Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu

Komentarze

Transkrypt

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu
Raport bieżący nr:
Data sporządzenia:
Podstawa prawna:
1/2011
2011-01-10
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu
giełdowego
Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 r. powziął wiadomość,
iż w dniu 7 stycznia 2011 r. uchwałą nr 27/2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego
na rynku równoległym dopuszczonych jest 285.404 akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wymienioną uchwałą Zarząd Giełdy
postanowił wprowadzić wskazane akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
równoległym w dniu 12 stycznia 2011 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia
ich kodem PLABCDT00014.
Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego w związku z
wykonaniem przez uprawnionych pracowników Spółki warrantów serii B wyemitowanych na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008
r. Warranty serii B zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją programu
motywacyjnego, o czym Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym na str. 76-78 i 104.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych [...].
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
2011-01-10
2011-01-10
Imię i nazwisko
Marek Sadowski
Andrzej Sobol
Stanowisko
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty