REGULAMIN KONKURSU „Słodki Przepis”

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Słodki Przepis”
REGULAMIN KONKURSU „Słodki Przepis”
1. Konkurs jest organizowany przez spółkę kefirek S.A. w Krakowie przy ulicy Drożdżowej 2, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318719, zwaną dalej Organizatorem.
Partnerem konkursu jest Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 30-520 Kraków,
ul. W. Warneńczyka 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000014525, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 676-007-68-68, numer statystyczny REGON
350035154
2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej www.kefirek.pl oraz w gazetce „Po
Sąsiedzku”, dostępnej w sklepach sieci Kefirek.
3. Konkurs jest organizowany w dniach 2-22.11.2012 r. dla osób pełnoletnich.
4. W konkursie uczestniczy każdy, kto w dniach 2-22.11.2012 r. zgłosi autorski przepis potrawy, wraz z jej
zdjęciem w formie pliku JPEG, GIF, PNG lub BMP, wykorzystujący co najmniej jeden z produktów firmy
Wawel i prześle poprawnie wypełniając formularz konkursowy na stronie www.kefirek.pl.
5. Spośród nadesłanych prac Organizator wybierze 5 najlepszych. Wyboru dokona 3-osobowa komisja
złożona z 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciela Partnera. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26
listopada, a ogłoszenie wyników – do 28 listopada.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają kosze produktów Wawel, przekazane przez Partnera:
o 1 kosz o wartości 150 zł.
o 1 kosz o wartości 100 zł.
o 1 kosz o wartości 50 zł.
6. Przekazanie nagród nastąpi w sklepach sieci Kefirek wybranych przez laureatów w terminie między 30
listopada a 6 grudnia 2012 roku. Po ogłoszeniu wyników Laureat jest zobowiązany do wskazania sklepu za
pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected] do 29 listopada 2012 roku.
W przypadku niewskazania sklepu oraz nieodebrania nagrody w ww. terminach, laureat traci prawo do tej
nagrody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania jednej lub więcej nagród w przypadku niskiego
poziomu zgłoszonych prac.
Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska w
celach związanych z konkursem, w tym do publikacji tych danych na plakacie, stronie www.kefirek.pl,
stronie www.facebook.com/sklepKefirek oraz w magazynie „Po Sąsiedzku”.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów związanych z konkursem Organizatorowi i Partnerowi konkursu, oraz z przeniesieniem na
Organizatora całości majątkowych praw autorskich do nadesłanych prac: przepisu i relacji zdjęciowej na
następujących polach eksploatacji:
a) przeredagowanie i zmianę tekstów,
b) drukowanie tekstów na ulotkach i plakatach reklamowych
c) zwielokrotnianie określoną techniką tj. powielanie, kopiowanie, skanowanie, przepisywanie,
rozpowszechnianie za pomocą mailingu, poczty, umieszczanie na stronach internetowych
d) wprowadzania do obrotu,
e) wprowadzania do pamięci komputera,
f) publicznego odtworzenia i wystąpienia
g) wystawienia,
h) wyświetlania,
i) najmu,
j) dzierżawy,
k) udzielania licencji na wykorzystanie,
l) wykorzystywania w kampanii reklamowej
m) odstąpienia odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.
9. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do kwoty 300zł, stanowiącej wartość
nagród.
10. Wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł zatem nie podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym
podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich najbliższe rodziny: wstępni, zstępni
i małżonkowie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu.