ekspres e-Ulotka ekspres Od redakcji

Komentarze

Transkrypt

ekspres e-Ulotka ekspres Od redakcji
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
ekspres
1
lipiec 2005
Nr 13
Biuletyn Przedstawicielstwa
Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
e-Ulotka ekspres
# 05/13
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
Informacja zawarta w e-Ulotce ekspres przeznaczona jest dla Partnerów Przedstawicielstwa Polskich
Organizacji Pozarządowych w Brukseli, którzy we własnym zakresie decydują o dalszym jej rozpowszechnianiu.
Staramy się, aby do przekazywanych informacji nie wkradały się błędy – merytoryczne, techniczne lub
związane z tłumaczeniem unijnego żargonu na język polski. Gdy taki błąd zostanie zauważony, proszę nas o tym
niezwłocznie informować pod adresem [email protected] Za skutki wynikające z błędów Przedstawicielstwo nie ponosi
odpowiedzialności.
W tym wydaniu
Strona druga – wiadomości
Strona trzecia – konkursy
Strona szósta – przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Strona siódma – konsultacje
Strona siódma – wiadomości z Polski
Strona dziewiąta – kalendarium
Strona dziesiąta – P(P)P
Strona jedenasta – czytelnia
Od redakcji
Niniejszy numer e-Ulotki ekspres jest ostatnim, nad którym pracował Paweł Krzeczunowicz,
który zainicjował biuletyn. Od kilku miesięcy trwa przekazywanie obowiązków i wiedzy innym
osobom, tak aby e-Ulotka ekspres mogła wychodzić bez zkłóceń. Niemniej jednak zmiana
redaktora zawsze pociąga za sobą realizację nowych pomysłów. Zachęcamy zatem Państwa do
nadsyłania uwag co do zawartości e-Ulotki ekspres, tak aby mogły zostać one uwzględnione w
rozważaniach nad ewolucją naszego biuletynu elektronicznego. Uwagi proszę przesyłać na adres
Zofii Komorowskiej w Biurze Łącznikowym Przedstawicielstwa organizacji pozarządowych w
Warszawie: [email protected]
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
2
Wiadomości
Pierwsza odsłona Planu D
Najstarsi komentatorzy brukselscy szacują, że pierwszy raz uczestniczyli w konferencji
dotyczącej potrzeby polepszenia sposobu komunikowania się Komisji Europejskiej z
obywatelami Unii w 1977 r. Od tego czasu nieomal nieustająco toczy się dyskusja o tym, w jaki
sposób powinno się to odbywać, a od czasu do czasu Komisja rzeczywiście przeprowadza
kampanie informacyjną. Ostatnia wielka kampania związana była z wprowadzeniem euro.
Właśnie ta sporadyczność działań ma zostać zniesiona przez strategię komunikacyjną, która
została kilka dni temu zapowiedziana przez Komisarza Margot Wallström. Naciski na Komisję,
aby nawiązała lepszy kontakt z obywatelem, stały się jeszcze większe po niepowodzeniach w
referendach konstytucyjnych we Francji i Niderlandach. Nawiązanie tych kontaktów nazwano
Planem D (D jak dialog, jak demokracja).
Komisja opublikowała plany dotyczące swoich działań i koncentruje się na własnych służbach
oraz, przede wszystkim, na kontaktach z prasą. Jesienią ma się ukazać Biała Księga
przedstawiająca szersze podejście, w które zaangażowane są inne instytucje unijne, jak i państwa
członkowskie i podległe im jednostki.
Propozycja przyjęta przez Komisję 20 lipca 2005 r. dostępna jest pod adresem:
www.europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/pdf/communication_com_en.pdf, a
załącznik do propozycji (zawierający wykaz 50 podstawowych kroków, które komisja zamierza
podjąć) można znaleźć pod adresem:
www.europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/pdf/communication_annex_en.pdf.
Polityka UE w obszarze rozwoju – propozycja Komisji
Komisja Europejska przyjęła propozycję określającą nową politykę UE w obszarze rozwoju. Ma
być ona ukierunkowana, zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju, na zmniejszenie ubóstwa.
Zgodnie z zamierzeniami Komisarza ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej Louisa Michel’a
polityka UE ma obejmować wszystkie kraje rozwijające się i opierać się o jednolite priorytety
obowiązujące wszystkie 25 krajów członkowskich i Komisję. Propozycja przyjęta przez Komisję
umieszcza w centrum działań skuteczną walkę z ubóstwem i podkreśla wagę partnerskiej
współpracy z krajami rozwijającymi się w obszarze dobrego rządzenia, praw człowieka i
demokracji. Propozycja uznaje politykę w zakresie rozwój za kluczowy element zewnętrznych
działań UE. Po przyjęciu przez Komisję propozycja stanie się przedmiotem obrad Parlamentu
Europejskiego i Rady. Więcej informacji o propozycji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/902&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en. Tekst propozycji Komisji dostępny jest w języku angielskim
na stronie: www.europa.eu.int/comm/development/body/tmp_docs/zoom=100
Inicjatywa Regionalnego Wzmacniania Potencjału
Wprowadzenie Programów Sąsiedztwa wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej zostało
silnie wsparte poprzez realizowany od kwietnia 2005 r. projekt Inicjatywa Regionalnego
Wzmacniania Potencjału (Regional Capacity Building Initiative project (RCBI)). Do tej pory
powstały biura w Sankt Petersburgu, we Lwowie i w Kiszyniowie oraz punkt kontaktowy w
Mińsku. Celem projektu jest podniesienie potencjału i zdolności w zakresie zarządzania
projektami i programami w regionie za wschodnią granicą Unii Europejskiej, podniesienie
świadomości o Programach Sąsiedzkich oraz szkolenie i wsparcie potencjalnych partnerów w
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
3
przygotowywaniu wniosków do tych Programów. Rozpoczęto także budowanie bazy danych
potencjalnych partnerów i uczestników Programów. Zgodnie z zapowiedziami bazy te mają być
dostępne w sierpniu, kiedy ruszy strona internetowa www.rcbi.info. Pierwsze działania o
charakterze informacyjnym, szkoleniowym i wspomagającym ruszą we wrześniu.
Założenia nowej strategii dla obszarów wiejskich na lata 2007-2013
Założenia nowej strategii dla obszarów wiejskich na lata 2007-2013 zostały przyjęte przez
Komisję Europejską. Zgodnie z planem na jesieni założenia te powinny zostać zaakceptowane
przez Radę i wówczas stanowić będą katalog priorytetów do ukierunkowywania narodowych
polityk rolnych przez kraje członkowskie. Założenia te przewidują:
poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa
poprawę stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
poprawę warunków życia na wsi
rozwój lokalnego rynku pracy i dywersyfikacja zatrudnienia
ujęcie priorytetów w programy
komplementarność instrumentów wspólnotowych
Więcej informacji na ten temat w języku polskim znajduje się na stronie
www.funduszeonline.pl/strony/1/i/2372.php . Natomiast cały tekst Założeń w języku angielskim
odnalźć można na stronie:
www.europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/rdguidelines/index_en.htm
Konkursy
Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji
Do 15 sierpnia 2005 r. w ramach Programu Zdecentralizowanej Współpracy przyjmowane są
wnioski na realizację projektów, których celem jest przyczynienie się do zróżnicowania i
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz zakorzenienia mechanizmów demokratycznych
w Abchazji. Wnioski mogą składać m.in. organizacje pozarządowe z krajów członkowskich UE i
Abchazji. Podmioty lokalne mogą samodzielnie składać wnioski o przyznanie grantu w
wysokości 10-50 tyś. euro. Natomiast partnerstwa, w których uczestniczą zarówno podmioty z
Abchazji, jak i z UE, mogą aplikować o granty w wysokości 50-100 tyś. euro. Wszystkie granty
mogą pokryć do 90% kosztów kwalifikowanych. Projekty muszą dotyczyć jednego z poniższych
priorytetów:
Odbudowa ekonomiczna
Działania w zakresie podnoszenia kompetencji (media, uniwersytety, organizacje
młodzieżowe i kobiece)
Podnoszenie zdolności działania organizacji pozarządowych
