Programowanie Sieciowe

Komentarze

Transkrypt

Programowanie Sieciowe
Programowanie Sieciowe
Wymagania: zakres tematyczny
1. Obsługa komunikacji sieciowej z poziomu języków programowania (np. w języku C#):
nawiązywanie i obsługa połączeo TCP, przesyłanie datagramów UDP
2. Znajomośd klas i metod obsługi komunikacji sieciowej w środowisku .NET:
Przestrzeo nazw System.Net.Sockets, klasy TcpListener, Socket, UdpClient,
NetworkStream, IPAddress i inne
3. Tworzenie i obsługa wątków np. w języku C# i w środowisku .NET:
Przestrzeo nazw System.Threading, klasy Thread, ThreadStart;
Uruchamianie, synchronizacja, zatrzymywanie wątków.
4. ( Mechanizmy zwielokrotniania wejścia/wyjścia – serwery wielowątkowe
(select/poll, komunikacja asynchroniczna) )
5. Modele ISO/OSI i TCP/IP – znajomośd poszczególnych warstw modeli
6. Interfejs gniazd sieciowych Berkeley Sockets (socket, bind, listen, …)
7. Podstawowe różnice pomiędzy protokołami TCP i UDP
8. ( Znajomośd podstawowych pól w nagłówkach pakietów TCP i UDP )
9. ( Przebieg nawiązywania połączenia TCP – tzw. three-way handskake. )
Obowiązuje również znajomośd tematyki, wynikającej bezpośrednio z wymagao wstępnych do
przedmiotu tzn.: Podstawy Programowania, Programowanie Obiektowe, Sieci Komputerowe

Podobne dokumenty