Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy (Końskie)

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy (Końskie)
.
Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy (Końskie)
Data dodania: 18.04.2016 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Zapytania ofertowe
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie Grupowego poradnictwa zawodowego poprzedzającego szkolenia realizowane
w Końskich w ramach projektu „Nowe perspektywy” realizowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Forma prowadzonych zajęć: zajęcia teoretyczne i warsztaty.
Zakres tematyczny zajęć:
I dzień:
●
●
●
uwarunkowania rynku pracy
poruszanie się po rynku pracy i wyszukiwanie ofert pracy
nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych z uwzględnieniem zalet poszczególnych grup
uczestników projektu.
II dzień:
●
●
●
autoprezentacja
przebieg rozmów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem sposobów zwalczania dyskryminacji na
rynku pracy
dodatkowy moduł dla osób posiadających niepełnosprawność: jak rozmawiać z pracodawcą o
niepełnosprawności.
III dzień
●
●
zachowanie w sytuacjach zawodowych m.in. adaptacja do warunków pracy i integracja ze
współpracownikami
sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy.
Łączna ilość godzin grupowego poradnictwa zawodowego: 84 godz. zegarowe (4 grupy x
21 godzin).
Liczebność grup szkoleniowych: grupy 12 – 13 osobowe.
Zakładane terminy realizacji zajęć:
I grupa
13.05.2016 – 17.05.2016 w godzinach od 8:30 do 15:30
II grupa
28.06.2016 – 30.06.2016 w godzinach od 8:30 do 15:30
III grupa
29.08.2016 – 31.08.2016 w godzinach od 8:30 do 15:30
IV grupa
01.12.2016 – 05.12.2016 w godzinach od 8:30 do 15:30
W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w sali szkoleniowej
mieszczącej się na terenie miasta Końskie.
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer
rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.
Wymagania: doradca zawodowy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w realizacji zajęć z
danej dziedziny oraz wykształceniem wyższym/ zawodowym lub certyfikatem/ zaświadczeniem/
innym dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego
wsparcia.
Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną)
należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą
elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres:
[email protected]) do dnia 25.04.2016 do godziny 12:00. Do oferty należy załączyć
dokumenty aplikacyjne potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji zajęć z danej
dziedziny oraz posiadane wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające nabyte przez
kandydata kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego wsparcia. Złożenie ewentualnej oferty
nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega
sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Pliki do pobrania
●
.
Formularz zgłoszeniowy Data dodania: 19.04.2016