Lokalny wymiar sprawiedliwości i egzekwowanie prawa
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/d08/AOF58708.pdf
Europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) – małe granty
Organizacje pozarządowe mające siedzibę w państwie objętym poszczególnym programem
małych grantów EIDHR mogą składać wnioski o wsparcie na rzecz działań mających na celu
budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę praw człowieka. Niedawno zostały ogłoszone
konkursy na rzecz organizacji w Tadżykistanie. Termin składania wniosków mija 15 września
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
4
2005 r. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/d23/AOF59223.pdf
Cards (Chorwacja) – Stabilizacja demokratyczna
Do 20 września 2005 r. przyjmowane są wnioski na realizację projektów w ramach programu
CARDS Stabilizacja demokratyczna. Projekty powinny być skoncentrowane wokół jednego z
poniższych celów:
Lepsze rozumienie i rozpowszechnienie zasad dobrego rządzenia i rządów prawa
Walka z korupcją i promocja działań antykorupcyjnych
Podnoszenie świadomości dotyczącej korupcji i konfliktu interesów jako przestępstwa
karnego
Zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej, szczególnie w
słabszych grupach społecznych
Promocja i praktykowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i pozasądowych
ustaleń
Upowszechnienie uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym
Wnioski mogą składać podmioty prawne nie będące organami administracji publicznej z krajów
Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii,
Serbii i Czarnogóry oraz Turcji. Wsparcie finansowe dla projektu będzie opiewało na kwotę
pomiędzy 100 000 a 250 000 euro i może pokryć do 90% kosztów kwalifikowanych. Więcej
informacji znajduje się na stronie:
www.delhrv.cec.eu.int/files2005/20062005/050321_Guidelines_for_applicants_CARDS2003_20
04.doc
Tempus III
W ramach programu Tempus, który dotyczy współpracy transeuropejskiej w dziedzinie
szkolnictwa wyższego, przyznawane są granty na rozwój i restrukturyzację szkolnictwa
wyższego w krajach członkowskich UE i państwach partnerskich. Program Tempus obejmuje
trzy instrumenty współpracy:
Projekty Współpracy Międzyuczelnianej (Joint EuropeanProjects —JEP), które są projektami
średnioterminowymi (do trzech lat), realizowanymi zgodnie z podejściem „oddolnym” i
wprowadzającymi reformy na poziomie instytucjonalnym. W wypadku tych projektów granty
przyznane w ramach programu Tempus mogą pokryć do 95% kosztów kwalifikowalnych i
mogą opiewać maksymalnie na kwotę 500 tyś. euro (w wypadku projektów trzyletnich).
Termin składania wniosku upływa 15 października.
Działania Strukturalne i Uzupełniające (Structural and Complementary Measures —SCM)
które są projektami krótkoterminowymi(do jednego roku), realizowanymi zgodnie z
podejściem „odgórnym” i wprowadzającymi reformy na poziomie krajowym. W wypadku
tych działań granty przyznane w ramach programu Tempus mogą pokryć do 95% kosztów
kwalifikowalnych i mogą opiewać maksymalnie na kwotę 150 tyś. euro. Termin składania
wniosku upływa 15 października.
Stypendia Indywidualne (Individual Mobility Grants — IMG), umożliwiające nauczycielom
akademickim i pracownikom administracyjnym sektora szkolnictwa wyższego korzystanie z
wyjazdów zagranicznych, trwających do ośmiu tygodni. Termin składania wniosku upływa
15 grudnia.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:170:0016:0017:PL:PDF
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
5
Wsparcie działań w dziedzinie partnerstwa miast
17 października 2005 r. mija pierwszy termin składania wniosków o dotację do Komisji
Europejskiej na działania w ramach partnerstwa miast w trzech formatach:
Konferencje tematyczne w ramach partnerstwa miast, których celem jest pogłębienie
świadomości na temat polityk europejskich
Seminaria szkoleniowe w dziedzinie partnerstwa miast,
Kampanie informacyjne promujące partnerstwo miast.
