Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
L. dz. WP/341/1294/XII/2012/P
Nr sprawy: 109/XI/2012/WP
Katowice, dnia 20.12.2012r.
Dotyczy: Informacji o uniewaŜnieniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę 4000 ton betonu asfaltowego na warstwy
ścieralne poprzez odbór samochodami zamawiającego z wytwórni wykonawcy na bieŜąco wg potrzeb.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, jako zamawiający działając zgodnie z
wymogami art. 92 ust.3 pkt 2, zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w ww. postępowaniu, Ŝe
postępowanie zostało uniewaŜnione.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. z późniejszymi zmianami tj. ”cena, nakorzystniejszej oferty lub cena z najniŜszą ceną
przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Ŝe
zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.”
Niniejsze zawiadomienie przekazano faxem w dniu 20.12.2012r. do wszystkich
Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę w tym postępowaniu i potwierdzono pocztą.
Zamawiający:
Zamieszczono:
Strona internetowa
Tablica ogłoszeń – Pawilon „C”
WP a/a sprawy
……………….……………………………
Dyrektor MZUiM
mgr inŜ. Piotr Handwerker

Podobne dokumenty