Procedura wymiany dowodu osobistego

Komentarze

Transkrypt

Procedura wymiany dowodu osobistego
Procedura wymiany dowodu osobistego
Wnioski na wymianę dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie
Stanu Cywilnego, nowe dokumenty wydawane są w biurze Spraw
Obywatelskich.
W wyżej wymienionych biurach można otrzymać druki wniosków.
•
•
•
•
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem;
dowód uiszczenia opłaty (opłaty dokonuje się w kasie Urzędu);
odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa;
dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu)
Wniosek składa się osobiście i dowód osobisty odbiera się osobiście.
Tylko w przypadku osób, które nie są w sanie samodzielnie się
podpisać, wniosek może złożyć członek najbliższej rodziny. Wtedy w
miejscu na podpis znajduje się napis ,,Podpis niemożliwy”. Obłożnie
chorym dowody osobiste są dostarczane do domu.
Jeżeli wniosek o dowód osobisty składa osoba przed ukończeniem 18
lat wtedy dokument wydawany jest na 5 lat i dana osoba składa
wniosek w obecności jednego z rodziców, który musi wyrazić na to
zgodę.
Na dowód osobisty oczekuje się miesiąc.
B.K

Podobne dokumenty