Region lasów, jezior i królewskiej wołowiny

Komentarze

Transkrypt

Region lasów, jezior i królewskiej wołowiny
Włodawa – Hańsk – Wola Uhruska – Hanna – Stary Brus – Wyryki – Urszulin
Region lasów, jezior
i królewskiej wołowiny
Za każdym razem, kiedy jadę
w stronę Włodawy, odczuwam
ogrom sympatii dla tego miasta,
regionu i ludzi, którzy swoją przyjaźń jak serce podają na otwartej
dłoni. Dla nas, przybyszów z centralnej Polski, którzy są związani z tym miejscem, czytelne są
specyficzne zachowania kresowe,
które można bez większego trudu
zauważyć w sposobie bycia wielu
tutaj urodzonych i wychowanych
osób. Szczególnie unikatowa jest
tutejsza mowa z pięknym akcentem i owym charakterystycznym,
chwytającym za serce, „zaśpiewem”. Co roku zawozimy do Włodawy naszych licznych, zagranicznych gości, którzy zachwycają się
pozostałościami po czasach, kiedy
było to miasto „pięciu kultur” – litewskiej, polskiej, ruskiej, tatarskiej
i żydowskiej. Historyczny tygiel,
niespotykana wręcz tolerancja religijna i przepiękne lasy zajmujące
40% powierzchni powiatu złożyły
się na niezwykłość miejsca zwanego Włodawą. Oczarowani unikalną
przyrodą i specyficznym klimatem, zwrócić musimy także uwagę
na wiele inwestycji, tworzących
podstawy infrastruktury turystyki
oraz wypoczynku, których centralnym miejscem są niewątpliwie Okuninka i jezioro Białe. Co
roku przyjeżdża tutaj coraz więcej osób pragnących odpoczynku, świeżego powietrza i kąpieli
w wyjątkowych wodach jeziora
Białego. Jest ono, podobnie jak
położone tuż po drugiej stronie
Bugu, jezioro Świtaź, szczególnie
nasycone jonami srebra, które nie
tylko w sposób naturalny redukują
wiele zanieczyszczeń organicznych, ale także działają leczniczo
na choroby skóry.
Takie miejsce jak to mogłoby
się stać trzecim, a może nawet
drugim prawdziwym uzdrowiskiem na Lubelszczyźnie leczącym
choroby skóry i płuc, tymczasem
w „strategiach” rozwoju powiatu
Prof. Józef Zając.
Senator RP. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
włodawskiego padają ogólnikowe określenia, które nie pokazują
pomysłów na zagospodarowanie
zasobów tej okolicy.
Mówi się, przynajmniej na razie,
o nawiązaniu do pomysłu królowej Bony, która przejeżdżając tędy
wielokrotnie, zaobserwowała niezwykłą zieloność nadbużańskich
łąk i doszła do wniosku, że można
na nich prowadzić hodowlę bydła
mlecznego i mięsnego. Ponieważ
nie było wtedy mody na wieloletnie
dyskusje ani budowę „strategii rozwojowych”, dlatego też pomysł ten
został natychmiast wcielony w życie,
dając znakomite wyniki w postaci wołowiny, którą raczono się na
szlacheckich stołach aż na Podolu
i Wołyniu, przynosząc sławę i pieniądze nadbużańskim hodowcom.
Po wołowinę – w „formie żywej”
Lista nr 1
Szanowni Państwo,
oczywiście – posyłano wielokrotnie
do Włodawy z Zamościa, a tamtejsi
kucharze przyrządzali znakomitego
„siekanego tatara”, pieczyste i niemający sobie równego rosół wołowy. Pomysł ten powtórzyli później
Amerykanie, a ostatnio zastosowano
go na wielką skalę … w Argentynie.
Sądzę, że warto, aby po kilku wiekach zapomnienia powrócił on do...
Włodawy! Sam wówczas chętnie
kupię większy kawałek włodawskiej
wołowiny na dobrego tatara lub
rosół!
Po tych entuzjastycznych uniesieniach nad całkiem możliwymi
scenariuszami szybkiego rozwoju regionu włodawskiego, należy
sformułować diagnozę stanu na
dzień dzisiejszy. Do podstawowych
mankamentów wpływających na
obecne trudności Włodawy i okolic,
należą niewątpliwie; brak zdolności
do tworzenia nowych miejsc pracy,
wysokie bezrobocie, bardzo mały
napływ kapitału oraz jałowość potencjalnej współpracy zagranicznej.
