TP 1.cdr - Salamandra

Komentarze

Transkrypt

TP 1.cdr - Salamandra
¯ar z nieba
TP 1
Skala: 1:10000 (1 cm - 100 m)
D³ugoœæ trasy: 3300 m
Do potwierdzenia: 12 PK
Limit czasu: 95 min
Limit spóŸnieñ: 25 min
N
N
Mapa zosta³a pociêta na
dwie czêœci. Jedna po³ówka
zosta³a obrócona o 180°.
Wariant ewakuacyjny:
W razie k³opotów czekaæ przy
najbli¿szym PK, odczytaæ kod
dzwoniæ pod numer: 607 565 282.
Budowniczy trasy:
Jakub Zieliñski (MPInO nr 690)
Rafa³ Rzeszutek (MPInO nr 689)

Podobne dokumenty