Zarzadzenie Nr 59/2012 z dnia 10 wrzesnia 2012 r.

Komentarze

Transkrypt

Zarzadzenie Nr 59/2012 z dnia 10 wrzesnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 59/2012
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)1) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004, Nr 207, poz. 2108 ze zm.)2
) zarządzam:
§ 1. Powołać Komisję przetargową w składzie: Przewodniczący: Wanda Grześkowiak Członkowie: Paweł
Jankowski i Danuta Perek
§ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży
nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gostomka na dz. ew. nr 723 oraz sporządzenie protokółu.
Przetarg odbędzie się dnia 4 października 2012r. o godzinie 800 w siedzibie tut. Urzędu.
§ 3. Po rozstrzygnięciu przetargu, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, Komisja rozwiązuje się.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Zmiany
teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.
2) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 55, poz. 450
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DB27319E-D8B6-453C-9C05-72D53F5A42F5. Przyjety
Strona 1
Uzasadnienie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym, gdzie powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku mieszkalnego wynosi
65,00m2, a powierzchnia zabudowy wynosi 87,00m2.
Budynek położony jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 723 o powierzchni 0,1000 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Żninie prowadzi księgę wieczystą nr 3257.
Obecnie przedmiotowa nieruchomość stanowi pustostan. Biorąc pod uwagę wiek budynku, stan techniczny
elementów konstrukcyjnychi wykończeniowych oraz ich małą estetykę, stan techniczny i funkcjonalny budynku
określa się jako mało atrakcyjny.
W związku z powyższym należało uruchomić procedurę przetargową oraz powołać komisję w składzie
trzyosobowym, aby sprawnie przeprowadzić przetarg ustny nieograniczony.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DB27319E-D8B6-453C-9C05-72D53F5A42F5. Przyjety
Strona 1

Podobne dokumenty