Sukces Galimatiasu Zauważona i doceniona została starsza grupa

Komentarze

Transkrypt

Sukces Galimatiasu Zauważona i doceniona została starsza grupa
Sukces Galimatiasu
Zauważona i doceniona została starsza grupa Zespołu Teatralnego "Galimatias", która
reprezentowała Gminne Centrum Kultury w Żabnie na 47. Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach
Lalkarzy, które odbyły się w dniach 21 - 24 maja 2015 r. w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom
Chemika".
Spektakl „Jacek i Placek” w re?yserii El?biety Kijowskiej, zyska? uznanie jurorów za „pe?en energii pokaz lalkarskiego kunsztu w
spójnym dramaturgicznie spektaklu” i zosta? uhonorowany nagrod? finansow?, a specjalne nagrody aktorskie otrzymali: Daniel
Golec i Kamil Zachara.
Dodajmy, ?e Pu?awskie Spotkania Lalkarzy nie maj? formy konkursu. Jest to przegl?d teatrów lalkowych, na którym prezentuj? si?
najlepsze w kraju amatorskie grupy teatralne. Oprócz prezentacji teatralnych m?odzi arty?ci brali udzia? w licznych warsztatach,
pokazach, grach terenowych i integracyjnych, a przede wszystkim spotkali si? z wybitnymi specjalistami tej dziedziny sztuki, jak?
jest teatr lalkowy.
Prezentacjom teatralnym przygl?da?a si? Rada Konsultantów, sk?adaj?ca si? z aktorów, re?yserów i dydaktyków teatru lalkowego.
Oni to w?a?nie docenili aktorów naszej grupy teatralnej „Galimatias”. Obok wspomnianych wcze?niej Daniela Golca i Kamila
Zachary na sukces spektaklu „Jacek i Placek” pracowali: Micha? Kijowski, Jakub Dubiel, Przemys?aw Lechowicz, Angelika Kukla,
Klaudia Ch?opecka, Dominika Ch?opecka i Micha? Mazur. Opiekunk? i instruktork? zespo?u jest El?bieta Kijowska.
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.
Tak o zespole „Galimatias” napisano w okoliczno?ciowej publikacji po?wi?conej 47. Ogólnopolskim Pu?awskim Spotkaniom
Lalkarzy: „Zespó? Teatralny Galimatias z ?abna to m?odzi ludzie, którzy swoj? pasj? rozwijaj? od kilku lat pod czujnym okiem
opiekunki grupy pani El?biety Kijowskiej. Aktorzy wielokrotnie si?gali po laury zwyci?zców w przegl?dach i festiwalach teatralnych.
M?odzi arty?ci realizuj? swoje wizje sceniczne g?ównie w ?ywym planie, ale si?gaj? tak?e po lalki. Jak sugeruje nazwa grupy, w
zespole panuje cz?sto ba?agan i chaos sceniczny, który bywa niezwykle twórczy. Na próbach panuje niepowtarzalna atmosfera i
mnóstwo fantastycznej zabawy. Na swoich teatralnych drogach spotkali artystów z Pu?aw i z ch?ci? wracaj? tu po nowe
doznania”.
A
reporta?
TVP
Lublin
o
wyst?pie
Zespo?u
Teatralnego
tutajhttp://lublin.tvp.pl/20163187/spotkanie-lalkarzy-z-calej-polski
„Galimatias”
z
?abna
mo?na
obejrze?
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)