Przedsiębiorczość akademicka

Komentarze

Transkrypt

Przedsiębiorczość akademicka
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
KMakr
Nazwa kierunku
Ekonomia/MSG
Kod ECTS
14.3.E.FZ.245
Pkt.ECTS
2
Limit osób
45
Nazwa specjalności
BRAK;
dr Wojciech Bizon, dr Andrzej Poszewiecki
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
30
Ćwiczenia
0
Konwersatoria
0
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
0
Sumaryczna liczba godzin:
0
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
1 SS2,
Semestr:
1,
Status przedmiotu:
Fakultatywny
Język wykładowy:
polski
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Seminaria
0
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w grupach, współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
Wymagania wstepne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny
Zaliczenie na ocenę
Przygotowanie projektu w formie pisemnego rapotru (70% oceny) i jego prezentacji (30% oceny).
Praca w grupach 3-5 os. Nie dopuszcza się pracy indywidualnej.
Tematyka projektu: opisanie pomysłu na własny biznes możliwy do realizacji przez młodych ludzi.
Kryteria wejściowe, założenia i układ wskazane przez prowadzących. Końcowa prezentacja
przygotowanych projektów ma na celu zapoznanie z pomysłem pozostałe grupy studentów.
Zajęcia podzielono na część wykładową (prezentacja materiału przez prowadzących), ćwiczeniową
(dyskusja w całej grupie) oraz konsultacyjną. W tej ostatniej studenci w ramach poszczególnych
podgrup omawiają z prowadzącymi kolejne etapy przygotowywanych projektów.
Frekwencja na zajęciach jest obowiązkowa wyłącznie wówczas, kiedy przewidziano część wykładową
lub ćwiczeniową. Część konsultacyjna nie jest obowiązkowa, jednakże w przypadku nieobecności
studenci ponoszą ryzyko niewłaściwego przygotowania raportu.
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunków ekonomia i / lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Efekty kształcenia się
Wiedza
Student wie, jakie są formalne aspekty zakładania małego biznesu w Polsce oraz w jaki
sposób
Umiejętności
Student potrafi zdiagnozować potencjalne zagrożenia możliwe przy planowaniu
przedsięwzięć gospodarczych, jak również przeprowadzić skuteczny proces rejestracji
formalnej firmy. Ponadto umie skutecznie organizować i kierować prostymi formami
gospodarczymi w polskich realiach gospodarczych. Wykorzystuje internet w prowadzeniu
biznesu. Skutecznie negocjuje umowy. Potrafi pracować z arkuszami kalkulacyjnymi przy
analizach finansowych. Klarownie prezentuje osiągnięcia i plany związane z działalnością
przedsiębiorstwa.
Kompetencje
Student współpracuje w grupie. Rozwija umiejętność wypracowania kompromisu. Planuje
i organizuje przebieg wspólnych prac. Ponosi odpowiedzialność także za pracę innych
członków grupy. Wykazuje kreatywność odnoszącą się do sposobów generowania
pomysłów i ich prezentacji na forum. Publicznie broni swojego zdania. Poddaje krytyce
rozwiązania innych grup.
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Wojciech Bizon
1/2
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Treści programowe
1. Dlaczego i jak otworzyć własny biznes
2. Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
3. Osobowość a prowadzenie działalności gospodarczej
4. Skąd czerpać pomysły
5. Źródła finansowania
6. Pozyskiwanie klientów
7. System finansowo-księgowy
8. Kadry, kultura organizacyjna
9. Biznesplan
10. Wykorzystanie potencjału Internetu
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa, 2006
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
L. Lewandowska, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999
L. Lewandowska, Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
M. Porter, Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Kontakt
[email protected], [email protected],
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Wojciech Bizon
2/2