepki) i ulotki przedstawiające najlepsze z prac. Były one rozdawane wśród
przyjaciół Fundacji, mieszkańców Katowic i pracowników Capgemini podczas
wizyty podopiecznych w biurze na początku 2015 roku.
Projekt przeprowadzony wespół z Capgemini
oceniam bardzo wysoko. Doświadczyliśmy
i doświadczamy wielorakich profitów: udało nam
się dzięki projektowi aktywizować społeczność dziecięcą
w katowickich szkołach podstawowych, ponadto podopieczni
Fundacji Gniazdo mieli okazję wystąpić w roli ekspertów
w jury, a wystawa prac dzieci wsparła nas w budowaniu
pozytywnego wizerunku Fundacji Gniazdo w szerszej
świadomości mieszkańców Katowic.
Karolina Orkisz
lider projektu
W Capgemini od trzech i pół roku,
obecnie na stanowisku specjalisty
ds. procesów finansowo-księgowych
(BPO, Katowice). Lubi zdobywać
szczyty kategorii K2, czyli dobra
książka plus koc. Jej szklanka jest
zawsze do połowy pełna.
Marek Mierzwa
wiceprezes zarządu Fundacji Gniazdo,
wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej
Bardzo udany projekt, w którym wzięło udział
wielu uczestników – uczniów szkół podstawowych.
Mieli oni za zadanie przedstawić Katowice jako miasto
swoich marzeń. Liczba i jakość prac zaskoczyły jury.
Podobał mi się pomysł na zorganizowanie wystawy
najlepszych prac w Altusie – biurze Capgemini, a także
to, że każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Anna Kud
wolontariuszka Capgemini
30
Artystyczne przebudzenie Katowic – wspólnie dodajemy miastu skrzydeł
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (4):
Joanna Babuła
Magdalena Kozłowska
Anita Terlecka
Ania Kud
Partnerzy projektu:
Biurowiec Altus w Katowicach
Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości
31
Inwestujemy w dobre pomysły
EDGE Team
EDGE to wewnętrzna agencja kreatywna Grupy Capgemini – na co
dzień zajmuje się tworzeniem grafiki, animacji, aplikacji w ramach kampanii
marketingowych i brandingowych na rynek B2B. Grupa ta zaplanowała
wsparcie dla Chrześcijańskiego Gimnazjum „Uczeń”, które przenosiło się
do nowej siedziby. Celem inicjatywy było zaprojektowanie malowideł
na ściany nowej siedziby szkoły.
Początkowo projekty grafików miały się znaleźć na ścianach nowego
pomieszczenia. Wcześniej wolontariusze poświęcili wiele dni na gruntowne
– dosłownie – przygotowanie powierzchni. Niestety, w ostatniej chwili szkoła
została pozbawiona przygotowanego lokalu i była zmuszona szukać nowego.
Mimo wielu godzin pracy poświęconej na wstępne przygotowanie
pierwotnego miejsca wolontariusze z zespołu EDGE znaleźli w sobie zapas
energii, by stworzyć dla nowych pomieszczeń projekty uniwersalne w formie
– takie, które gimnazjum będzie mogło wykorzystać bez względu na to,
gdzie się znajdzie. I tak powstała seria dużych tablic z inspirującymi hasłami,
które mają umilać atmosferę nauki i motywować gimnazjalistów!
Nadzwyczajni młodzi ludzie! Niesamowite, że chcieli
pomóc dzieciakom, z którymi w końcu mają bardzo
mało wspólnego. Dali nam – starszym
– dużo do myślenia. Bardzo dziękujemy!
Anna Klecha
lider projektu
W Capgemini od grudnia 2007 roku,
obecnie na stanowisku dyrektora
ds. marketingu i komunikacji
Uniwersytetu Capgemini (Francja).
Lubi pracować w Capgemini, bo jest
to firma pełna ludzi nietuzinkowych,
zaangażowanych i z pasją.
Artur Moskała
dyrektor biura promocji Krakowskiego
Stowarzyszenia Edukacyjnego
Projekt był świetny nie tylko dlatego, że nas zmotywował
do tego, aby być lepszymi ludźmi (przez pomaganie innym),
lecz także dlatego, że dał nam szansę na skupienie
się razem jako zespół nad czymś innym niż praca.
Zobaczyliśmy siebie nawzajem w innym kontekście.
Potwierdziło to przypuszczenia, że pracujemy
z rewelacyjnymi ludźmi. Była to świetna
szansa na team building.
Anna Klecha
lider projektu
32
EDGE Team
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (11):
Piotrek Laskowski
Kuba Rejkowicz
Sylwia Mrowca
Ola Trawińska
Magda Krakowska
Wojtek Mynek
Piotrek Kownacki
Mateusz Górecki
Maja Hajska
Tomek Ćwikliński
Krzysztof Kot
Partnerzy projektu:
Krakowskie Stowarzyszenie
Edukacyjne
33
Inwestujemy w dobre pomysły
Niechaj w bibliotece wszyscy to poznają,
że Smyki Rejowe zabawy tam mają!
Rejowe Smyki – Grupa Zabawowa
Kazimierza Wielka to jedna z najbiedniejszych gmin w Polsce. Pracownicy
Capgemini wpadli na pomysł utworzenia grupy zabawowej dla małych dzieci,
które nie są objęte opieką żłobkową i przedszkolną. Dla pociech zostały
przygotowane zajęcia plastyczne, ruchowe, logopedyczne i przede wszystkim
dużo zabaw integracyjnych i rozwijających umiejętności.
Grupa powstała przy Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja. Dofinansowanie
przeznaczono na zakup nowej wykładziny oraz regałów na zabawki, klocki,
lalki i materiały niezbędne do rozpoczęcia zajęć. Spotkania Rejowych Smyków
rozpoczęły się już w lipcu, w sierpniu zainteresowanie inicjatywą było tak duże,
że podzielono Smyków na dwie grupy – młodszą i starszą, które spotykały się
regularnie z animatorkami zabaw. W spotkaniach uczestniczyli także rodzice,
dziadkowie czy nianie, a jesienią małych odbiorców projektu i ich opiekunów
odwiedzili logopeda i dietetyk.
Projekt i jego rezultaty były promowane w lokalnej prasie i podawane jako
przykład dobrej praktyki – profesjonalnie prowadzonej grupy zabawowej.
Dyrektor biblioteki kontynuuje zajęcia i aktywnie poszukuje
źródeł finansowania na rozwój grupy.
Dzieci na zajęciach grupy bardzo fajnie się z sobą bawią,
dużo się uczą. Przyzwyczajają się do kontaktu z innymi
dziećmi, co ułatwi im pójście do przedszkola, a później
szkoły. Nie trzymają się tak kurczowo rodziców
jak na początku zajęć.
Nina Turek-Kwiecień
dyrektor biblioteki
Aleksandra Dukała
lider projektu
W Capgemini od dziewięciu lat,
obecnie na stanowisku starszego specjalisty
ds. procesów finansowo-księgowych
(BPO, Kraków). Mama trzyletniego
Leosia i półrocznego Teosia.
Od kiedy została mamą, drzemała
w niej potrzeba pomocy innym.
Najwięcej zadowolenia przyniosło nam duże zainteresowanie
ze strony rodziców organizowanymi przez nas spotkaniami,
czego dowodem była konieczność stworzenia dwóch grup
w różnych przedziałach wiekowych. Satysfakcję przynosi
również to, że zauważyliśmy poprawę zachowań społecznych
dzieci uczestniczących w zajęciach. Dzieci początkowo
skryte i nieśmiałe po kilku zajęciach dzięki staraniom
wykwalifikowanych animatorek chętnie bawiły się ze swoimi
rówieśnikami, dzieliły się zabawkami. Ponadto nauczyły się
porządku i pomagały sprzątać zabawki, którymi wcześniej się
bawiły. Uważam, że zarówno przygotowania, jak i realizacja
projektu zakończyły się dużym sukcesem. Tym bardziej
że z wyposażenia zakupionego z funduszu projektu biblioteka
i dzieci będą mogły korzystać jeszcze przez długi czas.
Aleksandra Dukała
lider projektu
34
Niechaj w bibliotece wszyscy to poznają, że Smyki Rejowe zabawy tam mają! Rejowe Smyki – Grupa Zabawowa
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (2):
Anna Spała
Maciej Pyznar
Partnerzy projektu:
Miejsko-Gminna i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
im. Mikołaja Reja
w Kazimierzy Wielkiej
Firma Handlowa
Duet Anna i Jerzy Drożdż
35
Inwestujemy w dobre pomysły
Być dziennikarzem? A może
informatykiem, podróżnikiem?
Czemu nie?
W obecnych czasach kształtowanie swojej ścieżki kariery wcale nie zaczyna
się na studiach, młodzi ludzie są zmuszeni o tym myśleć dużo wcześniej.
Aby wesprzeć ich w tych trudnych wyborach, pracownicy po raz kolejny
zorganizowali projekt z myślą o podopiecznych Domu Dziecka w Sieborowicach.
Zaplanowali dla nich cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,
aby ci opowiedzieli o szczegółach swojej pracy.
Spotkanie z podróżnikiem Albinem Marciniakiem odbyło się w bardzo
klimatycznym miejscu – Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Wychowankowie
przy gorącej czekoladzie mogli usłyszeć o pracy podróżnika i zimowych
wypadach w Tatry. Podczas kolejnego spotkania wychowankowie z domu
dziecka mieli okazję posłuchać, czym pasjonuje się Marcin Urzędowski
– młody bębniarz z Krakowa. Zainspirował on dzieci do tego, by rozwijać
swoje umiejętności artystyczne od jak najmłodszych lat, gdyż może
to zaprocentować w przyszłości jako ciekawa praca.
Świetną przygodą była wizyta w kopalni soli w Wieliczce. Wychowankowie
domu dziecka przez jeden dzień mogli poczuć się jak prawdziwi górnicy.
Przed zejściem do kopalni zostali wyposażeni w niezbędny sprzęt – strój
roboczy i kask wraz z oświetleniem. Zwiedzanie kopalni prowadził górnik,
który opowiadał o swojej pracy i odwiedzanych kolejno komorach. Każdemu
z uczestników zostało przydzielone zadanie, m.in. zmierzenie poziomu stężenia
metanu, wyszukanie i transport soli, wyznaczenie drogi dla całej grupy.
Celem projektu było wzbudzenie w dzieciach świadomości, że ich pasja może stać
się ich pracą, która będzie dawała im satysfakcję i stabilność finansową. Spotkania
miały być inspiracją i motywacją do podejmowania dobrych decyzji w życiu.
Katarzyna Szewczyk
lider projektu
W imieniu wychowanków i wychowawców wielkie dzięki
za sprawienie nam ogromnej przyjemności, ale także stworzenie
możliwości poszerzenia horyzontów naszych dzieci. Takie
inicjatywy jak ta dają nam nadzieję na lepsze jutro i potwierdzają
to, że są jeszcze wartościowi ludzie, dla których najlepszą nagrodą
jest uśmiech dziecka. Jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście!
PS Super było być przez chwilę górnikiem!
Ewa
wychowawczyni w Domu Dziecka w Sieborowicach
Pozostali pracownicy
zaangażowani w projekt (2):
Ewa Piechula-Popiołek
Rafał Szmajser
W Capgemini od ponad
roku, ostatnio na stanowisku
administratora ds. employer
brandingu (BPO, Kraków).
