Załącznik do Zarządzenia nr 1/99

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do Zarządzenia nr 1/99
REGULAMIN PRACY
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
I. PRZEPISY WSTĘPNE
§1
Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek pracy w Centrum
Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk oraz określającym prawa i obowiązki
pracowników i pracodawcy.
§2
Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy,
zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.
§3
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy jest zapoznany z Regulaminem Pracy; oświadczenie o
zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostaje dołączone do akt
osobowych.
§4
Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:
1) przepisach prawa pracy - oznacza to ustawę Kodeks Pracy oraz przepisy wydane na jej
podstawie, a także właściwe przepisy ustawy o Polskiej Akademii Nauk
2) pracodawcy - oznacza to Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk
3) przełożonym – należy przez to rozumieć osobę działającą wobec pracownika w imieniu kierownika
zakładu pracy,
4) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy bez
względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko
II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
§5
1.
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1) sumiennie i starannie wykonywać pracę, wykorzystując w pełni czas pracy na pracę zawodową
2) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę,
3) przestrzegać ustalonego czasu pracy,
4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego odrębnymi zarządzeniami Dyrektora CAMK porządku w
miejscu pracy. W szczególności dotyczy to zasad korzystania ze sprzętu komputerowego - w tym
również korzystania z w/w sprzętu poza Centrum,
5) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
6) wykonywać badania lekarskie w terminach przewidzianych przepisami,
1
podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
dbać o dobro zakładu i jego mienie,
zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy służbowej,
przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego, koleżeńskiego stosunku do
współpracowników,
12) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
13) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, pomieszczenia oraz znajdujące się w nich komputery
i inne urządzenia ,
Obowiązek zachowania tajemnicy określony w pkt. 10 obowiązuje także po rozwiązaniu umowy o pracę.
Pracownik przyjmuje odpowiedzialność za treść własnych katalogów znajdujących się w sieci
komputerowej użytkowanej przez pracownika CAMK.
Pracownik pod rygorem zamknięcia posiadanego konta w sieci komputerowej CAMK zobowiązany jest
do nie udostępniania osobom postronnym hasła umożliwiającego dostęp do sieci.
Podstawowym obowiązkiem pracowników naukowo-badawczych jest aktywna praca badawcza,
wykonywana zgodnie z zadaniami Centrum i jego planem badań naukowych, w ramach przyjętej struktury
organizacyjnej, a także ogłaszanie, upowszechnianie i popularyzacja jej wyników.
Pracownicy naukowo-badawczy obowiązani są do udziału w pracach organizacyjnych, związanych z
konferencjami i zjazdami naukowymi, pobytem gości zagranicznych itp., oraz zlecanych przez
zwierzchników.
Profesorowie i docenci obowiązani są ponadto brać udział w prowadzonym przez Centrum kształceniu
młodej kadry naukowej, a doktoranci i adiunkci wykonywać prace niezbędne do uzyskania stopni
naukowych oraz uczestniczyć aktywnie w zajęciach szkoleniowych.
O podjęciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy pracownicy naukowi obowiązani są
uzyskać zgodę dyrektora placówki.
Pracownik naukowo-badawczy może być delegowany przez dyrektora Centrum do miejscowości
położonej poza siedzibą Centrum na czas niezbędny do wykonania określonych prac naukowobadawczych, organizacyjnych lub innych zadań związanych z działalnością naukową Centrum. W takim
przypadku przysługuje zwrot kosztów delegacji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Każdy pracownik naukowo-badawczy przedstawia dyrektorowi Centrum w terminach przez niego
ustalanych pisemne sprawozdanie z realizacji swego planu naukowego oraz z wykonania obowiązków
organizacyjnych pełnionych w Centrum. Sprawozdanie powinno zawierać także wykaz publikacji i
wyszczególnienie innych przejawów aktywności naukowej. Tryb składania sprawozdań i odbioru prac
naukowo-badawczych regulują odrębne przepisy wewnętrzne.
Podstawowym obowiązkiem doktorantów jest przygotowanie i przedłożenie Radzie Naukowej rozprawy
doktorskiej. Zasady organizacji Studium Doktoranckiego określają odrębne przepisy szczegółowe.
Zadania i obowiązki pracowników inżynieryjnych i technicznych oraz pracowników administracyjnych,
zatrudnionych w wewnętrznych komórkach organizacyjnych Centrum związane są ściśle z zadaniami tej
komórki. Zadania i obowiązki każdego pracownika określa zakres czynności, ustalony i zatwierdzony
przez dyrektora Centrum.
