Instrukcja Obsługi (PL)

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja Obsługi (PL)
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
KLAWIATURY SYSTEMOWEJ
EKB500
WERSJA 1.1
AAT Trading Company Sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619
e-mail:[email protected]; www.aat.pl
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, pieców lub innych źródeł ciepła, jak również chronić
przed bezpośrednim wystawieniem na promienie słoneczne.
Używać urządzenia jedynie w miejscach zapewniająch zakres temperatur 0°C~40°C.
Przed czyszczeniem upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Do czyszczenia używać jedynie wilgotnej
ścierki, bez detergentów.
Instalować urządzenie jedynie w suchym i niezapylonym otoczeniu. Zabezpieczyć urządzenie przed
dostaniem się do środka wody.
Zapobiegać dostaniu się do środka drobnych ciał obcych, np. przez otwory wentylacyjne.
Nie należy otwierać samodzielnie urządzenia. W przypadku wadliwej pracy należy skontaktować się z
instalatorem lub dystrybutorem sprzętu. Otwarcie powoduje anulowanie gwarancji!
Należy używać urządzenia jedynie do celów opisanych w instrukcji.
Podłączaj urządzenie jedynie z oryginalnym zasilaczem.
WSKAZÓWKI:
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych Klasy A. Zmiany
i modyfikacje konstrukcji urządzenia w zakresie części odpowiedzialnych za zgodność z tymi
wymaganiami skutkują utratą przez użytkownika autoryzacji do użytkowania urządzenia.
Urządzenie Klasy A podczas pracy może generować zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku
może być wymagane wykonanie odpowiednich pomiarów.
Niniejsze
urządzenie
zostało
oznakowane
zgodnie
z
Dyrektywą
WEEE
(2002/96/EC), dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie
ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza,
że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie
należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z
przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto
produkt.
Urządzenia spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych
wprowadzających dyrektywy:
•
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 89/336/EEC ze zmianami
•
Niskonapięciowa LVD 73/23/EEC ze zmianą, w przypadku sprzętu elektrycznego
przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do
1500VDC.
2
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Produkt spełnia wymagania dotyczące przepisów RoHS.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem urządzeń opisywanych w niniejszej instrukcji, dodatkowo producent zastrzega sobie prawo
do modyfikacji instrukcji bez uprzedniego poinformowania.
Niniejsza instrukcja była opracowana i sprawdzana z najwyższą starannością, jednak producent nie może
przyjąć odpowiedzialności wynikającej z użytkowania tej dokumentacji. To samo dotyczy wszystkich osób i
przedsiębiorstw zatrudnionych przy opracowywaniu i tłumaczeniu tej instrukcji.
UWAGA!
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM
PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI KLAWIATURY. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY URZĄDZENIA. ZALECANE JEST ZACHOWANIE
INSTRUKCJI, ABY MOŻNA Z NIEJ BYŁO SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.
3
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Spis treści
1. Wprowadzenie ................................................................................................................... 6
2. Cechy produktu.................................................................................................................. 6
3. Urządzenia współpracujące ................................................................................................. 6
4. Zawartość zestawu ............................................................................................................. 6
5. Panel sterowania ................................................................................................................ 6
6. Porty klawiatury ................................................................................................................. 8
7. Instalacja........................................................................................................................... 9
7.1. Ogólne zasady instalacji magistrali RS-485. ....................................................................... 9
7.2. EPTZ 500 / 1000 / 3000 / 3500 - podłączanie głowic szybkoobrotowych ............................. 11
7.3. Podłączanie kamer ED 2200/2250, Samsung El. SCC-641/643/6405.................................... 11
7.4. Podłączanie urządzeń zgodnych z protokołem Pelco-D / -P ................................................ 12
7.5. Podłączenia do rejestratorów serii EDSR / EDR. ................................................................. 12
7.6. Podłączanie kilku klawiatur............................................................................................... 14
7.7 Uruchomienie ................................................................................................................... 15
8. Ustawienia menu ............................................................................................................... 15
8.1. Struktura menu ............................................................................................................... 16
8.2. Konfiguracja interfejsu RS-485 ......................................................................................... 16
8.3. Ustawienia urządzeń........................................................................................................ 17
8.3.1. Ustawienia kamer ......................................................................................................... 17
8.3.2. Ustawienia monitorów pomocniczych ............................................................................ 18
8.3.3. Ustawienia rejestratorów............................................................................................... 18
8.3.4. Lista zainstalowanych kamer ......................................................................................... 19
8.3.5. Lista monitorów............................................................................................................ 19
8.3.6. Lista rejestratorów........................................................................................................ 20
8.3.7. Pozostałe urządzenia niezdefiniowane ............................................................................ 20
8.4. Ustawienia klawiatury ...................................................................................................... 21
8.4.1. Menu klawiatury podrzędnej.......................................................................................... 21
8.4.2. Menu Hasło.................................................................................................................. 21
8.4.3. Blokada klawiatury ....................................................................................................... 21
8.4.4. Brzęczyk ..................................................................................................................... 22
8.4.5. Kalibracja joysticka. ...................................................................................................... 22
8.4.6. Test przycisków. ........................................................................................................... 22
8.4.7. Test pokrętła Jog / Shuttle............................................................................................. 22
8.4.8. Ustawienia domyślne. ................................................................................................... 23
8.4.9. Aktualizacja oprogramowania. ....................................................................................... 23
9. Obsługa............................................................................................................................. 24
9.1. Obsługa rejestratora........................................................................................................ 24
9.1.1. Wybór rejestratora........................................................................................................ 24
9.1.2. Główne funkcje rejestratora. ......................................................................................... 25
9.1.3. Monitor główny – wyświetlanie obrazów ........................................................................ 26
9.1.4. Monitory pomocnicze – wyświetlanie obrazów ................................................................ 26
9.2. Sterowanie kamerami PTZ. ............................................................................................. 27
9.2.1. Seria kamer typu EverFocus EPTZ.................................................................................. 28
9.2.1.1. Menu kamery EPTZ.................................................................................................... 29
9.2.1.2. Presety...................................................................................................................... 29
4
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.2.1.3. Pozycja początkowa. .................................................................................................. 30
9.2.1.4. Automatyczne skanowanie ......................................................................................... 30
9.2.1.5. Definiowanie tras....................................................................................................... 31
9.2.1.6. Ustawienia alarmowe ................................................................................................ 31
9.2.2. EverFocus ED 2200/2250, Samsung El. SCC-641/643/6405 – funkcje............................... 32
9.2.2.1 Menu kamer ............................................................................................................... 32
9.2.2.2 Presety ...................................................................................................................... 32
9.2.2.1 Pozycja początkowa .................................................................................................... 33
9.2.2.4 Automatyczne skanowanie .......................................................................................... 33
9.2.2.5 Definiowanie tras obserwacji ....................................................................................... 33
9.2.3. Sterowanie kamer kompatybilnych z protokołem sterowania Pelco-D / -P......................... 33
10. Dane techniczne............................................................................................................... 34
5
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
1. Wprowadzenie.
Klawiatura EKB 500 służy do zdalnego sterowania rejestratorami, głowicami szybkoobrotowymi oraz
odbiornikami telemetrii.
Układ przycisków oraz wbudowane pokrętło stanowią o wygodzie używania klawiatury systemowej. Dwa
niezależne interfejsy RS-485 umożliwiają instalację systemów z różnymi protokołami telemetrii.