Wnioski mogą składać gminy oraz ich stowarzyszenia/komitety ds. programowych partnerstwa,
samorządy lokalne i regionalne, stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne z Unii
Europejskiej, Bułgarii i Rumunii. Przyznana dotacja może pokryć do 60% kosztów
kwalifikowanych i wynosić będzie 10-60 tyś. euro. Projekty, które uzyskają dotację muszą
rozpocząć się pomiędzy 15 kwietnia a 31 sierpnia 2006 r. Natomiast do 1 marca 2006 r. będzie
trwała druga tura przyjmowania wniosków, tym razem obejmująca te projekty, których realizacja
nastąpi w okresie od 1 września do 31 grudnia 2006 r. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:172:0029:0030:PL:PDF
Kultura 2000
W ramach Programu „Kultura 2000 ”, którego celem jest przyczynianie się do tworzenia
przestrzeni kulturowej wspólnej dla narodów europejskich o wsparcie finansowe projektów mogą
ubiegać się podmioty z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu,
Norwegii, Rumunii, Bułgarii i prawdopodobnie także Turcji. W ramach programu wsparcie
otrzymają dwa rodzaje projektów:
Programy jednoroczne, w których muszą uczestniczyć podmioty z co najmniej trzech państw.
W wypadku tych projektów wsparcie finansowe może wynieść od 50 000 do 150 000 euro i
nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków na
projekty jednoroczne mija 17 października 2005 r.
Projekty wieloletnie, w których muszą uczestniczyć podmioty z co najmniej pięciu państw i
które muszą trwać od 24 do 36 miesięcy. W wypadku tych projektów wsparcie finansowe
może wynieść od 50 000 do 300 000 euro i nie może przekroczyć 60% kosztów
kwalifikowanych. Termin składania wniosków na projekty wieloroczne mija 28 października
2005 r.
Całkowity budżet dla projektów otrzymujących wsparcie w ramach aktualnego zaproszenia do
składania wniosków wynosi 28 mln euro. Wszystkie projekty, które otrzymają wsparcie muszą
rozpocząć się przed 15 listopada 2006 r. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:172:0031:0031:PL:PDF
Nagroda na prace dziennikarskie
Do 31 października do Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Komisji Europejskiej można nadsyłać
prace dziennikarskie w ramach konkursu do nagrody imienia Lorenzo Natali. W konkursie udział
brać mogą artykuły opublikowane w prasie lub internecie w terminie od 1 stycznia 2004 r. do 31
sierpnia 2005 r., dotyczące tematyki praw człowieka i demokracji w krajach rozwijających się.
Łączna pula nagród wynosi 50 000 euro. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.nataliprize.info
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
6
Przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Kształcenie i szkolenie zawodowego w Albanii, Czarnogórze, Kosowie i Serbii
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) ogłosiła przetargi, których celem jest wyłonienie
organizacji, które wesprą realizację działań w dziedzinie reformy kształcenia i szkolenia
zawodowego w Albanii, Czarnogórze, Kosowie i Serbii. Każde zamówienie jest podzielone na
dwie części, których każda dotyczy innego rodzaju wymaganych usług:
1. Pozyskanie lokalnych ekspertów w dziedzinie edukacji i szkolenia, rynku pracy i
bezrobocia
2. Organizacja wydarzeń typu szkolenia, seminaria, konferencje.
Umowa zawarta zostanie na jeden rok z możliwością maksymalnego przedłużenia do lat czterech.
Na każdy kraj przeznaczona jest maksymalnie kwota 350 tyś. euro na okres czterech lat.
