gazeta_3

Komentarze

Transkrypt

gazeta_3
G A Z E T A
F E S T I W A L O W A • N R
1 / 2 • L I S T O P A D
2 0 0 6
www.festival.warszawa.pl
Impreza organizowana w ramach
Warszawskiego Festiwalu Skrzy˝owanie Kultur w dniach 9-17 wrzeÊnia 2006 r.
9 wrzeÊnia 2006 r. – sobota
18:00 Namiot Teatralny w Parku Âwi´tokrzyskim
TEATRO TATRO
19:30 Filharmonia Narodowa KIRI TE KANAWA
19:00 Namiot Koncertowy JOSHUA NELSON
20:30 Kino MURANÓW „Latcho Drom” re˝. Tony Gatlif
10 wrzeÊnia 2006 r. – niedziela
16:00 Namiot Klubowy – Panel dyskusyjny
„Tak daleko, tak blisko”
18:00 Namiot Teatralny w Parku Âwi´tokrzyskim
TEATRO TATRO
19:00 Namiot Koncertowy MISTERIUM G¸OSÓW
BU¸GARSKICH BOBAN MARKOVIC ORKESTAR
11 wrzeÊnia 2006 r. – poniedzia∏ek
19:00 Namiot Koncertowy NA BURSZTYNOWYM
SZLAKU
20:30 Kino MURANÓW „Les Princes” re˝. Tony Gatlif
12 wrzeÊnia 2006 r. – wtorek
14:00-16:00 Warsztaty Muzyczne w Dziekance,
– Soul Bound (Indie)
16:30-18:30 Warsztaty Muzyczne w Dziekance,
– Czekad (Iran)
18:00 Namiot Teatralny w Parku Âwi´tokrzyskim
Katsura Kan i Chorea
– ”The dance of the forest”
18:00 Kino MURANÓW „Pleure pas my love”
re˝. Tony Gatlif
[
13 wrzeÊnia 2006 r. – Êroda
14:00-16:00 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– A∏asz (Tuwa)
16:30-18:30 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– Bissap Diarra (Afryka)
18:00 Namiot Teatralny w Parku Âwi´tokrzyskim Kan
Katsura i Chorea – „The dance of the forest”
18:00 Kino MURANÓW „Mondo” re˝. Tony Gatlif
19:00 Namiot Koncertowy PANDIT HARIPRASAD
CHAURASIA
20:30 Kino MURANÓW „Gadjo dilo” re˝. Tony Gatlif
14 wrzeÊnia 2006 r. – czwartek
14:00-16:00 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– Soul Bound (Indie)
16:30-18:30 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– Bissap Diarra (Afryka)
18:00 Namiot Teatralny przy Al. Jerozolimskich
– CIRQUE LILI
18:00 Kino MURANÓW „Je suis né d’une cigogne”
re˝. Tony Gatlif
19:00 Namiot Koncertowy – MOST nad URALEM
20:30 Kino MURANÓW „Vengo” re˝. Tony Gatlif
15 wrzeÊnia 2006 r. – piàtek
14:00-16:00 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– A¸ASZ (Tuwa)
16:30-18:30 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– Czekad (Iran)
18:00 Namiot Teatralny przy Al. Jerozolimskich
– CIRQUE LILI
18:00 Kino MURANÓW „Swing” re˝. Tony Gatlif
19:00 Namiot Koncertowy – ROSS DALY
20:30 Kino MURANÓW „Exils” re˝. Tony Gatlif
16 wrzeÊnia 2006 r. – sobota
12:00-15:00 Warsztaty Muzyczne w Dziekance
– ROSS DALY
16:00 Namiot Klubowy Panel dyskusyjny „Podobieƒstwa
czy ró˝nice?”
17:00-20:00 – A∏asz, Bisapp Diarra, Czekad,
Soul Bound
18:00 Namiot Teatralny przy Al. Jerozolimskich
– CIRQUE LILI
19:00 Teatr ROMA MICHAEL NYMAN BAND
19:00 Namiot Koncertowy – TARAF de HAIDOUKS
20:30 Kino Muranów „Transylwania” re˝. Tony Gatlif
17 wrzeÊnia 2006 r. – niedziela
19:00 Namiot Koncertowy Koncert fina∏owy
uczestników Warsztatów Muzycznych
]
Po ostatnim koncercie w ramach warsztatów muzycznych wykonawcy
z Iranu, Iraku, Burkina Faso, Syberii postanowili pójÊç do KoÊcio∏a
z Marià Pomianowskà. Wielu z nich mia∏o ∏zy w oczach w momencie
gdy przekazywali sobie znak pokoju.
[
W trakcie jednego
z koncertów,
w plecaku
uczestniczki
zaczà∏ dzwoniç
najprawdziwszy
du˝y, nakr´cany
budzik.
Gdy próby jego
zatrzymania
w tradycyjny
sposób nie
pomog∏y,
dziewczyna,
nie chcàc
przeszkadzaç
innym
melomanom,
rozbi∏a
go o pod∏og´.
]