PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

Komentarze

Transkrypt

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKÓW OBCYCH (NIEMIECKI, FRANCUSKI,
HISZPAŃSKI, ROSYJSKI)
W I LICEUM IM. M. KOPERNIKA W KROŚNIE
Wymagania, kryteria i system oceniania.
Opracowany przez Zespół Nauczycieli Języków Obcych – wrzesień 2012.
Za co oceniamy ucznia:
1. sprawdziany powtórzeniowe z określonej partii materiału,
2. kartkówki,
3. odpowiedzi ustne,
4. sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
5. projekty,
6. zadania domowe,
7. aktywność na lekcji,
8. aktywność na zajęciach pozalekcyjnych (kółka, warsztaty),
9. sprawności maturalne: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
czytanego, pisanie KFU i DFU.
Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie uzyskane przez
ucznia oceny, jednak wartość oceny ze sprawdzianu powtórzeniowego z
określonej partii materiału jest wyższa niż wartość pozostałych ocen. Ocena
końcowa nie musi być średnią arytmetyczna ocen cząstkowych, ważny jest
również stosunek ucznia do przedmiotu, obecność na zajęciach i regularne
przygotowanie do zajęć. Uczeń, który został zakwalifikowany do etapu
okręgowego olimpiady przedmiotowej uzyskuje automatycznie ocenę
semestralną/roczną celującą z języka obcego.
Sprawdziany powtórzeniowe i kartkówki oceniane są wg skali procentowej
WSO. Sprawności maturalne: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
czytanego, pisanie KFU i DFU oceniane są wg kryteriów egzaminu
maturalnego, a uzyskane punkty przeliczane są na oceny zgodnie ze skalą WSO.
Uczniowie ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami (dysleksja, dysortografia) są
traktowani indywidualnie, szczegółowe kryteria oceny każdego ucznia
opracowują powołane w tym celu zespoły. Ogólne zasady dotyczące
szczególnego traktowania uczniów z dysleksja i dysortografią zawarte są w
aneksie do niniejszego dokumentu.
Uczeń ma obowiązek posiadania na lekcji zeszytu, zeszytu ćwiczeń i
podręcznika. Ich brak traktowany jest jako nieprzygotowanie o lekcji.
W razie nieobecności uczeń ma obowiązek we własnym zakresie przygotować
się do następnej lekcji. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności
(2 tygodnie) uczeń uzgadnia z nauczycielem termin zaliczenia materiału.
Brak pracy domowej lub praca domowa wykonana niesamodzielnie skutkuje
ocena niedostateczną. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za brak pracy
domowej lub pracę domową wykonaną niesamodzielnie ma obowiązek nadrobić
ją na najbliższą lekcję.
W ciągu semestru minimalna liczba ocen ucznia wynosi 3 (1 sprawdzian
powtórzeniowy i 1 ocena z odpowiedzi ustnej).
W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie
powtórzeniowym nauczyciel ustala sposób i termin zaliczenia. Uczeń, który
uzyskał ocenę niedostateczną z takiego sprawdzianu ma prawo (ale nie
obowiązek) poprawić go. Ocenę taka może poprawić tylko raz.
Szczegóły wymagań na poszczególne oceny:
Ocena celująca:
Wypowiedzi ustne są płynne, swobodne, bogate pod względem leksykalnym
oraz form gramatycznych, wykraczających poza materiał programowy w danej
klasie. Uczeń bierze udział w olimpiadach i konkursach i osiąga znaczące
sukcesy na stopniu okręgowym lub centralnym. Wyraźnie wyróżnia się swoją
sprawnością językową wśród pozostałych uczniów.
Ocena bardzo dobra:
W wypowiedzi ucznia dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i leksykalne,
które nie zakłócają komunikacji językowej. Wypowiedzi są poprawne pod
względem fonetyki i intonacji. Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany
programem dla danej klasy.
Ocena dobra:
W wypowiedziach ucznia dopuszczalne są drobne nieścisłości, drobne błędy
gramatyczne lub leksykalne nie zakłócają możliwości porozumiewania się.
Wymowa i intonacja są ogólnie poprawne.
Ocena dostateczna:
Słownictwo, jakim operuje uczeń, jest proste, mało urozmaicone. Uczeń ma
problemy z poprawnym użyciem form gramatycznych. Popełnia błędy w
wymowie i akcentowaniu, które utrudniają zrozumienie jego wypowiedzi,
przekaz bywa niejasny.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń posługuje się ubogim słownictwem. Komunikacja językowa zachowana
jest w ograniczonym zakresie z powodu licznych błędów leksykalnych,
gramatycznych, fonetycznych i akcentuacyjnych. W wypowiedziach pojawiają
się długie pauzy.
Ocena niedostateczna:
Uczeń nie zna podstawowych struktur gramatycznych oraz wykazuje braki w
zakresie podstawowego słownictwa. Ma trudności w rozumieniu pytań i poleceń
nauczyciela, a liczne błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne w znacznym
stopniu uniemożliwiają zrozumienie jego wypowiedzi. Komunikacja językowa
prawie nie istnieje.
Kwestie nieujęte w Przedmiotowym Systemie Oceniania reguluje
Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Podobne dokumenty