Termin składania ofert dotyczących Kosowa mija 7 września 2005 r. Więcej informacji
znajduje się na stronie:
www.etf.eu.int/WebSite.nsf/(tenders_list)/A99A71ECB1CEF21BC125703D00476D2E?Ope
nDocument&LAN=EN
Termin składania ofert dotyczących Czarnogóry mija 9 września 2005 r. Więcej informacji
znajduje się na stronie:
www.etf.eu.int/WebSite.nsf/(tenders_list)/F97A18947FE163B0C125703D00476E36?OpenD
ocument&LAN=EN
Termin składania ofert dotyczących Albanii mija 12 września 2005 r. Więcej informacji
znajduje się na stronie:
www.etf.eu.int/WebSite.nsf/(tenders_list)/0A5B1E8711B085A0C125703D00476EFA?Open
Document&LAN=EN
Termin składania ofert dotyczących Serbii mija 13 września 2005 r. Więcej informacji
znajduje się na stronie:
www.etf.eu.int/WebSite.nsf/(tenders_list)/87A904D25D87EFD9C125703D00476FB4?Open
Document&LAN=EN
Wytyczne do przygotowania rachunku satelitarnego przedsiębiorstw społecznych
Do 13 września 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji
Europejskiej przyjmuje zgłoszenia do przetargu, którego celem jest wyłonienie organizacji, która
przygotuje podręcznik ze wskazówkami metodologicznymi dotyczącymi opracowania danych o
spółdzielniach i stowarzyszeniach wzajemnej pomocy. Przetarg opiewa na kwotę 50 000 euro.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/udl?request=Seek-Deliver&language=pl&docid=135420-2005
Strategia i środki zwalczania marginalizacji społecznej młodzieży
Do 26 września 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej
przyjmuje zgłoszenia do przetargu, którego celem jest wyłonienie organizacji, która
przeprowadzi studia tematyczne dotyczące strategii i środków zwalczania marginalizacji
społecznej młodzieży spowodowanej biedą oraz zwiększenia ich niezależności i aktywnego
udziału w społeczeństwie obywatelskim. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=result_details.dfl&Template=TED/result_d
etails_curr.xsl&Page=1&StatLang=PL
Eksperci zewnętrzni dla Komitetu Regionów
Do 30 września 2005 r. w Komitecie Regionów można składać oferty w przetargu, którego celem
jest wyłonienie organizacji, która utworzy sieć zewnętrznych ekspertów, z których wiedzy i
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
7
doświadczenia będzie korzystał Komitet w ramach doradztwa na rzecz podmiotów lokalnych i
regionalnych. Eksperci ci będą wspierali także różne komisje Komitetu dostarczając konkretnych
opinii na różne tematy. Całkowity budżet zamówienia opiewa na kwotę ok. 250 tyś. euro rocznie.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_
one_detail.xsl&TableName=TED_PL&TocQuery=ND:"139751%202005"&Lang=PL&StatLang
=PL
Konsultacje
Program działań UE w obszarze ochrony przeciwpowodziowej
Do 14 września 2005 r. można przesyłać do Dyrekcji Generalnej ds. ochrony Środowiska swoje
opinie na temat przyszłych działań Unii Europejskiej, zmierzających do obniżenia ryzyka
powodzi. Zebrane opinie posłużą do przygotowania propozycji dyrektywy powodziowej, która
będzie jednym z komponentów programu działań w ramach zarządzaniem ryzykiem zwiazanym z
powodziami (zwanego „inicjatywą dotycząca zapobiegania, ochrony i łagodzenia skutków
powodzi”). Więcej informacji o przedmiocie konsultacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/environment/water/flood_risk/consult.htm Formularz do zgłaszania
swoich uwag dostępny jest na stronie:
http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=flood
Wiadomości z Polski
Konkursy i przetargi
Reorientacja zawodowa (woj. małopolskie)
Do 16 sierpnia 2005 r. w województwie małopolskim można składać wnioski na dofinansowanie
projektów w ramach działań 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i 2.4
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji znajduje się
na stronie: www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/AD90369C-4DE2-47A9-A5A0DC9B201E0C80/127155/ogloszenie2_3.doc oraz
www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/9FDBFC07-CAF0-43C1-B0D01A9BBA26CBA6/127153/ogloszenie2_4.doc
Zarząd województwa mazowieckiego opublikował harmonogram konkursów na II połowę
2005 r. w ramach priorytetów I, II i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Przewiduje on nabór wniosków w następujących terminach:
Działanie 1.1 - od 26 września do 14 października
Działanie 1.4 - od 29 sierpnia do 16 września
Działanie 1.5 - od 5 grudnia do 23 grudnia (wkład własny wynosi co najmniej 50%)
Działanie 2.5 (druga tura) - od 24 października do 14 listopada
Działanie 2.6 (druga tura) - od 24 października do 14 listopada
Działanie 3.2 - od 21 października do 10 listopada (wkład własny wynosi co najmniej 25%)
Działanie 3.3 - od 21 października do 10 listopada (wkład własny wynosi co najmniej 25%)
Działanie 3.4 (druga tura) - od 15 września do 5 października
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mazovia.pl
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
8
Konferencje i szkolenia
Spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania 2.2 ZPORR (woj. pomorskie)
28 lipca 2005 r. w Gdańsku odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Spotkanie organizowane jest przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.wup.gdansk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=975&Itemid=251
Spotkanie na temat konkursów SPO RZL: działania 1.1, 1.5, 1.6 – Poznań
4 sierpnia 2005 r. w Poznaniu odbędzie się spotkanie, organizowane przez Regionalny Ośrodek
Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, poświęcone działaniom Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich:
1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy,
1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
Podczas spotkanie zostaną omówionie najczęściej popełniane błędy przy pisaniu wniosków.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/120209
Szkolenia z zarządzania projektem w ramach ZPORR (woj. pomorskie)
W dniach 18-19 sierpnia 2005 r. odbędzie się pierwsze z cyklu dziesięciu szkoleń, które
zorganizowane zostaną do października 2005 r. przez Departament Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i które dotyczyć będą zarządzaniu
projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach ZPORR. Uczestnicy szkoleń pokrywać będą jedynie koszty dojazdów i ewentualnego
noclegu. Więcej informacji, program szkoleń oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:
www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=no_dz&art=530
Program Sąsiedztwa INTERREG III A Litwa-Polska-Okręg Kaliningradzki Federacji
Rosyjskiej – seminarium dla wnioskodawców
24 sierpnia 2005 r. w Nemunaitis ( w pobliżu Alytus ) na Litwie odbędzie się seminarium
organizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Sąsiedztwa INTERREG III A
Litwa-Polska-Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej dla wnioskodawców (partnerów
wiodących) obecnych oraz zamierzających w najbliższej przyszłości aplikować o środki z
Programu Sąsiedztwa. Spotkanie ma na celu omówienie najczęściej występujących błędów,
udzielenie pomocy przy tworzeniu budżetu oraz udzielenie indywidualnych konsultacji.
Uczestnicy ponoszą koszt ewentualnego noclegu. Więcej informacji, program seminarium oraz
formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
www.wrotapodlasia.pl/pl/ue/interreg/Aktualności.htm
Szkolenia ROSzEFS-u w Poznaniu
W dniach 8 - 9 września, 13 - 14 września, 20 - 21 września 2005 r. odbędą się kolejne szkolenia,
prowadzone przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego,
dotyczące kolejno problematyki aplikowania o wsparcie z EFS, budżetu i wydatków
kwalifikowanych oraz zarządzania projektem. Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa
znajdują się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/120206
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
9
Kalendarium
25 sierpnia 2005 r.
Miejsce: Wigton, Wielka Brytania
South of Scotland European Partnership Conference Achieving a competitive rural policy
Organizator: South of Scotland European Partnership
Więcej informacji:
www.sosep.org/MiniWeb.aspx?id=156&menuid=4048&openid=4048&pageid=5690&role
1-3 września 2005 r.
Miejsce: Jyväskylä, Finlandia
Higher Education: The Cultural Dimension – Innovative Cultures, Norms and Values
Organizator: Consortium of Higher Education Researchers (CHER)
Więcej informacji: http://ktl.jyu.fi/ktl/tutkimusryhmat/hiest/kansainvalisyys
8-9 września 2005 r.
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
Konferencja pt. ‘The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their
Recruitment: turning policy into practice’
Organizator: Brytyjska Prezydencja UE i inni
Więcej informacji:
www.grad.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/Events/Current_event/UK_GRAD_European_Conf
erence/p!efbdaXd;jsessionid=a63058ab90ceW$18$13$
15-17 września 2005 r.
Miejsce: Manchester oraz Liverpool, Wielka Brytania
‘Catalyst – a conference about cultural policy, cultural entitlement and cultural learning’
Organizatorzy: Brytyjska Prezydencja UE, Arts Council of England i inni
Więcej informacji: www.catalystconference.co.uk
21-25 września 2005 r.
Miejsce: La Colle sur Loup, Francja
Kongres Europejski 2005 “Your Culture, My Culture, Our Opportunity: Intercultural Theories,
Tools and Best Practices for Education, Society and Business in a Polarized World”
Organizator: SIETAR
Więcej informacji: www.sietar-europa.org/congress2005
22-23 września 2005 r.
Miejsce: Strasburg, Francja
Konferencja “Higher Education Governance - Between democratic culture, academic aspirations
and market forces”
Organizatorzy: Rada Europy
Więcej informacji: www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Governance/ConferenceIntro_en.asp
29 września - 2 października 2005 r.
Miejsce: La Valetta, Malta
Konferencja “New governance on Immigration, Refugee Protection and Minority politics in a
New Europe: The EU enlargement as a challenge to the European Union Migration Regime”
Organizator: The European Migration Centre
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
10
Więcej informacji: www.emz-berlin.de
9-13 października 2005 r.
Miejsce: Hanower, Niemcy
Sesja studyjna „Edukacja obywatelska”
Organizator: European Association for Education of Adults (EAEA)
Więcej informacji: www.eaea.org/events.php?aid=6601&%20d=2005-10
10-13 października 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Dni otwarte – Europejski tydzień regionów i miast
Organizatorzy: Komitet Regionów oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/program.cfm
10-11 grudnia 2005 r.
Miejsce: Stambuł, Turcja
Konferencja “Ombudsman accountability and democracy in societies in transition: a comparative
perspective”
Organizator: Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Więcej informacji: www.europarl.eu.int/ombudsman/activities/en/default.htm
P(P)P – Partner (pilnie) poszukiwany
Kolekcje plakatów
Władze miejskie w Treviso (Włochy) poszukują partnerów do projektu, który zamierzają
realizować w ramach Programu Kultura 2000. Celem projektu jest przeprowadzeniu szeregu prac
z zakresu katalogowania, ochrony, konserwacji i promocji zbiorów plakatów. Muzeum miejskie
w Treviso posiada bowiem bogatą kolekcję plakatów reklamowych z okresu od XIX do lat 60tych XX w., z pracami takich artystów m.in. jak Mucha, Cappiello, Van der Velde itd. Projekt
miałby trwać 3 lata, a finansowanie ze środków unijnych pokrywa 60% kosztów. Wszelkich
informacji udziela organizator projektu p.Giorgio Paris z Comune di Treviso
[email protected]
Festiwal "Europos Parkas"
Organizatorzy festiwalu „Europos Parkas", który odbędzie się na Litwie w okolicach Wilna
poszukują partnerów do projektu, w ramach którego planowane są różne działania z dziedziny
muzyki, poezji, tańca, sztuk wizualnych i edukacji. Wszelkich informacji udziela organizator
projektu p. Odeta Abromaviciute [email protected] lub [email protected] Więcej
informacji o festiwalu znajduje się także na stronie: www.europosparkas.lt
Integracja imigrantów
Organizacja GSI-Movimento, mająca swoją siedzibę w Spoleto, we włoskim regionie Umbria
poszukuje partnerów do projektu, który planują zrealizować w ramach linii budżetowej, mającej
na celu wsparcie sieci pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi w Bułgarii, Rumunii i innymi
krajami europejskimi. GSI-Movimento planuje przedłożyć projekt mający na celu wymianę
doświadczeń i współpracę pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze integracji
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
11
imigrantów i wsparcia dla mniejszości narodowych. Wszelkich informacji udziela pani Irene
Velloni z GSI-Movimento [email protected]
Poszukiwania dobrych praktyk
Organizatorzy konferencji "Children and Youth Policy in Europe - Opportunities for
Disadvantaged Urban Areas", która odbędzie sie w styczniu 2006 r. we Francji, planują
przeprowadzić spotkanie przygotowawcze w dniach 4 i 5 października 2005 r. w Berlinie. W
czasie konferencji zostaną przedstawione różne programy, inicjatywy i dobre praktyki z obszaru
usług socjalnych, problematyki młodzieży, rozwoju wspólnot lokalnych i spójności społecznej.
