"Wiedzieć więcej" - zadanie 14 - II edycja

Komentarze

Transkrypt

"Wiedzieć więcej" - zadanie 14 - II edycja
Publiczne Gimnazjum w Popielawach
"Wiedzieć więcej" - zadanie 14 - II edycja ;)
Autor: Administrator
13.03.2011.
Zmieniony 13.03.2011.
WADY I ZALETY ZMIAN WYWOŁYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA W SWOIM ŚRODOWISKU.
(piąteczka z biologii)
Retencyjny zbiornik, jezioro zaporowe, sztuczne jezioro, akwen utworzony przez człowieka, sztuczny
obiekt wodny, powstały wskutek przegrodzenia doliny rzecznej zaporą lub przez podpiętrzenie jeziora.
Przeczytaj tekst, a następnie przedstaw, w zaprojektowanej przez siebie tabeli, pozytywne i
negatywne skutki budowy zbiornika retencyjnego.
Zbiorniki zaporowe, zwane też retencyjnymi, buduje się, aby chronić tereny położone w dolinach rzek
przed klęską powodzi. Zbiornik taki umożliwia zatrzymywanie nadmiaru wody po ulewnych deszczach i
roztopach. Zgromadzona woda może być wykorzystana do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach
wodnych. Podczas suszy woda ze zbiorników służy między innymi do zaopatrzenia miast i zakładów
przemysłowych w wodę i do nawadniania pól. Podczas budowy zbiornika zostają zalane części dolin
rzecznych i zniszczone ekosystemy. Zmienia się również klimat w najbliższym otoczeniu zbiornika i
podnosi poziom wód gruntowych. Zapora stanowi przeszkodę dla ryb wędrownych i uniemożliwia, np.
łososiom i jesiotrom, płożenie ikry u źródeł rzeki.
http://gim-popielawy.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 02:49

Podobne dokumenty