Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications

Komentarze

Transkrypt

Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications
QAD
Enterprise
Applications
Tworzony
dla Ciebie
QAD Enterprise Applications - moduły
Enterprise
Financials
Financial
Analytics
Management
Reporting
Multi-GAAP
Budgeting
Governance, Risk
& Compliance
Consolidations
Allocations
Financial
Shared Services
Credit
Management
Tax
Management
Multi
Currency
General
Ledger
Fixed
Assets
Standard
Financials
Multi
Currency
Fixed
Assets
Customer
Management
Supply Chain
Enterprise
Asset
Management
Analytics
Interoperability
Sales
Analysis
Pricing
Demand
Management
Trade
Management
Configurator
Manufacturing
Planning
Manufacturing
Execution
Production
Scheduler
Planner
PRO/PLUS
Execution
Tools
Automated Data
Collection
Compliance
Quality
Purchasing
Supplier
Performance
Quality
Management
Warehousing
Release
Management
Supply Chain
Planning
Service &
Support
Cost
Management
Logistics
Accounting
Marketing
Automation
Just In Time
Sequencing
Lean
Logistics
Accounting
Cash
Management
Distributed Order
Management
Product Data
Management
Cost
Management
Vertex Sales and
Use Tax Interface
Sales
Orders
Customer Self
Service
Sales Force
Automation
Manufacturing
Accounts
Payable
Accounts
Receivable
Enhanced
Controls
Sales
Quotations
Banking / Cash
Management
Vertex Sales and
Use Tax Interface
Enhanced
Controls
Internationalization
General
Ledger
Accounts
Payable
Accounts
Receivable
Service & Support
Management
Consignment
Inventory
Transportation
Management
Projects Controls
Management
Data Synchronization
Interface
Field Service
Scheduler
Mobile Field
Service
Supply
Visualization
Plant
Maintenance
Project Realization
Management
MRO
Management
Business
Intelligence
Reporting and Analysis
QXtend
EDI eCommerce
Product Information
Management
Document
Management
Output
Management
Integration
Suite
QAD Enterprise Applications
QAD Enterprise Applications (QAD 2008) jest nowym wydaniem kompleksowego pakietu aplikacji
QAD, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Zbudowany na sprawdzonej,
skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy
przemysłowej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej
działalność. Rozwijany wspólnie z klientami pakiet oprogramowania QAD łączy w jednym
efektywność użytkowania, elastyczność oraz wyszukaną funkcjonalność w najbardziej obszerny,
jak dotychczas, pakiet aplikacji oferowany przez QAD.
QAD 2008 wspiera najlepsze projekty branżowe, modele procesu i funkcjonalności, pozwalając
zwiększyć efektywność realizowanych obowiązków i zadań.
QAD Enterprise Applications obejmuje następujące obszary:
•
QAD Standard Financials – zapewnia możliwość zarządzania i kontrolowania działalności na poziomach lokalnym, regionalnym i globalnym, utrzymując zgodność z regulacjami prawnymi, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu.
• QAD Enterprise Financials – rozbudowuje pakiet modułów finansowych o funkcjonalności dedykowanej firmom międzynarodowym.
• QAD Customer Management – umożliwia skrócenie czasu obsługi poprzez wsparcie współpracy i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzanie popytem.
• QAD Manufacturing – pozwala redukować koszty i zwiększać produktywność, wykorzystując najnowsze techniki harmonogramowania produkcji, jak również w pełni stosować zasady „szczupłego wytwarzania” (Lean Manufacturing).
• QAD Supply Chain – zawiera moduły, które usprawniają zarządzanie dostawami poprzez współpracę z partnerami w czasie rzeczywistym.
• QAD Service and Support – zapewnia wsparcie i serwis produktów po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz system zwrotów i napraw.
• QAD Enterprise Asset Management – zapewnia obsługę pełnego cyklu zarządzania
majątkiem produkcyjnym począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie i naprawy.
• QAD Analytics – pozwala firmom analizować wszelkie dane transakcyjne w celu monitorowania kluczowych obszarów działalności i wsparcie procesów decyzyjnych.
• QAD Interoperability – zapewnia przenaszalność bazy danych oraz elastyczność systemu, jak również dostarcza narzędzia integracji, umożliwiające dostęp do wszystkich modułów QAD.
QAD Enterprise Applications | 1
Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications (QAD 2008) to:
• Rozbudowane finanse – pozwalają skutecznie zarządzać biznesem zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.
• Łatwość użytkowania – rozwiązanie jest łatwe w użytkowaniu, szybkie we wdrażaniu i intuicyjne w uczeniu. Elastyczne mapy procesów i automatyczne podpowiedzi pomagają jego użytkownikom szybko stać się efektywnymi.
• Globalne rozwiązanie – dostarcza kombinacje oprogramowania i usług, które mogą być wdrożone w każdym kraju świata.
• Skalowalność rozwiązania – wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej wielkości, od sektora SMB po międzynarodowe korporacje.
• Obsługa wymagań prawnych – spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania.
• Międzynarodowość – pakiet może być użytkowany w firmach wielonarodowych, w zakładach rozproszonych po świecie. To samo standardowe rozwiązanie wspiera wspólne praktyki i wymagania prawne w wielu językach.
QAD Enterprise Applications jest zaprojektowany, aby wzmocnić efektywność działania oraz
dostarczyć określone korzyści biznesowe firmom użytkującym pakiet.
Architektura QAD Enterprise Applications
QAD 2008 jest propozycją o charakterze „deployment-independent” – zapewniającą pełną
elastyczność dostępu i konfiguracji. Oprogramowanie może być zainstalowane lokalnie
i licencjonowane tradycyjnie (on premise), na żądanie (on demand) – jako usługi aplikacyjne
serwowane przez QAD w trybie 24x7 w modelu SaaS (Software as a Service) lub jako
oprogramowanie preinstalowane i dostarczone na wskazanym serwerze (on appliance).
Rozwiązanie zostało oparte na modelu architektury zorientowanej na usługi, tj. Service Oriented
Architecture (SOA). Interfejs QXtend jest wykorzystywany nie tylko do integracji z systemami
zewnętrznymi. Coraz więcej modułów QAD wykorzystuje tę architekturę, zapewniając elastyczność
i zgodność pomiędzy różnymi ich wersjami. Nowe oprogramowanie pokazuje ogrom pracy
inżynierskiej dedykowanej użytkownikowi zawartej w interfejsie .NET, której celem jest
podniesienie produktywności, łatwości użytkowania i integracji środowiska.
QAD Enterprise Applications | 2
Współdzielone usługi
QAD Enterprise Applications umożliwia użytkownikom prowadzenie scentralizowanych
lub zdecentralizowanych operacji zgodnie z założeniami strategii firmy.
Centralizacja operacji usprawniająca prowadzenie biznesu globalnego
Firmy produkcyjne przechodzą na systemy
scentralizowane, obejmując dużą liczbę
Struktura scentralizowana bazy
lokalizacji, w szczególności w zakresie
rozproszonego realizowania procesów
Domain 1
Domain 2
Domain 3
sprzedaży. Moduł QAD Shared Services
EUR
GBP
USD
Entity
Entity
Entity
Entity
wspiera wiele obszarów działalności
1
1
3
4
w jednej bazie, bez względu na to,
czy w grę wchodzi działalność na terenie
jednego kraju i w jednej strefie czasowej,
Site 1
Site 2
Site 1
Site 2
Site 1
Site 2
czy działalność w skali światowej
z uwzględnieniem wszelkich różnic
regionalnych i lokalnych. QAD Shared
Services zapewnia obsługę tzw. domen,
reprezentujących poszczególne jednostki biznesowe oraz centralizację operacji w ramach
jednej bazy danych. Każda domena może posiadać różne waluty, własne rozwiązania księgowe oraz
charakterystyczne dla danej firmy rozwiązania dystrybucyjne, serwisowe i finansowe. Moduł QAD
Shared Services obsługuje operacje wielozakładowe, gwarantując pełną przejrzystość i prostotę
realizacji procesów w ramach jednego systemu podzielonego na domeny.
Decentralizacja operacji z utrzymaniem standardu działania firmy
Wielu międzynarodowych producentów
nastawia się na korzystanie z różnych
systemów w poszczególnych lokalizacjach
z kilku powodów. Przede wszystkim brane są
pod uwagę: jakość usług telekomunikacyjnych
i niezależność lokalnych praktyk biznesowych.
