Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
CENTRALA PKP S.A. W WARSZAWIE
UL. SZCZĘŚLIWICKA 62, 00-973 WARSZAWA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji nieczynnych torów, budowli i urządzeń kolejowych
zlokalizowanych na terenie działania PKP S.A. Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami
w Katowicach i Wrocławiu
Szacowana ilość złomu przeznaczona do sprzedaży wynosi łącznie ok. 5,2 tys. ton złomu żelaza, w
klasach: N6 (szyny), W3 (akcesoria kolejowe), N5 (złom z konstrukcji) i obejmuje trzy zadania.
Zadanie 1 - ok. 3350 ton, Zadanie 2 - ok. 1320 tony, Zadanie 3 - ok. 500 ton.
Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie przeprowadzić rozbiórkę infrastruktury kolejowej,
zabezpieczyć załadunek i transport, zutylizować gruz, podkłady kolejowe, fundamenty słupów i inne
odpady oraz uporządkować teren.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: Zadanie 1 – 134
000,00 zł, Zadanie 2 – 53 000,00 zł, Zadanie 3 – 23 000,00 zł na konto Centrali PKP S.A. wskazane
w materiałach przetargowych i przedłożenie oryginału dowodu wpłaty najpóźniej do 26.11.2014r.
(godz. 15.00) lub dostarczenie łącznie z ofertą do Komisji Przetargowej.
Komisja dopuszcza złożenie przez jednego nabywcę wyłącznie jednej oferty cenowej (na jedno lub
dowolną liczbę zadań).
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w Regulaminie przetargu oraz oferowane
ceny jednostkowe netto (za 1 tonę) za wskazane klasy złomu. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Sprzedaż złomu PKP S.A” należy złożyć w: PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, Zespół ds. Sprzedaży Złomu, pok. 213, ul. Armatnia 14, 01-246
Warszawa w terminie do 26.11.2014 r. (do godz. 15.00). Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w
terminie do 03.12.2014r.
Komplet materiałów przetargowych opublikowany jest na stronie www.pkpsa.pl Informacji na temat
przetargu udziela PKP S.A. Centrala Departament Ewidencji Nieruchomości, tel. 693 132 581,
601 285 634, (22) 47 49 391, (fax: 22 47 49 284). Komisja Przetargowa zastrzega sobie wycofanie
jednego lub wszystkich zadań lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.