W wolnym czasie robi wszystko,
żeby nie mieć wolnego czasu.
Jeśli spędzamy w pracy jedną trzecią życia, to ważne, aby
nasza praca nie była przypadkiem, a wykonywany zawód był
pasją, przyjemnością. Młodym ludziom zdecydowanie łatwiej
jest obrać ścieżkę kariery, spotykając inspirujące osoby oraz
wcielając się w rolę pracownika.
Katarzyna Szewczyk
lider projektu
36
Być dziennikarzem? A może informatykiem, podróżnikiem? Czemu nie?
37
Inwestujemy w dobre pomysły
Wartość dodana dla wolontariuszy
– komentarz eksperta
W raporcie podsumowującym działania pierwszej edycji programu grantowego dla pracowników Capgemini
Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, słusznie zauważył, że w projektach wygrywają
trzy strony: odbiorcy, wolontariusze i firma wspomagająca. W tym materiale chciałbym poświęcić więcej uwagi
trwałym korzyściom, które zyskują wolontariusze. I od razu trzeba jasno powiedzieć, że w żaden sposób korzyści dla
wolontariuszy nie uszczuplają wartości, jakie ich działania przynoszą ostatecznym beneficjentom. One powstają niejako
„przy okazji”. Można je krótko ująć w dwóch wymiarach: rozwoju kompetencji i wzmacniania poczucia sprawstwa.
Wolontariusze zdecydowanie zyskują w wymiarze rozwoju kompetencji. W przypadku projektów wolontariackich
budujemy kompetencje w dwóch głównych obszarach: zarządzania projektami oraz umiejętności komunikacyjnych.
Jeżeli przyjrzymy się projektom realizowanym w ramach programu Capgemini, a także podobnym przedsięwzięciom
w innych środowiskach, to można wymienić wiele kompetencji.
W obszarze zarządzania projektami są to: definiowanie celów i zakresu projektu, analiza zasobów, analiza
interesariuszy, planowanie, budżetowanie i tworzenie harmonogramu, budowanie zespołów, delegowanie pracy,
zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i kontrola, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji, używanie narzędzi informatycznych do zarządzania projektem, raportowanie.
W obszarze komunikacji interpersonalnej są to: budowanie relacji, umiejętności współpracy, asertywność,
klarowne formułowanie komunikatu, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, słuchanie, prezentowanie.
Wszystkie te elementy, z różnym oczywiście natężeniem, możemy znaleźć w projektach opisywanych
chociażby w niniejszym raporcie.
Znam wiele modeli kompetencyjnych i powiązanych z nimi systemów ocen pracowniczych w przedsiębiorstwach.
Powyższe kompetencje występują w większości modeli, przy czym oczywiście konkretne wymagania kompetencyjne
zależą od zajmowanego stanowiska pracy. Niewątpliwie kompetencje zdobyte podczas akcji społecznych będą
później użyte w środowisku zawodowym, nawet w sposób nieświadomy dla pracownika. Przełoży się to na wyższą
efektywność i na wyższą ocenę pracowniczą. Czy menedżer przeprowadzający rozmowę oceniającą weźmie
pod uwagę aktywność społeczną pracownika? Oczywiście nie (i nie powinien), ale kompetencje
wykazane w realizacji zadań służbowych – tak!
Wojciech Zezula
coach i doradca
biznesowy
Jednocześnie wolontariusze realizujący własne projekty w swobodnie powołanych zespołach zaspokajają ważne
własne potrzeby niesienia pomocy, samorealizacji i przynależności do lokalnego środowiska i tym samym
zyskują poczucie własnej wartości w wymiarze społecznym. Satysfakcja z udanych projektów jest z kolei jednym
z czynników motywujących w pracy zawodowej na rzecz pracodawcy, który wspomaga te projekty materialnie lub
wizerunkowo. W tym miejscu chciałbym wyrazić wielkie uznanie dla programu grantowego dla pracowników Capgemini.
