Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA AB S.A. do obrotu na

Komentarze

Transkrypt

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA AB S.A. do obrotu na
Raport bieŜący nr 6/2006
(piątek, 15 września 2006)
Podstawa prawna : Inne uregulowania.
ZłoŜenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA AB S.A. do obrotu
na GPW na rynku podstawowym.
Zarząd AB S.A. informuje, iŜ w dniu 15 września 2006 r. został złoŜony do Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym:
- 4.842.950 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, D i E o wartości nominalnej 1 zł kaŜda
oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLAB00000019
- 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł kaŜda
oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLAB00000027
Ponadto Zarząd Spółki AB S.A. wnioskował o rozpoczęcie notowań akcji Spółki z dniem 21
września 2006r.

Podobne dokumenty