2. Cechy produktu.
Dwa niezależne przelotowe porty RS-485 do zaprogramowania z różnymi protokołami RS-485
Obsługiwane protokoły: EverFocus, ED2200/2250 (Samsung), Pelco-D, Pelco-P
3-osiowy joystick do wygodnego sterowania PTZ
Pokrętło Jog / Shuttle i oddzielna grupa przycisków do sterownia rejestratorem
Obudowa umożliwiająca instalację na ścianie
Wbudowany dwuliniowy wyświetlacz LCD
3. Urządzenia współpracujące.
Rejestratory:
EverFocus EDR410 / 810 / 910 / 920 / 1610 / 1640
EverFocus EDSR100H / 100M / 400 / 600 / 900 /1600
Kamery szybkoobrotowe:
EverFocus EPTZ500 / 1000 / 3000 / 3500
EverFocus ED2200 / 2250
Samsung Electronics SCC641 / 643 / 6405
Urządzenia VProtect VPTZ
Urządzenia z zaimplementowanym protokołem Pelco-D/ -P
4. Zawartość zestawu.
1 x EKB 500 – klawiatura
1 x 12 VDC zasilacz
1 x RJ-45 przyłącze, terminator 120 Ohm
1 x RS-485 zestaw przyłączeniowy – kostka i kabel 1m
1 x instrukcja
1 x opakowanie
6
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
5. Panel sterowania.
1. DVR, MON, CAM
Przyciski wyboru trybu sterowania:
DVR: Sterowanie rejestratorem oraz monitorem głównym
MON: Sterowanie monitorami pomocniczymi
CAM: Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi i odbiornikami telemetrii
2. Joystick 3-osiowy
Sterowanie głowicą szybkoobrotową oraz odbiornikiem telemetrii.
3. Wyświetlacz LCD
Dwuliniowy wyświetlacz LCD na komunikaty systemowe.
4. Pokrętło Jog / Shuttle
Ułatwia operacje odtwarzania/przeszukiwania danych oraz sterowanie menu rejestratora.
5. Przyciski sterowania rejestratorem.
6. Przyciski sterowania głowicą szybkoobrotową oraz odbiornikiem telemetrii.
7. Klawisze numeryczne oraz przyciski CLR i ENTER
0 ~ 9:
Klawiatura numeryczna
Clr: :
Klawisz przełączający menu głowicy szybkoobrotowej
Enter :
Klawisz potwierdzający wprowadzone dane
7
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
6. Porty klawiatury.
Porty RS-485
EKB-500 zawiera dwa niezależne, przelotowe porty RS-485 (w każdym dwa gniazda RJ-45).
Oznaczenie pinów:
Pin 1: 12 VDC
Pin 3: RS-485 +
Pin 6: RS-485 Pin 7: Masa
Produkt w komplecie, zawiera puszkę przyłączeniową z wejściem RJ-45, umożliwiającą podłączenie
sterowania RS-485 oraz zasilania 12 VDC. Zasilanie można doprowadzić także bezpośrednio z zasilacza
12 VDC.
Port RS-232
9-pinowe łącze D-Sub przeznaczone jest na cele serwisowe np. do aktualizacji oprogramowania
klawiatury.
Złącze zasilania
Do zasilania 12 VDC służy gniazdo 5,5 mm. Zasilanie może być podane przez gniazdo, jak również przez
puszkę przyłączeniową.
8
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
7. Instalacja.
7.1. Ogólne zasady instalacji magistrali RS-485.
EKB 500 wykorzystuje jednokierunkowe okablowanie RS-485. Sygnał jest przesyłany pojedynczą
skręconą parą przewodów. Zaleca się stosować skrętkę nie-ekranowaną kategorii 5 (UTP CAT5), jest ona
wystarczająca do większości aplikacji. Przy możliwości wystąpienia silnych zakłóceń elektromagnetycznych
na drodze kabla, zaleca się stosowanie kabla z ekranem (FTP).
Ilość urządzeń zainstalowanych na jednej magistrali jest ograniczona do 32 ( może wzrastać przy
stosowaniu powielaczy sygnału). W systemie może maksymalnie być zainstalowanych 8 klawiatur EKB
500.
Kolejne urządzenia przyłącza się do magistrali szeregowo.
Maksymalna długość magistrali RS-485 wynosi 1200 m.
Maksymalna długość „odczepu” od puszki przyłączeniowej do odbiornika wynosi 2m.
Podłączanie w architekturę typu gwiazda jest możliwe jedynie przy stosowaniu rozdzielacza protokołu
RS-485.
ŹLE !!!
9
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Maksymalna zsumowana długość kabla nie powinna przekroczyć 1200m. Przy zastosowaniu aktywnego
rozdzielacza protokołu RS-485 długość kabla dla każdego wyjścia rozdzielacza osobno, nie może
przekroczyć 1200m.
Jeśli ilość wszystkich urządzeń w systemie przekracza liczbę 32 należy zastosować rozdzielacz protokołu,
który pozwola na podłączenie do 31 urządzeń do każdego swojego wyjścia. Maksymalna ilość urządzeń w
takim układzie jest uzależniona od zakresu adresów RS-485 dostępnych w danym urządzeniu.
UWAGA:
Rozdzielacz sygnału RS-485
EDA997A jest jednokierunkowy! Sygnał przebiega jedynie od wejścia ku
wyjściu. Oznacza to, że dołączanie klawiatur EKB 500 w gałęziach jest niemożliwe przy użyciu tego
urządzenia.
10
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
7.2. EPTZ 500 / 1000 / 3000 / 3500 - podłączanie głowic szybkoobrotowych.
Wykorzystany protokół: EVF (standardowy).
7.3. Podłączanie kamer ED-2200, ED-2250, Samsung SCC-641, SCC-643 , SCC-6405
Wykorzystany protokół: A-Type.
11
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
7.4. Podłączanie urządzeń zgodnych z protokołem Pelco-D / -P.
Główne funkcje głowicy szybkoobrotowej i odbiornika telemetrii mających zaimplementowane protokoły
zgodne z Pelco-D / -P mogą być uzyskane z klawiatury EKB 500, jeśli zapewnione jest poprawne
połączenie jednokierunkowe RS-485. Ogólny schemat połączenia zamieszczony jest powyżej.
Wykorzystany protokół: Pelco-D / Pelco-P.
UWAGA:
Niektóre głowice i odbiorniki z protokołami Pelco-D / P wymagają wprowadzenia adresu -1 na
klawiaturze, np. adres PTZ przydzielony do głowicy/odbiornika wynosi 3, a w menu klawiatury EKB 500
należy wybrać kamerę o adresie PTZ numer 2, aby moc sterować daną kamerą.
7.5 Podłączenia do rejestratorów serii EDSR / EDR.
Klawiatura EKB 500 może sterować następującymi rejestratorami:
Seria EDSR (oprócz modelu EDSR100 19")
Seria EDR (EDR-410/810/920/910/1610/1640)
Podłączenie standardowym kablem sieciowym:
Na krótkie odległości EKB 500 może być podłączona do rejestratora bezpośrednio standardowym
(prostym) kablem sieciowym zakończonym wtykiem RJ-45.
12
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Połączenia klawiatury przez puszkę przyłączeniową EDA998 :
Połącz puszkę przyłączeniową EDA998 wraz z magistralą RS-485 celem łatwego dołączenia rejestratora.
13
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Wymagane ustawienia konieczne do uruchomienia systemu:
Na rejestratorze:
MENU > RS232/RS485: RS485
PRĘDKOŚĆ
9600 BPS
>
prędkość transmisji musi być zgodna z prędkością na
danym porcie po stronie klawiatury (domyślnie jest
to 9600)
BIT STOPU
1
PARZYSTOŚĆ
BRAK
BITY DANYCH
8
RS232/RS485 ID
1
>
adres RS-485 musi odpowiadać ustawieniom w
menu EKB 500
Na klawiaturze EKB-500 (szczegóły opisane w rozdziale „Ustawienia Menu”):
Ustawienia dla rejestratora:
MENU ("SHIFT" + przycisk "MENU" ) > DEVICE SETTING > DVR SETTING:
DVR NAME:
Nazwa Rejestratora, niezależna od adresu RS-485
RS485 CONNECTED TO PORT: _ :
Port RS-485, do którego DVR jest podpięty (1 lub 2)
RS485 Adress:
Adres rejestratora (nadany w menu rejestratora „Sterowanie”)
Musi być zgodny z ustawieniami rejestratora.
DVR xxxx changed
Informacja o tym, że dane dla rejestratora xxx zostały zmienione.
[ENT] to save
Naciśnij ENTER aby zatwierdzić zmiany.
Ustawienia dla klawiatury:
MENU > COM PORT SETTING:
Port:_ (1 or 2)
Wprowadź port RS-485, do którego podłączony jest DVR
Input the Port
(1 lub 2 )
BAUD: 9600<
Ustawienie prędkości – według DVR
Protocol: EFV1
Port: 1 Changed
Typ protokołu, nieistotne dla sterowania Rejestratora >ENTER
Naciśnij ENTER, aby zatwierdzić zmiany
[ENT] to save
Szczegóły dot. sterowania rejestratorem znajdują się w opisie menu klawiatury.
7.6. Podłączanie kilku klawiatur.
W przypadku użycia kilku klawiatur w systemie (maks. 8), magistrala RS-485 musi zostać podłączona
równolegle przy użyciu puszki przyłączeniowej do każdej klawiatury z osobna.
14
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Przy użyciu obu interfejsów RS-485 (port 1 i port 2) klawiatury EKB-500, drugie podłączenie musi być
wykonane oddzielnie, przy pomocy zestawu podłączeniowego EDA-998. Zasilanie może być podłączane
prosto do klawiatury lub przez załączoną kostkę przyłączeniową.
7.7. Uruchomienie.
Po połączeniu urządzeń należy włączyć zasilanie. W trakcie inicjalizacji klawiatury przez ok. 3 sekundy
wyświetlana jest wersja aktualnie wgranego oprogramowania klawiatury.
Keyboard
Version 1.4
Następnie wyświetlana jest informacja.
CAM:0001 MON:0001
____ [ CAM / MON / DVR ]
8. Ustawienia menu.
Po instalacji okablowania i uruchomieniu podłączonych urządzeń, można przystąpić do ich konfiguracji.
Należy przytrzymać przycisk Shift i jednocześnie nacisnąć Menu , aby wejść do menu.
COM Port Setting
Device Setting
Należy używać joysticka i przycisku Enter do nawigacji po menu. Przycisk Esc , używany jest w celu
opuszczenia menu i powrotu pod podmenu.
Ikona "<" na końcu drugiej linii wskazuje możliwość wejścia w dalsze opcje konfiguracyjne. Używając
joysticka
można dokonać zmian pomiędzy liniami. Wybrana linia pulsuje na wyświetlaczu LCD.
15
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Przycisk Enter, potwierdza ustawienia, przycisk Esc powoduje powrót do poprzedniego menu.
8.1. Struktura menu.
Poniżej zaprezentowany jest schematyczny widok struktury menu klawiatury.
COM Port Setting
Device Setting
Monitor Setting
Camera Setting
Monitor Setting
DVR Setting
Camera List & Delete
Monitor List & Delete
DVR List & Delete
Non-listed Device
Keyboard setting
Sub Keyboard Setting
MENU Password
Lock Password
Alarm Password
Buzzer ON/OFF
Joystick Calibration
Keypad Test
Jog & Shuttle Test
Load default setting
Firmware up-date
8.2. Konfiguracja interfejsu RS-485.
W menu COM Port Setting definiuje się protokół telemetrii i szybkość transmisji dla obydwu portów
RS-485 z osobna.
W MENU > COM PORT SETTING (zatwierdzić przyciskiem Enter)
należy wybrać port 1 lub 2 i ponownie potwierdzić.
W kolejnym kroku, przy użyciu joysticka (
Port : _ ( 1 or 2 )
Input the port.
) dokonuje się
wyboru prędkości sterowania, do wyboru są wartości: 1200,
2400, 4800, 9600. Należy nacisnąć Enter, aby zatwierdzić zmiany,
BAUD : 9600 <
[ ↑ ↓ ] to change
lub Esc, aby zrezygnować.
16
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Następne pod-menu służy do wyboru protokołu telemetrii.
Przy użyciu joysticka (
Protocol : EVF-1
[ ↑ ↓ ] to change
) można dokonać wyboru pożądanego
protokołu. Można wybrać jeden z poniższych protokołów:
EVF-1:
EVF-2:
A-Type:
V-Protect Speed Dome
EverFocus EPTZ series
EverFocus ED2200/2250,
Samsung SCC-641/643/6405
Pelco-D
Pelco-P
UWAGA:
Dla rejestratorów firmy EverFocus ustawienia protokołu są nieistotne, ważnym jest natomiast odpowiedni
dobór prędkości (baudrate), zgodny z ustawieniami w menu „Sterowanie” rejestratora.
Należy nacisnąć Enter ,aby potwierdzić wybór ,lub Esc
aby zrezygnować.
Port : 1 Changed
[ ENT ] to save
8.3. Ustawienia urządzeń.
W menu Device Setting, można dokonać ustawień dotyczących połączeń urządzeń systemowych.
8.3.1. Ustawienia kamer.
W menu Camera Setting można zdefiniować parametry kamer sterowanych telemetrią oraz przypisać
poszczególne kamery do monitorów pomocniczych (matrix oraz call). Kamery przypisane do monitora
głównego nie wymagają konfiguracji. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać kolejno: MENU >
DEVICE SETTING > CAMERA SETTING > Enter . W polu
Camera name należy wpisać numer kamery 1 ~ 9999
Camera Name :
____
(niezależne od adresu RS-485). Należy zatwierdzić zmianę
Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Wybór portu RS-485, do którego podłączona jest dana kamera
(1 lub 2). Dla kamer stacjonarnych należy wprowadzić dowolną
RS485 Connected to
Port : _ [ 1 or 2 ]
wartość numeryczną. Należy zatwierdzić zmianę Enter , lub nacisnąć
Esc aby zrezygnować.
Ustawienia adresu telemetrii RS-485 kamer. Należy wprowadzić
dowolny niewykorzystywany w systemie adres dla każdej z kamer
RS485 Address:
____
stacjonarnych. Dla kamer PTZ należy ustawić adres zgodny z
ustawionym na przełącznikach kamery. Należy zatwierdzić zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby
zrezygnować.
Wybór numeru rejestratora (DVR) oraz numeru kanału wizji (CH),
do którego podłączona jest dana kamera. Należy pamiętać o
Video Connected to
DVR : _ _ _ _ CH : _ _
konieczności uprzedniej konfiguracji rejestratora w menu „DVR
Setting”. Należy zatwierdzić zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Kolejne okno informuje o dokonanych zmianach (tu dla kamery
numer 1) oraz o konieczności ostatecznego zatwierdzenia poprzez
Camera: 1_ _ _ changed
[ENT] to save
17
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
naciśnięcie przycisku Enter Kolejno wyświetlane jest okno początkowe do edycji następnej kamery, aby
wyjść z trybu edycji należy wybrać Esc
8.3.2. Ustawienia monitorów pomocniczych.
W menu Monitor Setting można zdefiniować monitory pomocnicze, tak by zdalnie sterować nimi z
klawiatury. Ustawienia te są nieistotne dla obrazu na monitorze głównym.
Możliwość sterowania, tym jakie obrazy są wyświetlane na monitorach pomocniczych, uzyskiwana jest
jedynie po zdefiniowaniu w opisywanym menu. Dzięki temu Administrator systemu może zarządzać
uprawnieniami. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać kolejno: MENU > DEVICE SETTING >
MONITOR SETTING > Enter
Wybór numer monitora, pozycje: 1 ~ 9999 (niezależny od numeru
Monitor Name : _ _ _ _
monitora w obrębie danego rejestratora). Należy zatwierdzić
zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Następujące pozycje menu pozwalają przyporządkować
odpowiednie wyjścia monitorowe rejestratora do zdefiniowanej
uprzednio nazwy.
Video Connected to
DVR : _ _ _ _ Matrix : _ _
UWAGA:
Oznaczenia monitorów w Rejestratorach serii EDR / EDSR:
DVR
> Numer zdefiniowanego wcześniej rejestratora
CALL
> Matrix: 1
Matrix 1
> Matrix: 2
Matrix 2
> Matrix: 3
Matrix 3
> Matrix: 4
Matrix 4
> Matrix: 5
Należy zatwierdzić zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Kolejne okno informuje o dokonanych zmianach (tu dla monitora
numer 1) oraz o konieczności ostatecznego zatwierdzenia poprzez
Monitor : 0001 changed
[ ENT ] to save
naciśnięcie przycisku Enter Kolejno wyświetlane jest okno
początkowe do edycji następnego monitora, aby wyjść z trybu edycji należy wybrać Esc
8.3.3. Ustawienia rejestratorów.
W menu DVR Setting można zdefiniować wszystkie rejestratory, które pracują w systemie. Tylko
zdefiniowane rejestratory mogą być sterowane klawiaturą EKB 500. Dzięki temu Administrator systemu
może zarządzać uprawnieniami.
W tym pod-menu należy wybrać adres rejestratora DVR, zakres:
DVR Name : _ _ _ _
1 ~ 9999 (niezależny od adresu RS-485 rejestratora). Należy
zatwierdzić zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Kolejno dokonuje się wyboru portu RS-485, do którego podłączony
jest rejestrator (1 lub 2). Należy zatwierdzić zmianę Enter , lub
RS485 Connected to
Port : _ [ 1 or 2 ]
nacisnąć Esc aby zrezygnować.
18
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Następnie ustawiany jest adres rejestratora (zgodny z ustawionym
w menu „Sterowanie” w menu rejestratora). Należy zatwierdzić
RS485 Address:
____
zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Ostatnim krokiem jest wybór typu rejestratora z listy wszystkich
rejestratorów współpracujących z klawiaturą. Należy użyć
joysticka
aby wybrać odpowiedni typ. Należy zatwierdzić
DVR : 0000 set
[ ENT ] to save
zmianę Enter , lub nacisnąć Esc aby zrezygnować.
Kolejne okno informuje o dokonanych zmianach (tu dla rejestratora
numer 0) oraz o konieczności ostatecznego zatwierdzenia poprzez
naciśnięcie przycisku Enter Kolejno wyświetlane jest okno
początkowe do edycji następnego rejestratora, aby wyjść z trybu edycji należy wybrać Esc
8.3.4. Lista zainstalowanych kamer.
Menu Camera List & Delete zawiera wykaz zainstalowanych kamer oraz ich parametrów. Ponadto
kamery mogą być usuwane z systemu w tym menu. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać
kolejno: MENU > DEVICE SETTING > CAMERA LIST & DELETE
Total 005 Cameras
[ ENT ] to view list
Po naciśnięciu przycisku Enter , wyświetla się pierwsza kamera.
Oznaczenie poszczególnych informacji:
Name:
Nazwa kamery
RS-485: Numer portu i adres RS-485 kamery
DVR:
Numer rejestratora, do którego jest podłączona
CH:
Numer wejścia wizyjnego rejestratora
Należy nacisnąć Enter , aby skasować kamerę.
Name RS485 DVR CH
0012 2- 0014 0002 03 <
Del Camera0000
[ ENT ] to confirm.
Należy nacisnąć Enter ponownie, aby potwierdzić.
Należy nacisnąć Esc, aby powrócić do wykazu kamer.
UWAGA:
Kolejne naciśnięcie klawisza Enter powoduje kasowanie następnych kamer, należy pamiętać o wciśnięciu
Esc, aby powrócić do listy kamer.
Należy użyć joysticka
do przełączania kamer. Należy nacisnąć Esc celem powrotu do menu
głównego.
8.3.5. Lista monitorów.
Menu Monitor List & Delete zawiera wykaz zainstalowanych monitorów oraz ich parametrów. Ponadto
monitory mogą być kasowane w tym menu. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać kolejno:
MENU > DEVICE SETTING > MONITOR LIST & DELETE
Po naciśnięciu przycisku Enter , wyświetla się pierwszy monitor.
Total 005 Monitors
[ ENT ] to view list
19
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Oznaczenie poszczególnych informacji:
Name:
Numer / nazwa monitora
DVR:
Numer rejestratora, do którego
Name DVR CH
0012 0014 0002
<
przyłączony jest monitor
CH:
Wyjście monitorowe rejestratora
Del Monitor0000
[ ENT ] to confirm.
Należy nacisnąć Enter, aby wykasować monitor.
Należy nacisnąć ponownie Enter celem potwierdzenia.
Należy nacisnąć Esc, aby wrócić do listy monitorów.
UWAGA:
Kolejne naciśnięcie klawisza Enter powoduje kasowanie następnych monitorów, należy pamiętać o
wciśnięciu Esc, aby powrócić do listy monitorów.
Należy użyć joysticka
do przełączania monitorów. Należy nacisnąć Esc celem powrotu do menu
głównego.
8.3.6. Lista rejestratorów.
Menu DVR List & Delete zawiera wykaz zainstalowanych rejestratorów oraz ich parametrów. Ponadto
rejestratory mogą być kasowane w tym menu. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać kolejno:
MENU > DEVICE SETTING > DVR LIST & DELETE
Po naciśnięciu przycisku Enter , wyświetla się pierwszy DVR.
Total 005 DVRs
[ ENT ] to view list
Oznaczenie poszczególnych informacji:
Name:
Numer / nazwa rejestratora.
RS-485: Numer portu (0 lub 1), adres ID
Należy nacisnąć Enter, aby wykasować rejestratora.
Należy nacisnąć ponownie Enter celem potwierdzenia.
Należy nacisnąć Esc, aby wrócić do rejestratorów.
Name RS485
0012 1- 0010
<
Del DVR : 0000
[ ENT ] to confirm.
UWAGA:
Kolejne naciśnięcie klawisza Enter powoduje kasowanie następnych rejestratorów, należy pamiętać o
wciśnięciu Esc aby powrócić do listy rejestratorów.
Należy użyć joysticka
do przełączania rejestratorów. Należy nacisnąć Esc celem powrotu do menu
głównego.
8.3.7. Pozostałe urządzenia niezdefiniowane.
Funkcja jest aktualnie niedostępna.