Regulamin programu, który zakłada każdorazowo wyłącznie oddolną inicjatywę pracowników-wolontariuszy przy
definiowaniu projektów, jest gwarantem tego, że pracownicy uczestniczą w nich z autentycznym zaangażowaniem.
Nie ma ryzyka, że pracownicy będą włączać się do wolontariatu na zasadzie „politycznej poprawności”.
Definiowanie projektów „z góry” prowadziłoby do utraty motywacji niezbędnych do skutecznego
działania i w dłuższej perspektywie zagroziłoby całej idei społecznego zaangażowania.
Reasumując, wolontariusze udoskonalają i zdobywają nowe kompetencje, które wspomagają
ich rozwój osobisty i zawodowy, stwarzając m.in. nowe szanse w karierze zawodowej.
Warto zatem, aby w ramach podsumowania projektu członkowie zespołu projektowego
zadali sobie dodatkowe pytanie: czego się wspólnie nauczyliśmy?
Wspomaga kadry kierownicze przedsiębiorstw w wypracowaniu rozwiązań
zapewniających zarówno realizację celów biznesowych, jak i dbałość o rozwój
kompetencji i motywację pracowników. W latach 90. kierował projektami w IBM.
Od 2002 roku jest certyfikowanym konsultantem Insights Discovery™ Licensed
Practitioner. Od 2005 roku jest prezesem zarządu firmy doradczo-szkoleniowej
Business Potential Discovery (BPD sp. z o.o.).
38
Wartość dodana dla wolontariuszy – komentarz eksperta
39
Inwestujemy w dobre pomysły
Inne inicjatywy Capgemini
w Polsce w 2014 roku
Projekt Teatr – wyjątkowy spektakl
charytatywny grany w całości przez
pracowników Capgemini. W 2014 roku
spektakl „Oz, czyli awantura o Toto” został
udostępniony osobom z niepełnosprawnością
wzroku dzięki audiodeskrypcji.
Zbiórka krwi w Krakowie
i Katowicach – czerwiec 2014
40
Capgemini współorganizatorem
Katowice Business Run – wrzesień 2014
Tydzień Różnorodności
– cykl krótkich spotkań i pogadanek
z pracownikami na temat różnych
aspektów różnorodności i płynących
z nich wartości
Dojazd.pl.capgemini.com
– platforma wspólnych dojazdów
dla pracowników Capgemini
41
Inwestujemy w dobre pomysły
Opracowanie raportu z realizacji
III edycji programu grantowego
Capgemini „Inwestujemy
w dobre pomysły”
Karolina Długosz – Capgemini Sp. z o.o.
Renata Aderek-Zielińska – Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.
Redakcja i korekta:
Dominik Wódz
Fotografie:
Michał Łepecki i Andrzej Banaś
Projekt graficzny i skład:
Konrad Grajner
Chcesz podzielić się opinią
na temat raportu?
Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat działań Capgemini
na rzecz społeczności
lokalnych i środowiska?
Napisz na
[email protected]
Skontaktuj się z:
Karolina Długosz
Corporate Responsibility & Sustainebility Manager
[email protected]
42
43
Inwestujemy w dobre pomysły
O firmie Capgemini
Z zespołem blisko 145 tysięcy osób w ponad 40 krajach,
Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców
usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych.
Grupa odnotowała w 2014 globalny przychód w wysokości 10,573 mld
euro. Wspólnie z klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania
biznesowe i technologiczne, które są dopasowane do ich potrzeb
i pozwalają osiągnąć zaplanowane rezultaty. Głęboko wielokulturowa
organizacja opracowała własny sposób pracy, The Collaborative
Business ExperienceTM oraz własny globalny model
dostarczania usług - Rightshore®.
Więcej informacji: www.capgemini.com
Rightshore® jest znakiem towarowym należącym do Capgemini.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
44

Podobne dokumenty