Chełm Ogólnopolski projekt edukacyjny WWF Polska dla szkół

Komentarze

Transkrypt

Chełm Ogólnopolski projekt edukacyjny WWF Polska dla szkół
Chełm
Źródło:
http://chelm.lscdn.pl/oc/informacja-pedagogiczn/nowosci/3249,Ogolnopolski-projekt-edukacyjny-WWF-Polska-dla-szkol-podstawowych-p
n-Pozwolmy-zw.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 04:17
Strona znajduje się w archiwum.
Ogólnopolski projekt edukacyjny WWF Polska dla szkół podstawowych pn.
Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły
Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na konferencję przedmiotowo - metodyczną Pozwólmy zwierzętom
żyć tam, gdzie się urodziły. Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych, która odbędzie się 8 marca
2012r. (czwartek) godz. 14:00 w LSCDN ul. Dominikańska 5 Lublin. Konferencja organizowana jest przez WWF
Polska we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PROGRAM KONFERENCJI
13.40- 14.00
Rejestracja uczestników
14.00 - 14.15
Powitanie, przedstawienie celów spotkania
– Magdalena Gołębiewska WWF Polska
14.15 - 15.00
Nielegalny handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem – problem i działania WWF (film i prezentacja)
- Magdalena Gołębiewska, Specjalista ds. kontroli handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, WWF Polska
15.00 - 15.30
Zagrożone gatunki zwierząt najczęściej spotykane w sprzedaży w Polsce
- Zuzanna Podgórska, WWF Polska
15.30 – 15.50
Przerwa kawowa
15.50 - 16.50
Przemyt egzotycznych zwierząt do Polski i skala tego zjawiska
– Rafał Tusiński, Koordynator ds. CITES, Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej
16.50 - 17.10
Założenia projektu edukacyjnego „Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły”
–Zuzanna Podgórska, WWF Polska
17.10 – 18.00
Podsumowanie i pytania
– Magdalena Gołębiewska WWF Polska
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie:
www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl
i przesłanie jej faksem pod numer: 22 646 36 72 lub e-mailem:
[email protected] .
Wszyscy obecni na konferencji nauczyciele otrzymają po jej zakończeniu potwierdzenie uczestnictwa.
Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie pedagogom udziału w konferencji.
Celem projektu jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół
podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu
działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt
trzymane w warunkach domowych. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i
Ministra Środowiska oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających
przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel zagraża przetrwaniu ponad 5000
gatunków zwierząt na świecie. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta
kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia
świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.
Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem
ginących gatunków ma więc kluczowe znaczenie w naszych staraniach o ochronę bioróżnorodności na świecie.
Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych, bez których ginące
gatunki – a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie mają szans na przetrwanie.
Projekt edukacyjny WWF Polska skierowany jest do szkół podstawowych i ma zasięg ogólnopolski.
Przewidziana liczba to 850 szkół, grupą docelową projektu są uczniowie klas 1-6 oraz ich nauczyciele. Z każdego
województwa do kampanii zakwalifikuje się pierwsze 50 szkół, które zgłoszą chęć udziału poprzez rejestrację za
pomocą karty zgłoszenia.
W ramach projektu, wyprodukowane zostaną materiały edukacyjne, dające możliwość uczestniczenia w programie
większej liczbie uczniów. Projekt WWF zakłada czynny udział nauczycieli i uczniów poprzez realizację projektu,
opartego o pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć, projekt międzyprzedmiotowy, prezentację
multimedialną, publikacje drukowane i grę komputerową. Zwieńczeniem projektu jest konkurs nagradzający
zarówno prace uczniów jak i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli. W konkursie przewidziane są atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
Projekt rozpoczyna seria konferencji merytorycznych dla nauczycieli. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy
do rejestracji poprzez wypełnienie i odesłanie faxem karty zgłoszeniowej. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
działu w konferencji.
Wszystkie materiały niezbędne do udziału w projekcie dostępne są na stronie www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl
Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kampanii!
Załączniki do strony
Zaproszenie 485.22 KB Data publikacji : 03.02.2012 14:19
Informacja 454.1 KB Data publikacji : 03.02.2012 14:16
Karta zgłoszenia 261.5 KB Data publikacji : 03.02.2012 14:16

Podobne dokumenty