QAD Shared Services umożliwia dzielenie się
informacjami oraz procesami pomiędzy
rozproszonymi systemami, które mogą
pracować na bazie QAD Enterprise Applications
lub innym ERP.
Dane kartotekowe mogą być synchronizowane
z wykorzystaniem QAD Data Sync. Proces
integracji zachodzi dzięki zastosowaniu
zestandaryzowanego modelu, rozwijanego
z pomocą konsultantów QAD.
WASHINGTON
PARIS
TOKYO
SYDNEY
MEXICO CITY
Decentralizacja i konsolidacja.
QAD Enterprise Applications | 3
Konsolidacja
Funkcjonalność pakietu aplikacji QAD Enterprise Applications wynika ze współdzielonych usług, daje
możliwość konsolidacji na poziomie wielu jednostek i efektywne prowadzenie wielu ksiąg głównych.
Mapy planów kont umożliwiają ich prostą konsolidację i pełne śledzenie przepływu transakcji, co
ma szczególne znaczenie w przypadku audytów finansowych. Konsolidacja wyników finansowych
różnorodnych jednostek operujących odmiennymi walutami i planami kont może być prowadzona
bez eksportu i importu danych. Rozwiązania QAD wspierają wielopoziomową i proporcjonalną
konsolidację oraz umożliwiają hierarchiczne raportowanie.
Międzynarodowy zasięg
QAD Enterprise Applications wspiera działalność operacyjną zakładów produkcyjnych, obsługę
łańcucha dostaw, kontrolę zarządczą oraz wymianę danych w wielu krajach świata. Z aplikacji QAD
korzysta 6.100 zakładów ulokowanych w ponad 90 państwach.
Produkty QAD zostały zaprojektowane tak, aby spełniać oczekiwania zarówno lokalnych firm, jak
i międzynarodowych korporacji. Przy tworzeniu oprogramowania wzięto pod uwagę specyfikę
krajów i regionów, obowiązujące waluty, a także różnice legislacyjne oraz specyficzne wymagania
stawiane biznesowi w poszczególnych krajach. QAD Enterprise Applications jest oprogramowaniem
umożliwiającym użytkownikom dostęp do 26 języków przy obsłudze tej samej bazy danych.
Wielowalutowość
Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w dowolnych walutach.
Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w miejscach wprowadzania zamówień
zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży, rozrachunków z klientami, rozrachunków z dostawcami,
w operacjach serwisu, raportach kasowych oraz księgi głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala
przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane raporty
w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane zarówno w walucie
transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do konsolidacji i raportowania dla zarządu.
Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo
QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez firmy cechuje
przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić wymagania określone w ustawie
Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz managerów zarządzających w stosunku
do udziałowców. Wychodzi również naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International
Financial Reporting Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek
kapitałowy.
QAD Enterprise Applications | 4
Relacje z klientem
QAD Customer Management obsługuje wszystkie aspekty operacji z klientem i zarządzania popytem,
począwszy od prognozowania aż po zarządzanie służbami sprzedażowymi i obsługę przyjmowanych
zleceń. Funkcjonalność modułu Ditributed Order Management pozwala firmie przydzielać funkcje
obsługi klienta w sposób scentralizowany i definiować reguły realizacji zleceń i dostaw, adresując
właściwe funkcjonalności współdzielonej obsługi (shared services).
Wsparcie procesów produkcyjnych
QAD Manufacturing dostarcza producentom wielu możliwości obsługi gospodarki materiałowej oraz
procesów produkcyjnych. Pakiet został przygotowany do wspierania mieszanych typów produkcji,
wielozakładowych operacji produkcyjnych oraz zasad Lean. Śledzenie numerów partii i serii
w realizowanym procesie pozwala zachować zgodność ze specyficznymi regulacjami, takimi jak:
cGMP (Currnet Good Manufacturing Practice) w branży medycznej i farmaceutycznej oraz ISO TS
16949 (zarządzanie jakością) w przemyśle motoryzacyjnym. QAD Manufacturing cechuje łatwa
współpraca z systemem produkcji w firmie, możliwość ścisłej integracji z harmonogramowaniem,
planowaniem, wytwarzaniem i gospodarką materiałową pozwalającej efektywnie zarządzać
procesami produkcji.
