Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że jako oferent, który złożył

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że jako oferent, który złożył
Przedsiębiorczość Akademicka na START
Człowiek – najlepsza inwestycja
imię i nazwisko/nazwa (firma)
miejscowość
data
adres
kod pocztowy
miejscowość
telefon kontaktowy
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że jako oferent, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie na
usługę:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
określoną w zaproszeniu do składania ofert z dnia ……………………….. r., nie jestem powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji czółka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
(w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z dnia 15.12.2011 r.).
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składnia oświadczeń woli
w imieniu oferenta/podpis oferenta)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty