Dział Rozdz. § Kierunki ochrony środowiska Plan

Komentarze

Transkrypt

Dział Rozdz. § Kierunki ochrony środowiska Plan
Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nadarzyn ………2015 z
dnia …………. 2015r.
Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dział Rozdz.
1
2
900
90002
§
Kierunki ochrony środowiska
Plan
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowosci
Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynnosci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
900
1 390 000,00
1 390 000,00
WYDATKI OGÓŁEM
1 390 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 390 000,00
Gospodarka odpadami
90002
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposazenia
Zakup usług pozostałych
Podróze służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebedących członkami
4700 korpusu służby cywilnej
4120
4210
4300
4410
4440
90002
1 390 000,00
1 455,00
273 360,00
47 328,00
6 528,00
48 655,38
992 452,00
5 842,00
5 655,62
8 724,00
1 390 000,00

Podobne dokumenty