Organizatorzy poszukują obecnie przedstawicieli władz samorządowych (głównie z krajów
wschodniej i środkowej Europy), którzy mogliby zaprezentować tego rodzaju rozwiązania. W
sprawie szerszych informacji należy skontaktować się p. Antje Klemm z Stiftung SPI
[email protected]
Czytelnia
Raport nt. zakazu dyskryminacji
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych wydała raport pt. „Zakaz
dyskryminacji w świetle europejskich uregulowań w zakresie paw człowieka. Znaczenie
dyrektywy równościowej w Unii Europejskiej”. Raport w wersji książkowej można bezpłatnie
zamówić na stronie:
http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_publication_details&UID=111556
Pakiet narzędzi dla obywateli w zakresie ochrony środowiska
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska wydała na płycie CD pakiet narzędzi dla obywateli w
zakresie ochrony środowiska. Pakiet ten można bezpłatnie zamówić na stronie:
http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_publication_details&UID=131530
Problem bezdomności
Ukazał się kolejny numer magazynu FEANTSA poświęcony tym razem rolą władz lokalnych w
rozwiązywaniu problemów bezdomności. Magazyn dostępny jest na stronie:
www.feantsa.org/files/Month%20Publications/EN/EN_Local_authorities_summer%20_2005.pdf
Efektywne zarządzanie projektami Interreg IIIA
W oparciu o wyniki seminariów, które odbyły się w listopadzie zaszłego roku został opracowany
zestaw ośmiu tematycznych materiałów informacyjnych o efektywnym zarządzaniu projektami
Interreg IIIA. Materiały te dostępne są na stronie: www.interact-eu.net/604900/765960/0/0
Stosunek młodzieży do działalności w sferze publicznej – wyniki badań
W połowie lipca 2005 r. w Brukseli odbyło się sympozjum EUYOUPART zatytułowane
„Dlaczego uczestniczyć? Młodzież, polityka i przyszłość europejskiej demokracji”.
Zaprezentowano na nim wyniki badań, przeprowadzonych równolegle w ośmiu państwach Unii
Europejskiej, a dotyczących stosunku młodzieży do działalności w sferze publicznej. Najwięcej
młodych ludzi zainteresowanych polityką jest w Niemczech (51%), a najmniej w Estonii (28%) i
na Słowacji (27%). Wśród instytucji które młodzi ludzie darzą zaufaniem najwyżej znajdują się
organizacje pozarządowe. Warto także podkreślić, że większym kredytem zaufania dają oni
instytucjom unijnym niż organom administracji krajowej. Szczegółowy opis wyników badań
znajdują się na stronie: www.sora.at/wahlen/EUYOUPART/symposium
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 13 / lipiec 2005
12
Ocena jakościowa reform w obszarze pomocy zewnętrznej
Komisję Europejską, zachęcona przez Radę do dokonania oceny jakościowej reform
rozpoczętych w roku 2000 w obszarze pomocy zewnętrznej udzielanej przez Komisję. Zgodnie z
intencją Rady ocena ta miałaby być czymś innym niż raport roczny i zmierzałaby do większej
konsolidacji i ulepszenia tejże pomocy. Rezultaty tej oceny, dokonanej zarówno przez ekspertów
zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dostępna jest w języku angielskim na stronie:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/pdf/assessment-reform-ext-assistsec2005963_en.pdf