Należy pozostawić ustawienia domyślne “No Operation w/o list”.
Funkcja jest zarezerwowana na potrzeby przyszłych zastosowań.
20
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
8.4. Ustawienia klawiatury.
To menu umożliwia ustawienia ogólnych parametrów pracy klawiatury oraz praw dostępu i zabezpieczeń.
8.4.1. Menu klawiatury podrzędnej.
Menu SubKeyboard Setting jest zarezerwowane na
potrzeby przyszłych aplikacji. Należy zachować domyślną
This keyboard ID : 0
( 0 – 7 , 0 for master )
wartość ‘0’ jako ID klawiatury w systemie oraz jako liczbę
klawiatur podrzędnych, nawet przy systemach z kilkoma
MAX Subkeyboards : 0
0 – 7 supported
klawiaturami.
8.4.2. Menu Hasło.
Dostęp do menu może być zabezpieczony hasłem, ustawianym z pozycji menu MENU Password. Aby
przejść do tego pod-menu należy wybrać kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > MENU PASSWORD
Należy wprowadź 8 znakowe hasło oraz nacisnąć Enter,
aby potwierdzić.
Input new Password :
________
Kolejno należy powtórzyć hasło i ponownie zatwierdzić. Jeżeli
nastąpi pomyłka i hasła nie są identyczne, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „The input and repeat unmatch”
Repeat Password :
________
Aby aktywować ochronę hasłem, należy przy pomocy
joysticka (
Protect setup menu
NO < [ ↑ ↓ ] to change
) wybrać "YES" i potwierdzić.
Jeśli ochrona hasłem jest aktywna, wejście do menu
ustawień klawiatury wymaga wprowadzenia hasła, co jest
Setup menu password
set and enabled.
sygnalizowane komunikatem jak obok.
8.4.3. Blokada klawiatury.
Dostęp do klawiatury, na wypadek okresu bezczynności, dłuższego niż 30 sekund może być
zabezpieczony hasłem ustawianym z pozycji menu Lock Password. Aby przejść do tego pod-menu
należy wybrać kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > LOCK PASSWORD.
Należy wprowadź 8 znakowe hasło oraz nacisnąć Enter,
aby potwierdzić.
Kolejno należy powtórzyć hasło i ponownie zatwierdzić. Jeżeli
nastąpi pomyłka i hasła nie są identyczne, na wyświetlaczu
Input new Password :
________
Repeat Password :
________
pojawi się komunikat „The input and repeat unmatch”
Aby aktywować ochronę hasłem, należy przy pomocy
joysticka (
) wybrać "YES" i potwierdzić.
Protect setup menu
NO < [ ↑ ↓ ] to change
21
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Jeśli ochrona hasłem jest aktywna, wejście do menu
Lock password
set and enabled.
ustawień klawiatury wymaga wprowadzenia hasła, co jest
sygnalizowane komunikatem jak obok
8.4.4. Brzęczyk.
Menu klawiatury umożliwia włączenie lub wyłączenie brzęczka wbudowanego w urządzenie,
sygnalizującego każdorazowo przyciśnięcie przycisku. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać
kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > BUZZER ON/OFF
Aktywacja / dezaktywacja odbywa się przy użyciu joysticka (
)
Buzzer Enabled
[↑↓] to toggle
ewentualne zmiany zatwierdza się przyciskiem Enter .
Buzzer Disabled
[↑↓] to toggle
8.4.5. Kalibracja joysticka.
Opisywane menu służy do kalibracji joysticka. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać kolejno:
MENU > KEYBOARD SETTING > JOYSTICK CALIBRATION
Aby rozpocząć kalibrację należy zwolnić joystick i pozostawić go
w pozycji neutralnej, a następnie potwierdzić przyciskiem Enter .
Kolejno należy wychylić joystick w kierunku wszystkich skrajnych
pozycji, w pionie, w poziomie oraz przekręcić pokrętło zoom w
oba skrajnie położenia.
Release Joystick
and press [ ENT ]
Move joystick
to corners.
Przy każdym z symboli X, Y, Z na wyświetlaczu w momencie,
gdy wychylenie jest maksymalne, powinien wyświetlić się
komunikat ‘OK’. Po zakończeniu należy przycisnąć Esc , aby
X+000 Y+000 Z+000
X-000 Y- OK Z-000
wrócić do menu konfiguracji klawiatury.
8.4.6. Test przycisków.
Menu pozwala na test poprawności działania przycisków. Aby przejść do tego pod-menu należy wybrać
kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > KEYPAD TEST
Jeżeli przycisk działa poprawnie, to po jego przyciśnięciu, na
[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Pressed
wyświetlaczu klawiatury powinien ukazać się opis funkcji, którą
[ Esc ] to exit
on realizuje.
8.4.7. Test pokrętła.
Menu służy do testowania poprawności działania pokrętła Jog / Shuttle. Aby przejść do tego pod-menu
należy wybrać kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > JOG&SHUTTLE TEST
22
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Test pokrętła Shuttle: należy przekręcić zewnętrzny pierścień
w lewo i w prawo, do pozycji krańcowych. Na wyświetlaczu
ukazuje się aktualny stopień wychylenia pokrętła. Po osiągnięciu
skrajnego położenia na wyświetlaczu będzie pokazana informacja
Shuttle : >>>> 5
Jog : 9934
>>>7 (prawe skrajne położenie) i
odpowiednio <<<<7 (lewe skrajne położenie).
Test pokrętła Jog: należy przekręcić wewnętrzne pokrętło w lewo / w prawo. Jeżeli pokrętło pracuje
poprawnie wartości liczbowe zmieniają się w zakresie 0 – 9999. W zależności od kierunku kręcenia
wartości będą rosnąć, bądź maleć. Każda wyczuwalna zmiana położenia pokrętła Jog powinna mieć
odzwierciedlanie w zmianie wyświetlanej wartości liczbowej.
8.4.8. Ustawienia domyślne.
Menu służy do zresetowania klawiatury do ustawień fabrycznych. Aby przejść do tego pod-menu należy
wybrać kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > LOAD DEFAULT SETTING
Należy nacisnąć Enter , aby potwierdzić chęć przywrócenia
ustawień klawiatury do wartości domyślnych.
W następnym kroku należy, celem wyeliminowania
przypadkowego resetu, wprowadzić kolejno cyfry 1, 2, 3
Load default setting
Press [ ENT ] to load.
Input 123 to start
_ _ _ [ ENT ]
i nacisnąć Enter . Naciśnij Esc , aby zrezygnować i powrócić
do menu.
Po potwierdzeniu wszystkie ustawienia (łącznie z hasłami dostępu) zostaną skasowane i klawiatura
powróci do ustawień domyślnych. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza reset.
8.4.9. Aktualizacja oprogramowania.
Funkcja pozwala wgrać nowe oprogramowanie do klawiatury, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby przejść do
tego pod-menu należy wybrać kolejno: MENU > KEYBOARD SETTING > FIRMWARE UPDATE.
Do dokonania aktualizacji potrzebny jest komputer PC z interfejsem RS-232 oraz nieskrosowany przewód
RS-232 (piny 2, 3, 5 złączone wewnątrz). W pierwszym kroku należy połączyć komputer z klawiaturą
poprzez kabel RS-232. Kolejno należy wybrać odpowiednią opcję na klawiaturze.
W następnym kroku należy, celem wyeliminowania
przypadkowej aktualizacji, wprowadzić kolejno cyfry 1, 2, 3
Input 123 to start
_ _ _ [ ENT ]
i potwierdzić przyciskiem Enter .
Równolegle na komputerze należy przygotować odpowiednie pliki z nowym oprogramowaniem i
uruchomić plik wykonywalny (z reguły *.bat). Jeżeli połączenie klawiatura – komputer jest prawidłowe
rozpocznie się proces aktualizacji, który może potrwać około 2~3 minut. Po udanej aktualizacji klawiatura
zresetuje się, a w trakcie ponownego uruchamiania na wyświetlaczu LCD powinna ukazać się informacja o
nowej wersji oprogramowania.
23
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9. OBSŁUGA.
9.1. Obsługa rejestratora.
Dużą zaletą klawiatury EKB-500 jest fakt odwzorowania wszystkich przycisków z panelu czołowego
rejestratorów serii EDR oraz zachowanie ich funkcjonalności, a także nazw i opisów. Ta cecha znacznie
ułatwia zdalną obsługę rejestratora z poziomu klawiatury.
Oprócz przycisków przedstawionych na powyższym rysunku, do sterowania rejestratorem używa się
jeszcze przycisków: MENU i Enter.
9.1.1. Wybór rejestratora.
Należy nacisnąć przycisk DVR. Wyświetli się numer ostatnio
wybieranego rejestratora (ustawienie domyślne: 1).
DVR : 0001
[ CAM / MON / DVR ]
Po ponownym przyciśnięciu przycisku DVR numer rejestratora
zacznie pulsować. Należy wprowadzić numer rejestratora i potwierdzić przyciskiem Enter .
Na wyświetlaczu pojawi się żądany numer rejestratora. Od tego momentu można sterować dane
urządzenie z klawiatury.
24
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.1.2. Główne funkcje rejestratora.
Zakres funkcji jest różny w zależności od modelu rejestratora i wersji oprogramowania. Kluczowe funkcje
są opisane poniżej, pełny i szczegółowy opis funkcji
znajduje się w instrukcji do poszczególnych
rejestratorów.
Funkcja
Przyciski
Menu Rejestratora
MENU
Pełny ekran
Wybierz numer kanału (przycisk 1 jest opóźniony o około 1 sekundę,
aby umożliwić wybór kamer 10 ~ 16)
Zoom cyfrowy
Zoom ON / OFF (w trybie pełnoekranowym)
Wyświetlanie w podziałach
Mode przełącza pomiędzy podziałami
Nagrywanie
Rec włącza nagrywanie
Odtwarzanie
Play rozpoczyna odtwarzanie
Przeszukiwanie nagrań
Search otwiera menu wyszukiwania
Szybkie przewijanie /
Shuttle pokrętło w prawo lub w lewo – 7 stopniowy wybór prędkości
odtwarzanie
przewijania na podglądzie do przodu i do tyłu
Pauza odtwarzania
Pause zatrzymanie odtwarzania
Przewijanie stron listy
Shuttle wychylenie pokrętła w prawo lub w lewo powoduje zmianę
zdarzeń
numeru strony o jeden w górę lub w dół w zależności od kierunku
wychylenia. Zmiany numeru stron można także dokonać przy użyciu
przycisków Call oraz Copy
Odtwarzanie poklatkowe
JOG przy zatrzymanym odtwarzaniu - pokrętło w prawo (klatka
następna) lub w lewo (klatka poprzednia)
Zatrzymanie odtwarzania
Stop , po pierwsze: zatrzymuje odtwarzanie, po drugie: zatrzymuje
/nagrywania
nagrywanie
Status głównego monitora
Display przełącza pomiędzy dostępnymi statusami głównego monitora
Sekwencja
Seq rozpoczyna tryb przełączania automatycznego
Ustawienia monitorów
Call wchodzi do menu monitorów pomocniczych
pomocniczych
Ustawienia wyświetlania
Naciśnij SELECT aby zmodyfikować które kamery mają być
ekranów podziałowych
wyświetlanie w danym podziale i w jakiej kolejności
Kopiowanie nagrań
Copy otwiera menu zapisu materiału na nośniki zewnętrzne
25
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.1.3. Monitor główny – wyświetlanie obrazów.
Zdefiniowanie kamer i monitorów, z pozycji menu klawiatury, nie wpływa na obsługę monitora głównego,
gdy klawiatura pracuje w trybie DVR.
Wyświetlanie kamer na tym monitorze jest niezależne. Odpowiednią kamerę należy wybrać wprowadzając
numer wejścia wizyjnego z klawiszy numerycznych. Aby możliwe było wprowadzenie numerów kanałów
10~16 przycisk „1” ma około jedno sekundowe opóźnienie. Wszystkie opcje wyświetlania dostępne dla
poszczególnych rejestratorów są możliwe do wywołania z klawiatury (OSD, wyświetlanie w podziale).
UWAGA:
W przypadku sterowania PTZ wymagane jest dodatkowe przełączanie kamer przez naciśnięcie CAM >
numer kamery > Enter .
9.1.4. Monitory pomocnicze – wyświetlanie obrazów.
UWAGA:
Opcje dotyczące monitorów pomocniczych wymagają uprzedniego zdefiniowania monitorów i kamer w
menu klawiatury. Klawiatura akceptuje jedynie kombinacje monitor-kamera podłączone fizycznie do
jednego rejestratora.
Przełączanie kamer w aktywnym trybie rejestratora.
Należy nacisnąć przycisk CAM , numer kamery zacznie pulsować.
Kolejno należy wprowadzić numer kamery i potwierdzić
CAM : 0001 MON : 0001
[ CAM / MON / DVR ]
przyciskiem Enter. Następnie wprowadzić numer monitora
i naciśnij MON. Przełączanie kamery jest ustawione, a na odpowiednim monitorze pomocniczym
powinien ukazać się obraz z wybranej kamery.
Przełączanie kamer w aktywnym trybie CAM-MON.
Gdy klawiatura pracuje w trybie CAM-MON, możliwe jest uproszczone wybieranie:
Numer kamery > CAM
Numer monitora> MON
Gdy kamera aktywna (wskazana aktualnie na wyświetlaczu) będzie również wyświetlona na innych
monitorach należy wprowadzić jedynie numer monitora:
Numer monitora > MON
26
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.2. Sterowanie kamerami PTZ
Aby było można sterować głowice szybkoobrotowe oraz odbiorniki telemetrii należy uprzednio
skonfigurować ich parametry w menu klawiatury. Ustawień dotyczących parametrów transmisji można
dokonać w menu MENU > COM PORT SETTING, natomiast ustawień dotyczących parametrów samych
kamer w menu MENU > DEVICE SETTING > CAMERA SETTING.
Klawiatura EKB 500 jest zoptymalizowana do sterowania głowicami EverFocus serii EPTZ. Ponadto
klawiaturą można sterować większością funkcji innych typów głowic szybkoobrotowych, które obsługują
zaimplementowane w niej protokoły.
Elementy i przyciski do sterowania funkcjami PTZ:
Opis przycisków:
TRACK AUTO/HOLD: zarezerwowane do przyszłych zastosowań
IRIS + / -:
ręczne sterowanie przysłoną, + otwiera, - przymyka przysłonę
FOCUS F. / N.:
ręczne ustawianie ostrości, F – przybliżenie, N - oddalenie
ZOOM IN / OUT:
klawisze zmiany ogniskowej, IN = wydłużenie, OUT = skrócenie ogniskowej
POSITION:
wywołanie, zapamiętanie presetu
TOUR:
wywołanie, zapamiętanie ustawionej trasy
A.PAN:
automatyczne skanowanie; zapamiętanie początku / końca skanowania
STOP:
klawisz funkcyjny do ustawienie terminacji
SET:
klawisz przełączający do drugiego poziomu (zależnie od funkcji)
HOME:
pozycja początkowa, zapamiętanie pozycji początkowej
SHIFT:
klawisz przełączający do drugiego poziomu (zależnie od funkcji)
27
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.2.1. Seria kamer EverFocus EPTZ.