Zarządzanie łańcuchem dostaw
QAD Supply Chain zawiera funkcjonalności do komunikacji i zarządzania relacjami z partnerami
handlowymi, aby obsługiwać zakupy do magazynu, dostawy i serwis zgodnie z potrzebami produkcji
i realizowanych operacji. Z QAD Supply Chain firmy mogą zarządzać procesem zaopatrzenia, tworzyć
zapotrzebowania zakupowe, obsługiwać faktury oraz monitorować wydajność dostaw. Zintegrowane
funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty testów inspekcyjnych produktów do systemu,
aby spowodować właściwe interakcje z klientami i dostawcami. Umożliwia obsługę
wielkowolumenowych dostaw z wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy
z dokładnością do godzin dostaw i aktualizują plany długoterminowe. Takie podejście pozwala
dostawcom zamawiać i planować produkcję i dostawy bazując na rzeczywistych danych. QAD
Supply Chain zwiększa zwrot z inwestycji poprzez wzrost jakości, szybkości produkcji i redukcję
kosztów całego łańcucha dostaw.
Zarządzanie serwisem i obsługą
Funkcje dla QAD SSM są zaprojektowane do zarządzania zinstalowanymi produktami i ich serwisem,
zarówno dla wyrobów finalnych, jak i konfigurowalnych. Produkty konfigurowane i sprzedane poprzez
QAD Customer Management mogą być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM
do monitorowania ich cyklu życia i obsługi posprzedażnej.
QAD Enterprise Applications | 5
Zarządzanie majątkiem trwałym
QAD oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek trwały, takich jak
linie produkcyjne, instalacje i remonty, jak również wyznaczania i śledzenia przeglądów okresowych
i ich harmonogramów. Moduł QAD Enterprise Asset Management pozwala precyzyjnie zarządzać
materiałami i zapasami, jak i optymalizować czasy użytkowania krytycznych urządzeń i maszyn,
w szczególności efektywnie zarządzać obsługą, naprawami i wymianą części. Funkcjonalność
modułu pozwala na gospodarkę zapasami i dokonywanie zakupów z utrzymaniem właściwej
równowagi pomiędzy inwestycjami i posiadanymi zapasami.
Analizy biznesowe i kontroling
QAD Analytics wyposaża firmę w narzędzia wykorzystujące gromadzone dane transakcyjne do analiz,
raportów i wizualizacji wyników, przyspieszając procesy decyzyjne w wielu kluczowych obszarach
działania.
Połączenie z aplikacjami partnerów
Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających łączyć aplikacje
partnerów handlowych do pakietu QAD Enterprise Applications. Ten silny zestaw spełnia standardy
SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala integrować aplikacje bez konieczności prac
programistycznych.
Przyjazny interfejs użytkownika
QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika. Wraz z funkcjonalnością QAD .NET
UI daje użytkownikom najlepsze cechy interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań,
wgląd w pełne drzewo menu, możliwości drążenia „drag-and-drop” i inne. W QAD .NET UI programy
transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów - są dostępne
jako ekrany .NET z nowymi możliwościami tego interfejsu.
Browser .NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz z możliwością
eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako miejsca wprowadzania danych,
np takich jak prognozy finansowe, a następnie importu do QAD Enterprise Applications.
QAD Enterprise Applications | 6
QAD Enterprise Applications | 7
Our Passion. Your Advantage.
QAD Enterprise Applications jest tworzony
z klientami QAD i z myślą o ich pracownikach.
Oferuje kompletne rozwiązanie - połączenie
oprogramowania oraz usług, jak również
przyjazny interfejs użytkownika. Pakiet
jest zaprojektowany, aby wyjść naprzeciw
dynamicznym zmianom potrzeb biznesowych oraz wymagań sektora przemysłowego
w świecie globalnych wytwórców dóbr.
Więcej informacji przygotowanych dla
Państwa na stronie internetowej QAD:
http://www.qad.com
QAD Inc.
100 Innovation Place
Santa Barbara, California
93108
QAD Polska Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55
54-203 Wrocław
www.qad.com
www.qad.pl
©2009 QAD INC. ALL RIGHTS RESERVED

Podobne dokumenty