D - Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Komentarze

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Sygnatura akt VII K 371/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 listopada 2014 r.
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Wołowie w składzie:
Przewodniczący SSR Tomasz Paprocki
Protokolant Edyta Lickiewicz
po rozpoznaniu w dniach 11 marca 2014 r., 9 września 2014 r. i 12 listopada 2014 r.
sprawy
L. B., syna Z. i S. z domu K., urodzonego w dniu (...) w W.
oskarżonego o to, że
w nieustalonym okresie czasu do dnia 19 lutego 2013 roku w budynku mieszkalnym w (...), poprzez przecięcie
przewodu linii WLZ przed licznikiem i podłączenie przez listwę LZ dodatkowego przewodu zakończonego gniazdem
wtykowym z pominięciem urządzenia pomiarowego, dokonał kradzieży energii elektrycznej, zgodnie z notą
obciążeniową w ilości 3125 kWh o wartości 2434,36 zł, czym działał na szkodę (...) S.A. Rejon (...) O.,
tj. o czyn z art. 278 § 5 kk
I. uniewinnia oskarżonego L. B. od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej
wyroku;
II. na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.
Sygn. akt VII K 371/13
UZASADNIENIE
Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
W dniu 19 lutego 2013 roku zatrudnieni w firmie (...), działając na podstawie udzielonego upoważnienia, udali się
do miejscowości (...) celem przeprowadzenia rutynowej kontroli legalności poboru energii elektrycznej, dotyczącej
układu pomiarowo – rozliczeniowego, dotrzymywania warunków zawartej umowy oraz prawidłowości dokonywanych
rozliczeń.
Na miejscu zastali L. B., który wyraził zgodę na przeprowadzenie stosownych czynności weryfikacyjnych na terenie
posesji prywatnej, będącej jego własnością.
Dowody:
- zeznania świadka J. Ż., k. 14
- zeznania świadka E. O., k. 101
- zeznania świadka M. B., k. 105
- wyjaśnienia L. B., k. 101-102
W wyniku w/w czynności kontrolujący stwierdzili nielegalne podłączenie, polegające na przecięciu przewodu
fazowego w linii W.L.Z. przed bezpiecznikiem przedlicznikowym oraz na podłączeniu dodatkowego przewodu
zakończonego gniazdkiem wtykowym, co pozwalało na odbiór prądu z częściowym pominięciem układu pomiarowego.
Na miejscu nie ujawniono urządzeń podłączonych do nielegalnej instalacji.
Dowody:
- zeznania świadka J. Ż., k. 14
- zeznania świadka E. O., k. 101
- zeznania świadka M. B., k. 105
- wyjaśnienia L. B., k. 20, 55, 101 – 102
- protokół kontroli, k. 2 – 10
Oskarżony L. B. przyznał się do zarzucanego mu czynu i dodał, że poczynił przygotowania do poboru energii z
pominięciem licznika, lecz prądu nie pobierał.
W toku postępowania przed Sądem, oskarżony podtrzymał wyjaśnienia złożone uprzednio i uzupełnił je, dodając,
że gniazdko umożliwiające nielegalny pobór prądu z pominięciem układu pomiarowego wykonał na kilka dni przed
kontrolą i pomimo wystąpienia po jego stronie zamiaru skorzystania z niego, nie zdążył tego uczynić. Szczegółowo
opisał sposób w jaki zamierzał dokonać przestępstwa kradzieży energii, tj. posługując się w/w instalacją oraz drutem
z osłoną, który umieściłby w nielegalnym kontakcie łącząc go z kolejnym kontaktem.
Sąd zważył, co następuje:
Zebrane dowody nie pozwoliły na przypisanie oskarżonemu sprawstwa. Brak jest dowodów, które potwierdzałyby, że
oskarżony dokonał kradzieży energii, czyli że czyn oskarżonego przeszedł z fazy przygotowania do dokonania.
Sąd nie znajduje powodów, aby deprecjonować wyjaśnienia oskarżonego. Przedstawiona przez oskarżonego wersja
wydarzeń nie została obalona żadnym innym dowodem.
Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że wykonał on instalację na kilka dni przed kontrolą z zamiarem dokonywania
kradzieży energii. Chociaż oskarżony w toku postępowania przygotowawczego i sądowego przyznawał się do
popełnienia zarzuconego mu czynu, to w wyjaśnieniach konsekwentnie podawał, że nie dokonał kradzieży, choć
poczynił do niej przygotowania.
Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że instalację wykonał niedługo przed kontrolą i do nielegalnego gniazdka zamierzał
podłączać przewód, tj. drut z osłoną, łącząc go z kolejnym gniazdkiem, w wyniku czego pobierałby energię z
częściowym ominięciem licznika.
Znaleziony w domu oskarżonego przewód okazał się być przewodem do wiertarki, której zresztą oskarżony użył do
wykonania instalacji. Nawet zaś jeśli przewód ten miał służyć do nielegalnego poboru prądu, nie zmienia to tego, iż
nie dowiedziono, że do poboru tego ostatecznie doszło.
Świadek E. O., zeznając: „Nie jestem w stanie stwierdzić czy ta instalacja była używana i świeżo wykonana” nie
zaprzecza, że instalacja ta mogła zostać wykonania niedawno. Nie odnaleziono także połączenia między nielegalnym
gniazdkiem a urządzeniami w mieszkaniu.
M. B. – żona oskarżonego - zeznała, iż nie wiedziała o tym, że mąż przygotowywał się do nielegalnego poboru prądu.
Faktycznie widziała gniazdko oraz puszkę z rozetą parę dni wcześniej, jednak nie interesowała się tym. Zaprzeczyła,
aby jakiekolwiek urządzenie elektroniczne w mieszkaniu zostało podłączone do nielegalnego gniazdka i nie widziała
takiego podłączenia.
Podana w zarzucie ilość skradzionej energii w rzeczywistości stanowi odzwierciedlenie noty obciążeniowej
wystawionej przez zakład energetyczny. Nie kwestionując obowiązku oskarżonego do zapłaty kary umownej
wynikającej z naruszenia umowy zawartej z dostawcą energii, zauważyć trzeba, że kara ta nie odzwierciedla
rzeczywistej szkody, tj. rzeczywistej wartości nielegalnie pobranej przez oskarżonego energii lub też chociaż wartości
przybliżonej.
Stosownie do treści art. 16 § 2 k.k. czynności przygotowawcze do określonego przestępstwa, będącego jego
nieodłącznym spoiwem, podlegają odpowiedzialności karnej tylko w ściśle określonych przez ustawę przypadkach.
Przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 k.k. nie zawiera takiej klauzuli, a więc prawo nie penalizuje przygotowania do kradzieży
energii.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest stwierdzenie, że L. B. nie dokonał przestępstwa kradzieży z art. 278 § 5
k.k. Przestępstwo to jest przestępstwem kierunkowym, popełnianym wyłącznie z zamiarem bezpośrednim ze względu
na znamię „w celu”. Sprawca chce przywłaszczyć cudze mienie ruchome, doprowadzając do stanu trwałej zmiany jego
właściciela. Dokonanie ma miejsce w chwili objęcia przez sprawcę władztwa nad rzeczą.
W przypadku kradzieży energii zabór polega na bezprawnym korzystaniu z energii z pominięciem układu
pomiarowego. W niniejszej sprawie występuje brak danych w pełni potwierdzających dokonanie zarzucanego
oskarżonemu przestępstwa. Nie ujawniono bowiem bezprawnego poboru prądu, a w związku z powyższym nie uległ
on bezprawnemu wykorzystaniu. Czyn oskarżonego nie przeszedł także w stadium karalnego usiłowania.
Kosztami postępowania na podstawie art. 632 pkt 2 kpk obciążono Skarb Państwa.

Podobne dokumenty