Następujące funkcje są dostępne po wejściu w tryb
CAM : 0001 MON : 0001
[ CAM / MON / DVR ]
CAM-MON :
Wyszczególnienie operacji sterowania głowicy EPTZ oraz przypisane do nich przyciski.
Funkcja
Przyciski
Wejście do menu głowicy
Shift (przytrzymaj) + MENU
Przełączanie pozycji menu
Shift (przytrzymaj) + JOYSTICK
Zmiana ustawień w menu
Shift (przytrzymaj) + JOYSTICK
Wyjście z menu głowicy
Clr (przytrzymaj) + MENU lub pozycja menu EXIT > Enter
Obrót / uchył
Joystick
Zoom
TELE: Zoom In
lub JOYSTICK obrót w prawo
WIDE: Zoom Out lub JOYSTICK obrót w lewo
Ostrość
Bliżej: Focus F. ; dalej: Focus N.
Przysłona +/-
Otwieranie: IRIS + / przymykanie: IRIS -.
Pozycja początkowa
Numer presetu+ Position / Position + numer presetu > Enter
(preset)
Zapamiętanie pozycji
Shift (przytrzymaj) + Position > numer presetu > Enter
(preset)
Ustawienie parametrów
Set (przytrzymaj) + Position
presetu
Kasowanie presetu
Clr (przytrzymaj) + Position
Tryb trasy 1 (w jedną
Tour > number > Enter
stronę)
Tryb trasy 2 (tam/z
Shift (przytrzymaj)+ Tour > number > Enter
powrotem)
Ustawiania dla trasy
Set (przytrzymaj) + Tour
Start autoscan
A.Pan > prędkość 1 ~ 239 > Enter
Autoscan 360°
Shift (przytrzymaj) + A.Pan > prędkość 1 ~ 239 > Enter
Ustawienia autoscan
Set (przytrzymaj) + A.Pan , wprowadź początek / koniec
Pozycja początkowa
Home
Ustawienie pozycji
Set (przytrzymaj) + Home , wprowadź pozycję i zdefiniuj czas
początkowej
Alarm – przypisanie
F1 , wprowadź wejście alarm. / zdefiniuj preset
presetu
Kasowanie przypisania
Clr (przytrzymaj)+ F1 > alarm 1~4 > Enter
presetu do alarmu
28
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.2.1.1. Menu kamery EPTZ.
Wejście do menu kamery:
MENU
Przełączanie pomiędzy ustawieniami:
Shift (przytrzymaj) + JOYSTICK
Zmiany w ustawieniach:
Shift (przytrzymaj) + JOYSTICK
Wyjście z menu:
wybrać opcję EXIT > Enter lub
Clr (przytrzymaj) + MENU
9.2.1.2. Presety.
Ustawianie presetów
Camera:0001 Save to
Position:___[1-192]
Shift (przytrzymaj) + POSITION
> wprowadź numer > Enter
Definiowanie ustawień presetu
Set Camera:0001
Position:___[1-192]
Set (przytrzymaj) + POSITION
> wprowadź numer > Enter
Wprowadzenie czasu opóźnienia do danego
Set Position:001
Dwell:___[1-239]
zachowanego ustawienia (dla trasy obserwacji).
Od 1~239 sekund> Enter
Wprowadzenie prędkości dostrojenia się do presetu
Set Position:001
Speed:___[1-239]
1 ~ 239 sekund > Enter
Title for position
____________________
Wprowadzenie nazwy dla presetu (do 20 znaków)
JOYSTICK
zmiana znaków, Enter przerzuca
V
___________________
na następny, Clr kasuje aktualny znak.
Kasowanie presetu
Camera:0001
Del Position:___
Clr (przytrzymaj) + POSITION
> wprowadź numer presetu > Enter
29
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Wywołanie presetu
Camera:0001 go to
Position:___[1-192]
POSITION > wprowadź numer presetu > Enter
9.2.1.3. Pozycja początkowa.
Pozycja początkowa jest to predefiniowana pozycja (preset), w którą przejdzie kamera po przekroczeniu
pewnego ustalonego czasu bezczynności, od ostatniej operacji wykonanej przez głowicę.
Set (hold) + HOME> wprowadzenie czasu bezczynności
1 ~ 999 minut > Enter
Należy użyć joysticka, aby obrać wymaganą pozycję
> Enter
Użyj joysticka JOYSTICK
aby zająć pozycję początkową.
Back to home if no
action for ___Minute
Move to home position
[ENT] to confirm
Auto Back Enabled
[↑↓] to toggle
9.2.1.4. Automatyczne skanowanie.
Definicja punktów końcowych dla skanowania.
Należy przycisnąć Set (przytrzymać) + A.Pan , aby rozpocząć
definicję punktów krańcowych automatycznego skanowania.
Position A
Dwell:___[1-239]
Używając joysticka, należy ustawić kamerę
w żądanej pozycji A, oraz zdefiniować czas, przez jaki kamera zatrzyma się w tym punkcie.
(1 ~ 239) > Enter .
Używając joysticka, należy kolejno ustawić kamerę
w żądanej pozycji B, oraz zdefiniować czas, przez jaki kamera
Move to Position B
[ENT] to confirm
zatrzyma się w tym punkcie (1 ~ 239) > Enter .
Move to Position B
[ENT] to confirm
Włączenie automatyczego akanowania A-B
Po wybraniu A.Pan > należy wprowadzić prędkość obrotu
(1 ~ 239) > Enter
Speed:___[1-239]
[ENT] to start.
Panorama ciągła 360°
Możliwe jest włączenie dookolnej panoramy A 360.
Po wybraniu Shift (przytrzymaj) + A.Pan
> należy wprowadzić prędkość obrotu 1~ 239 >ENTER
Speed:___[1-239]
[ENT] to start.
30
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.2.1.5. Definiowanie tras.
Seria kamer EPTZ umożliwia zaprogramowanie 16 tras z maksymalnie 16 presetami w każdej.
Trasy mogą funkcjonować w dwóch trybach:
1) Mode 1 (w jedną stronę): po przejściu do ostatniego zaprogramowanego presetu głowica ustawia się
na pierwszy itd.
Przykład: 1-2-3-4-5-6 > 1-2-3-4-5-6 > 1-2-3-4-5-....
2) Mode 2 (tam i z powrotem): po przejściu do ostatniego presetu głowica ustawia każdy preset w
odwrotnej kolejności.
Przykład: 1-2-3-4-5-6 > 5-4-3-2-1 > 2-3-4-5-6 > 5-.....
Aby rozpocząć programowanie trasy należy nacisnąć Shift
(i przytrzymując) + Tour . Kolejno należy wprowadzić numer trasy
Set Camera:0001
Tour:__[1-16]
i zatwierdzić przyciskiem > Enter .
Kolejnym krokiem jest podanie listy presetów, w żądanej kolejności
które mają być wywoływane (maks. 16).
Należy nacisnąć Enter , aby zachować ustawienia trasy.
Należy nacisnąć Stop , aby zakończyć programowanie trasy.
Uruchomienie zaprogramowanej trasy (w jedną stronę)
Add Position#01:___
[ENT / STOP]
Tour:001 Pos#01:001<
[ENT] to save
Camera:0001
Run Tour:__[1-16]
Tour > należy wprowadzić numer trasy > Enter
Uruchomienie zaprogramowanej trasy (tam i z powrotem)
Camera:0001
Run Tour:__[1-16]
Shift (przytrzymaj) + Tour > należy wprowadzić numer trasy
> Enter
9.2.1.6. Ustawienia alarmowe.
Funkcja umożliwia ustawienie głowicy EPTZ w żądany preset lub rozpoczęcie trasy, w przypadku aktywacji
alarmu na wejściach alarmowych głowicy.
Powiązanie alarmu / presetu / trasy
Należy nacisnąć F1 > a następnie wprowadzić numer
wejścia alarmowego 1 ~ 4.
Link Alarm:_ [1-4] to
Position [↑↓]:___
31
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Używając joysticka
Link Alarm:_ [1-4] to
Tour [↑↓]:___
, można przełączać pomiędzy
ustawionymi presetami i trasami. Wybór numeru
presetu lub trasy należy zatwierdzić przyciskiem Enter
Kasowanie powiązania
Po wciśnięciu Clr + F1 > należy podać numer wejścia
Del AlarmLink:_[1-4]
[ENT] to confirm
alarmowego 1 ~ 4 > Enter
9.2.2. EverFocus ED 2200/2250, Samsung El. SCC-641/643/6405 – funkcje.
Wymagany typ protokołu w "COM PORT SETTINGS": A-TYPE
9.2.2.1. Menu kamer.
Wejście do menu:
MENU
Przełączanie pomiędzy ustawieniami:
Shift (przytrzymaj) + JOYSTICK
Zmiana ustawień:
Shift (przytrzymaj) + JOYSTICK
Wyjście:
Clr (przytrzymaj) + MENU
9.2.2.2. Presety.
Presety definiuje się z pozycji menu kamery. W zależności od modelu kamery sposób ustawiania /
kasowania ujęć programowalnych może się nieznacznie różnić.
Ustawienia presetów
Camera:0001 Save to
Position:___[1-192]
Shift (przytrzymaj) + POSITION
> Należy wprowadzić numer presetu i zatwierdzić Enter
Kasowanie presetów
Camera:0001
Del Position:___
Clr (przytrzymaj) + POSITION
> Należy wprowadzić numer presetu i zatwierdzić Enter
Wywołanie presetu
Camera:0001 go to
Position:___[1-192]
POSITION > Należy wprowadzić numer presetu i
zatwierdzić > Enter
32
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
9.2.2.3. Pozycja początkowa.
Pozycja początkowa jest to predefiniowany preset, do którego (po przekroczeniu pewnego ustalonego
czasu, od ostatniej operacji wykonanej przez głowicę) przejdzie kamera.
Definiowanie pozycji początkowej jest możliwe z poziomu menu głowicy szybkoobrotowej. Szczegóły
dotyczące tej operacji można znaleźć w instrukcji danego modelu kamery.
Dla opisywanych modeli kamer przycisk HOME jest nieaktywny. Pozycja początkowa jest osiągana przez
wybór presetu zarezerwowanego dla tej funkcji.
9.2.2.4. Automatyczne skanowanie.
Definiowanie punktów końcowych dla skanowania
Definiowanie zarówno punktów końcowych jak i prędkości obrotu, odbywa się z poziomu menu głowicy
szybkoobrotowej. Szczegóły w instrukcji danego modelu.
Włączenie automatycznego skanowania A-B
Po przyciśnięciu przycisku A.Pan > należy wprowadzić żądaną
Speed:___[1-239]
[ENT] to start.
prędkość obrotu (1~ 239 - wartość dowolna, ze względu na to, że
prędkość jest definiowana w menu głowicy)
> Enter
9.2.2.5. Definicja tras obserwacji.
Definiowanie tras obserwacji (sekwencje ruchu, po 30 sekund każda) odbywa się z poziomu menu
kamery. Szczegóły w instrukcji danego modelu głowicy.
Wywołanie trasy
Camera:0001
Run Tour:__[1-16]
Tour > Wprowadź numer patrolu > Enter
Wywołanie trasy po preset’ach
Tour > 0 > Enter
9.2.3. Sterowanie kamer kompatybilnych z protokołem sterowania Pelco-D / -P
W ustawieniach portu "COM PORT SETTINGS" należy wybrać protokół Pelco-D / Pelco-P (w
zależności od głowicy lub odbiornika telemetrii). Protokół zaimplementowany był testowany i jest
kompatybilny z kamerą Spectra III.
UWAGA:
Niektóre głowice i odbiorniki z protokołem Pelco-D / -P wymagają adresowania o 1 mniejszego na
klawiaturze, np. adres przyznany głowicy / odbiornikowi w klawiaturze EKB 500 musi być o jeden niższy
od adresu samej głowicy / odbiornika.
33
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
Wyszczególnienie operacji sterowania głowicy sterowanych po protokole Pelco-D / P oraz
przypisane do nich przyciski.
Funkcja
Przyciski
Wejście do menu głowicy
MENU
Przełączanie pozycji menu
JOYSTICK
Wyjście z menu głowicy
pozycja menu EXIT > Iris+
Obrót / uchył
Joystick
Zoom
Przybliżenie: Zoom In
lub JOYSTICK obrót w prawo
Oddalenie: Zoom Out lub JOYSTICK obrót w lewo
Ostrość
Bliżej: Focus F. ; dalej: Focus N.
Przysłona +/-
Otwieranie: IRIS + / przymykanie: IRIS -.
Wywołanie presetu
Numer presetu+ Position / Position + numer presetu > Enter
Zapamiętanie preset’u
Shift (przytrzymaj) + Position > numer presetu > Enter
Kasowanie presetu
Clr (przytrzymaj) + Position
Wywołanie trasy
Tour > number > Enter, dla niektórych typów kamer należy
wybrać preset 98
Ustawienie trasy
Set (przytrzymaj) + Tour
Rozpoczęcie automatycznego
A.Pan > prędkość 1 ~ 239 > Enter, dla niektórych typów kamer
skanowania
należy wybrać preset 99
Ustawienia automatycznego
Set (przytrzymaj) + A.Pan , wprowadź początek / koniec
skanowania
Autoskanowanie z
Position > 98 Enter
zatrzymaniem
Uwaga:
Do wyjścia z niektórych opcji menu kamery może służyć przycisk Iris –
10. DANE TECHNICZNE
Klawisze
48
Joystick
3-osiowy
Wyświetlacz
2 linie, po 20 znaków w każdej
RS-485
2 niezależne porty RS-485, każdy z podwójnym gniazdem
typu RJ-45
RS-232
1 x RS-232, gniazdo Sub-D9 (serwisowe)
Protokoły RS-485
EverFocus, ED2200/2250, Samsung Electr., Pelco-D, Pelco-P
Źródło zasilania
Zasilacz 12 VDC +-10%, z sieci 230 VAC
Pobór mocy
10 W max.
Temperatura pracy
0°C ~ 40°C, bez skraplania
Wymiary
360 (Sz.) x 110 (W.) x 200 (Dł.) mm
Waga
1,5 Kg
34
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
35
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
EKB 500 wer. 1.1 - Instrukcja obsługi i instalacji
EKB500_ma_en_rev1.04
15.01.2007
36
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Podobne dokumenty