7)
8)
9)
10)
11)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
§6.
Zabrania się pracownikom:
1. stawiania się do pracy i przebywania na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu,
wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy,
2. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego oraz spóźniania się do pracy,
3. złego i niedbałego wykonywania pracy oraz niszczenia materiałów i narzędzi pracy,
2
4. zakłócania porządku i spokoju w miejscu pracy,
5. palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach poza wyznaczonymi, a w szczególności na naradach i
zebraniach pracowników.
§7
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z
zakładem pracy.
III. CZAS PRACY
§8
1.Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy
znajdował się na stanowisku pracy.
2.Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków
służbowych.
§9
1.Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności
na liście obecności.
2. Pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe prowadzi na bieżąco ewidencję czasu pracy pracowników z
zaznaczeniem nieobecności spowodowanych:
1) urlopami wypoczynkowymi, bezpłatnymi, okolicznościowymi
2) zwolnieniami lekarskimi,
3) urlopami szkoleniowymi,
4) delegacjami służbowymi,
5) zwolnieniami od pracy z przyczyn określonych w przepisach prawa pracy,
3. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowywana z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność
usprawiedliwiona.
§10
1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w
pięciodniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy
o pracę.
3. Wszystkie soboty są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. Ustalenie innego dodatkowego dnia
wolnego od pracy wymaga zarządzenia Dyrektora.
4. Ustala się limit godzin nadliczbowych w wysokości 384 godzin rocznie.
§11
1. Pracownicy administracyjni, inżynieryjni i techniczni CAMK wykonują pracę w podstawowym systemie
czasu pracy. Rozpoczynają pracę o godzinie 8:00 a kończą o godzinie 16:00.
2. Czas pracy portierów-recepcjonistów wynosi 12 godzin na dobę, jednak nie więcej niż 40 godzin na
tydzień w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. Szczegółowy rozkład pracy w danym miejscu wynika z
grafiku, sporządzonego przez pracodawcę, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego odpoczynku w
wymiarze nie mniejszym niż 11 godzin między dyżurami. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od
pracy.
3. Grafik może być zmieniony przez pracodawcę w trakcie danego miesiąca rozliczeniowego w
następujących przypadkach :
1) choroby pracownika i związanej z tym konieczności zastępstwa,
3
3.
4.
5.
6.
2) skorzystania przez innego pracownika z urlopu na żądanie,
3) zmiany liczby pracowników zatrudnionych na stanowisku ujętym w grafiku, w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego,
4.) skorzystania przez pracownika z dnia wolnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do 14 lat.
Pracownicy naukowi wykonują pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. Czas pracy pracowników
naukowych wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo i jest określony wymiarem ich zadań. Miejscem
wykonywania pracy przez pracownika naukowego jest w CAMK i poza CAMK.
Na żądanie pracodawcy pracownik naukowy obowiązany jest przedłożyć swój tygodniowy rozkład czasu
pracy ze wskazaniem okresów i miejsc jej wykonywania.
Pracownik naukowy, który bez składania odpowiedniego wniosku wyjazdowego zamierza wykonywać
swą pracę poza zakładem pracy przez czas dłuższy niż 2 dni jest zobowiązany do poinformowania
przełożonych o czasie i miejscu pobytu z podaniem dokładnego adresu i telefonu kontaktowego (ew.
adresu elektronicznego).
Wszyscy pracownicy naukowi, z wyjątkiem pracowników przebywających za granicą, są zobowiązani do
uczestniczenia w ogólno instytutowym seminarium, które odbywa się w każdą środę dla pracowników
zatrudnionych w Warszawie oraz w każdy czwartek dla pracowników zatrudnionych w Toruniu.
§12
Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z
20- minutowej przerwy obiadowej wliczanej do czasu pracy.
§13
1.
2.
Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny 22.00 do 6 00. Za każdą godzinę przepracowaną w
porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości określonej odrębnymi przepisami .
Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę
lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu, a godziną. 6.00 następnego
dnia.
IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
§14
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę,
2) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez
pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości
pracy,
4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) terminowo i zgodnie z ustalonymi przepisami wypłacać wynagrodzenie,
6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania
pracy,
8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
9) wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy,
10) kierować pracowników na badania lekarskie w terminach przewidzianych przepisami,
11) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
12) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe,
13) udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo,
4
14) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy
monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie oraz przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w
szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze
względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy poprzez zapewnienie
jednakowych warunków pracy,
15) przeciwdziałać mobbingowi poprzez umożliwienie pracownikom anonimowego zgłaszania działań
lub zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko pracownikowi, polegające na
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
izolowanie go, lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
16.) udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie
pisemnej informacji lub zapewniać pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób
17) informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.
V. URLOPY
§15
1.
2.
3.
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego na
zasadach określonych w Kodeksie Pracy i ustawie o Polskiej Akademii Nauk.
Pracownikowi naukowemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych
w roku.
Pracownicy są zobowiązani podać bezpośrednim przełożonym plan wykorzystania
urlopów
wypoczynkowych, nie wykorzystanych w danym roku kalendarzowym, w terminie do 20 lutego następnego roku kalendarzowego. Terminy wskazane w planie wykorzystania urlopów są wiążące dla
pracownika i pracodawcy.
4. Urlopy nie wykorzystane do
końca danego roku kalendarzowego powinny zostać
zaplanowane do wykorzystania w okresie do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
§16
1.
2.
3.
Pracownikowi, na jego pisemny uzasadniony wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu
wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.
Pracownikowi udziela się również urlopu bezpłatnego w przypadkach i na zasadach określonych
odrębnymi przepisami szczegółowymi.
§17
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w
celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem , nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku
życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
VI. ZWOLNIENIA OD PRACY
§18
Pracownik może być zwolniony w godzinach pracy do pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
§19
5
Pracownikom pełniącym funkcję wykładowców w szkołach zawodowych, w szkołach wyższych oraz
samodzielnych placówkach naukowych, naukowo-badawczych, naukowo-dydaktycznych przysługuje
zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenia zajęć, w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin
tygodniowo lub 24 godziny w miesiącu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§20
1.
2.
Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych
lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy
zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. l, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli
odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
§21
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka
pracownika lub jego dziecka , ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2) l dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry; brata, teściowej,
teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego
bezpośrednią opieką.
§22
Pracownicy (lub pracownikowi, jeśli drugi z opiekunów nie korzysta z takiego prawa), wychowującej
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
VII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
§23
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz ochronę
przeciwpożarową.
§24
1.Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2.Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.
§25
Pracodawca jest obowiązany:
1) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o
ochronie przeciwpożarowej,
2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4) wydawać polecenia usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolować
wykonanie tych poleceń,
5) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
6) nowo zatrudniony pracownik nie może być dopuszczony do pracy przed wydaniem orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy na danym stanowisku.
§26
1.
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby
6
spełniały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)
2. Pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewnić pracownikom wykonującym pracę na
stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe okulary korygujące wzrok, zgodne z
zaleceniem lekarza, - jeżeli pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez
połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze
monitora ekranowego.
3. Pracodawca pokrywa częściowo koszt wykonania okularów korygujących wzrok o parametrach
zgodnych z zaleceniem lekarza okulisty, przeprowadzającego badania w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej (medycyny pracy). Wysokość udziału Pracodawcy w pokrywaniu kosztów okularów
wynosi 150 zł.
4. Dofinansowanie kosztów wykonania okularów przez CAMK występuje nie częściej niż co 3 lata.
5. Podstawą zwrotu przez Pracodawcę części kosztów okularów korygujących wzrok są:
1) zaświadczenie od lekarza okulisty o zaleceniu korzystania z okularów podczas pracy przy
komputerze, wykonywanej co najmniej 4 godziny dziennie,
2) wniosek do Dyrektora CAMK PAN, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia,
3) faktura VAT za okulary korygujące wzrok, wystawiona na Pracownika
§27
1.
2.
3.
VII
W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi
takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. l,
pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach,
o których mowa w ust. l i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH
§ 28
1 Pracodawca nie może zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych czy szkodliwych dla zdrowia.
Szczegółowy wykaz tych prac oraz prac zabronionych kobietom w ciąży i okresie karmienia jest określony
odrębnymi przepisami szczegółowymi.
§ 29
1. Kobiety w ciąży i opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno zatrudniać w porze nocnej, w
godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobietom w ciąży nie wolno pracować przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę
§ 30
7
1. Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:
1) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy.
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy
wypłaca się dodatek wyrównawczy.
§ 31
1. Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy,
wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do
dwóch przerw po 45 min. każda.
2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4
godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej
jedna przerwa na karmienie.
§32
1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba , która ukończyła 16 lat , a nie przekroczyła 18.
2. Pracodawca może zatrudniać tylko tych młodocianych , którzy:
1) ukończyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawią świadectwo lekarskie, stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
4. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania
zawodowego.
5.
Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
IX. WYPŁATA WYNAGRODZENIA
§33
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji
wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.
§34
1.
2.
Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od
minimalnego ustalonego na podstawie odrębnych przepisów
Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l. nie wlicza się:
1) wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
§35
Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określa regulamin wynagradzania.
§36
8
1.
2.
3.
4.
Wynagrodzenie zasadnicze oraz premia uznaniowa płatne są co miesiąc, z dołu, ostatniego dnia każdego
miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności od pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w
dniach wypłat.
Za czas niezdolności pracownika na skutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku
kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, w wysokości określonych w odrębnych
przepisach.
Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji
płacowej, na podstawie której zostało obliczone jego wynagrodzenie.
§37
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pracownika, a w
przypadku braku takiego rachunku, do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub
współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu
przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk
współmałżonka.
§38
wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek i zaliczek wymienionych w odpowiednich przepisach
podlegają potrąceniu tylko następujące należności w określonej niżej kolejności:
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy,
2. Wysokość potrąceń wynika z odpowiednich przepisów Kodeksu Pracy.
1.
Z
–
1)
2)
X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§39
1.
2.
Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy, uzyskują
szczególne osiągnięcia i efekty w pracy mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia. Decyzję o
przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników. Odpis zawiadomienia o
przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
Nagrody i wyróżnienia, przyznaje pracodawca na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.
XI. DYSCYPLINA PRACY
§40
Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę usprawiedliwiają
tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby
zakaźnej,
2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do
lat 8,
4) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia
9
podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.
§41
1.
2.
3.
4.
O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego
przełożonego.
Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie
nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż
w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby, lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę
zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
W razie nieobecności w pracy w związku z:
1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby
zakaźnej,
2) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki
pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie
lekarskie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
§42
1.
2.
Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do pracodawcy lub
osoby przez niego wyznaczonej.
Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać
przyczynę nieobecności na piśmie.
§43
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
1) opuszczania bez usprawiedliwienia pracy, spóźniania się do pracy lub samowolnego opuszczania
stanowiska pracy bez usprawiedliwienia,
2) stawiania się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, lub spożywania alkoholu w czasie pracy i
miejscu pracy,
3) wykonywania poleceń w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
4) wykazywania obraźliwego lub lekceważącego stosunku do przełożonych i współpracowników,
5) nie przestrzegania tajemnicy służbowej,
mogą być stosowane kary:
1) kara upomnienia,
2) kara nagany.
§44
1.
2.
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa pracownik może w ciągu 7 dni od dnia
zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.
Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie jednego roku nienagannej
pracy w zakładzie.
§45
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - może być zastosowana również kara pieniężna.
10
§46
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być
wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać
dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek
pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
§47
1.
2.
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku
pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§48
1.
2.
Kary stosuje Dyrektor lub upoważniona do tego osoba i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis
pisma składa się do akt osobowych pracownika.
Pracownik, wobec którego zastosowano karę przewidzianą w §45 Regulaminu nie może być pozbawiony
dodatkowo tych uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszania
obowiązków pracowniczych w zakresie uzasadniającym odpowiedzialność porządkową.
XII. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
§49
1. Pracownicy naukowi mogą być zatrudniani na stanowiskach: .
1) profesora zwyczajnego
2) profesora nadzwyczajnego
3) profesora wizytującego
4) adiunkta
5) asystenta
2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta nie mającego stopnia naukowego doktora habilitowanego nie
może przekroczyć 8 lat.
3. Zatrudnienie osoby ze stopniem doktora na stanowisku adiunkta na okres trzech lub pięciu lat następuje
po przeprowadzonym konkursie w oparciu o kryteria ustalone przez Radę Naukową CAMK.
4. Okres zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego nie może przekroczyć 3 lat.
5. Otrzymanie stopnia doktora habilitowanego nie gwarantuje zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.
6. Otrzymanie tytułu profesora nie gwarantuje zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.
XIII. PRZEPISY KOŃCOWE
§50
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. Nr 96 poz. 619) oraz Kodeksu Pracy .
11