Rozwojowi nie sprzyjają też wyjątkowo liczne tutaj obszary chronione,
których powstanie, inicjowane na fali
zielonego entuzjazmu, nie przynosi
spektakularnych korzyści ochronie
przyrody, natomiast odstrasza wyjątkowo skutecznie wielu potencjalnych inwestorów przemysłowych.
Pochopne decyzje, podejmowane
w tym zakresie w nadmiarze, prowadzą w ostatecznym rachunku do degradującej region wielkiej emigracji
młodzieży, która wyjeżdża „w świat”
w poszukiwaniu miejsc pracy, niczym
w okresie zaborów, najczęściej bezpowrotnie. Rolą nowych władz stanie
się zatem szybkie przywrócenie tendencji rozwojowych poprzez wzrost
wspomnianych usług i budowę nowoczesnego przemysłu, zdolnego
wchłaniać dobrze przygotowywaną
przez lokalne szkolnictwo młodzież,
która będzie mogła kompetentnie
wpływać na przyszłość regionu.
PROF. JÓZEF ZAJĄC
SENATOR RP, REKTOR
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE
16 listopada
2014 roku
odbędą się
wybory samorządowe.
W tym dniu
postawmy na
ludzi, którzy
patrzą na Powiat Włodawski z
innej perspektywy. Na gospodarzy zakorzenionych w tradycji,
którzy myślą o przyszłych pokoleniach i o rozwoju swoich małych
Ojczyzn. Na profesjonalistów
potrafiących współdziałać. Ludzi
szanowanych za swój dorobek
oraz pracę na rzecz naszych
gmin, naszego powiatu i województwa. Energicznych samorządowców za którymi stoi blisko
120 lat działalności dla społeczności lokalnych. Zagłosujmy
na ludzi, którzy znają potrzeby
i oczekiwania mieszkańców
Powiatu Włodawskiego.
16 listopada wybierzmy harmonijną i dynamiczną drogę
rozwoju naszego powiatu i
naszych gmin. Rozwoju, który
powstrzyma odpływ młodych
ludzi, zapewniając nowe miejsca
pracy, jak również wzmocni atuty
naszego powiatu takie, jak środowisko przyrodnicze, rolnictwo,
leśnictwo, dziedzictwo historyczne i kulturowe, a także olbrzymi
potencjał tkwiący w mieszkańcach naszych gmin. Postawmy
na niezależność energetyczną
naszych gospodarstw, trwałą
i konsekwentną modernizację
naszej infrastruktury, budowę silnych szkół wiejskich oraz systemu
prężnego szkolnictwa zawodowego, a także opiekę zdrowotną
na odpowiednim poziomie.
Razem budujmy naszą przyszłość.
Andrzej Romańczuk
Prezes Zarządu Powiatowego
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Rada Powiatu
Sejmik Województwa
Nasi kandydaci do Rady Powiatu
Okręg Nr 1 Miasto Włodawa
1
Janusz Adam Kloc
chce pobudzać lokalną p r ze dsi ę biorczość oraz
wykorzystywać
m e c h a n i z my
ekonomii społecznej. Zakłada przyciąganie
przez cały rok
turystów nad
jezioro Białe. Zyski z rozwoju turystyki powinny trafiać do lokalnych
przedsiębiorców oraz okolicznych
mieszkańców.
4
Irena Horszczaruk
uważa, że do ważnych zadań
samorządu
należy wspieranie lokalnej
przedsiębiorc zości, k tóra
stanowi główny filar rozwoju
powiatu. Chce
pomagać przedsiębiorcom oraz
rolnikom w pozyskiwaniu środków
europejskich oraz pokonywaniu
biurokratycznych barier.
7
Jolanta Miącz-Doroszuk
10
Wanda Sposób
uważa, że priorytetem jest inwestowanie
w nowoczesne placówki
zdrowia i włod aw s k i s z p i tal. Dostęp do
lekarzy, szczególnie specjalistów, powinien był łatwiejszy.
Szybka diagnoza zwiększa szanse
na wyleczenie. To ważne dla ciężko
pracujących rolników.
jej priorytetem jest
poprawa jakości oraz dostępności do
wysokiej jakości systemu
opieki zdrowotnej i wspieranie szpitala
powiatowego
przez działania zapewniające mu
konieczne finansowanie. Ważna
jest także profilaktyka, m.in. bezpłatne badania przesiewowe.
2
Anna Blicharska
ch ce d a ć „ z i e l o n e
ś w iatł o” ma łym i średnim
przedsiębiorcom z Powiatu
Włodawskiego
oraz stworzyć
mechanizmy
wspierania ich.
Samorząd powinien tworzyć ułatwienia dla działalności rodzinnych firm z branży
rolno-spożywczej oraz drobnego
rzemiosła.
5
Urszula Koszeluk
stawia na solidne
w ykształce nie dzieci i
młodzież y. A
zacząć trzeba
od zwiększenia publicznej
sieci wiejskich
przedszkoli.
Młodzieży należy zaproponować szeroki wachlarz
zajęć pozalekcyjnych, w szczególności z zakresu informatyki i nauki
języków obcych.
8
Marek Pawłowski
11
Agnieszka Stefaniuk
będzie kontynuować
program scalania gruntów,
popraw y infrastruktury
oraz promował
atrakcje turystyczne okolic
Włodawy. Chce
wspierać lokalnych przedsiębiorców, aby mogli
swobodnie rozwijać działalność. Funduszem stypendialnym chce wspierać
młodych mieszkańców.
wykształcone społeczeństwo to
dostatnie społeczeństwo, stąd
stawia sobie za
cel wspieranie
wiejskich szkół
przez zapewnienie odpo wiedniej bazy
lokalowej oraz wysokiego systemu
kształcenia kadry. Szkoły wiejskie
nie mogą być gorzej wyposażone
niż te z miasta.
3
Okręg Nr 2 Gmina
Włodawa, Gmina Hanna
Tadeusz Handor
stawia na zintensyfikowanie procesu scalania
gruntów wiejsk ich. Dzięk i
temu nastąpi
nie t ylko ład
i porządek
w ewidencji
gruntów, ale
przede wszystkim poprawi się
infrastruktura wiejska. Istotne są
także korzyści, które dzięki scaleniom osiągną rolnicy.
6
Krzysztof Kowalik
inwestycja w oświatę to prior y tet. Dobre
wykształcenie
umożliwi włodawskiej młodzieży konkurowanie na
rynku pracy z
młodzieżą z
dużych miast. Nowoczesne szkoły
zawodowe to gwarancja innowacyjności, bogatego społeczeństwa
i niskiego bezrobocia.
9
Dariusz Semeniuk
12
Kamil Chomik
uważa, że w ydatki
oświatowe to
inwest ycja w
dostatnią przyszłość. Chce pomagać młodzieży w edukacji
przez program
stypendialny,
będący elementem wyrównywania szans.
Chce doposażać placówki oświatowe
i wspierać instytucje działające na
rzecz ochrony środowiska
będzie wspierał swoją
wie dz ą i do świadczeniem
producentów
rolnych. Zakłada wdrażanie
programów
pomocy rolnikom, chcącym rozwijać
gospodarstwa rodzinne. Rolnicy
powinny mieć takie same narzędzia
jak przedsiębiorcy, np. dotacje unijne czy preferencyjne kredyty.
1
Andrzej Romańczuk
3
Waldemar Knyba
5
Anna Stepaniuk
7
Bożena Oleś
chce w ykorz ystać
swoją wiedzę,
doświadczenie
oraz kontakty
dla dobra Ziemi Włodawskiej, której tak
wiele zawdzięcza. Stawia na
dalszy rozwój
infrastruktury, odpowiedni poziom
służby zdrowia, produkcję energii
odnawianej oraz wspieranie systemu szkolnictwa.
stawia na ułatwienie
dostępu do
lek ar z y. Pro gramy prof i laktyczne powinny objąć nie
tylko starszych
mieszkańców,
ale też dzie ci i młodzież.
Rozwój infrastruktury sportowej
w każdej miejscowości to szansa
na utrzymanie w dobrej kondycji
i zdrowiu mieszkańców.
swoje doświadczenia
z sektora bankowego chce
pr zenieść na
pole samorządowe. Przede
wszystkim
zajmie się poszukiwaniem
i wdrażaniem
programów umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości, w
tym gospodarstw rolnych.
za cel stawia sobie
rozwój przedsiębiorczości,
w tym małych i
średnich firm z
terenu powiatu
włodawskiego.
Przyjazne procedury, niskie
podatki lokalne
oraz system zachęt do inwestowania i tworzenia nowych miejsc
pracy mogą stać się antidotum na
bezrobocie.
2
Maria Kunc
4
Leszek Młynarczyk
6
Tadeusz Marcioha
8
Bogusław Zyza
chce skoncentrować
się na pomocy rolnikom w
pozyskiwaniu
środków na
rozwój gospodarstw rolnych. Dostęp
do fachowych
doradców, którzy wskażą możliwości dofinansowania i pomogą w pokonaniu
biurokratycznych przeszkód, jest
szansą na rozwój wsi.
chce, aby samorząd
intensy wniej
działał dla
roz woju si e ci placówek
oświatowych.
Ma także stwarzać narzędzia
dla zwiększenia przedsiębiorczości mieszkańców. Klienci
urzędów powinni być obsługiwani
w sposób profesjonalny i bez zbędnej biurokracji.
zajmie się
problemami
osób starszych, chorych
oraz niepełnosprawnych.
Prior y tetem
jest pomoc
najuboższ ym
oraz rodzinom
wielodzietnym. Chce usprawnić
mechanizmy pomocy socjalnej oraz
wyrównywania szans zdolnej, lecz
niezamożnej młodzieży.
zaangażuje się w
ochronę przyrody. Rolnicy
będą mieć
szansę na zdobycie rynków
ekożywnością
w ysok iej ja kości. Pr zed
samorządem
stoi zadanie stwarzania przyjaznego klimatu dla wszelkich działań
proekologicznych oraz rozwoju turystyki w Powiecie Włodawskim.
Wybory samorządowe 16 listopada
Znajdziesz nas na liście nr 1
Nasi kandydaci do Rady Powiatu
Okręg Nr 4 Gmina Wola
Uhruska, Gmina Hańsk
Okręg Nr 3 Gmina Urszulin,
Gmina Stary Brus, Gmina Wyryki
1
Marian Tomasz Kupisz
4
Grażyna Kołodziej
7
Dorota Hołod
jego priorytetami są
praca i rodzina.
Chce umacniać
wiejskie szkoły
z małych miasteczek, będące
centrami edukacji i kultury.
Dostosowane
do lokalnego
rynku pracy szkolnictwo zawodowe
pozwoli młodym ludziom bez obawy
o przyszłość zakładać rodziny.
skoncentruje się na
programach służących modernizacji i budowie
nowej infrastruktury technicznej,
w szczególności
na drogach,
melioracji oraz
dalszej gazyfikacji powiatu. Dostęp do szybkiego
Internetu umożliwi dokształcanie się
młodzieży i osób starszych.
chce wspierać ludzi aktywnych i przedsiębiorcz ych,
którzy rozwijają
nowoczesne
przetwórstwo
rolno-spożywcze w oparciu o
lokalne surowce.
Jej celem jest
tworzenie mechanizmów zachęcających przedsiębiorców do inwestycji
generujących nowe miejsca pracy.
2
Krzysztof Kuszpa
5
Marek Niedzielak
8
Adam Panasiuk
chce wdrażać program
scaleń gruntów,
które organizują przestrzeń
rolniczą w sposób racjonalny
oraz znacząco
poprawiają infrastrukturę wsi.
Jego zdaniem
samorząd powinien intensywnie pozyskiwać unijne środki na inwestycje
zgłaszane przez mieszkańców.
przede wszystkim chce
przyspieszenia
procesu scalania gruntów rolnych. To szansa
na dynamiczny
rozwój miejscowości powiatu
w ł o d aw s k i e go. Chce także
wdrażać programy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, szczególnie
skierowane do młodych ludzi.
3
Paweł Kołtun
6
Krystyna Suprynowicz
chce, aby samorządy aktywnie
korzystały ze
środków z nowej
perspek t y w y
unijnej. Służyć
one będą pobudzaniu przedsiębiorczości,
budowie dróg
czy wiejskich świetlic. Chciałby, aby
we wsiach powstawały place zabaw i
miejsca integracji mieszkańców.
widzi powiat z równymi drogami, ale
także inwestujący w energię
odnawialną dla
gospodarstw
indywidualnych
i gospodarki komunalnej. Sprzedaż roślin energetycznych i innych płodów rolnych
dla eko-energetyki będzie źródłem
dodatkowego dochodu dla rolników.
1
Romuald Pryll
3
Ariel Struski
5
Barbara Wilgocka
chce poprawiać dostępność komunikacyjną Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego,
budować nowe
trasy rowerowe,
a także aktywnie wspierać
rolników i producentów rolnych. Priorytetem jest
rodzina, w tym opieka nad najmłodszymi dziećmi i osobami starszymi.
jego priorytetem jest
rozwój kultury,
sportu i turystyki. Chce wzmacniać współpracę
transgraniczną
na płaszczyźnie
gospodarczej,
kulturalnej i turystycznej. Zakłada
rozbudowę strefy małego ruchu granicznego i budowę nowych przejść
granicznych.
chce umacaniać rodziny
przez ułatwienie dostępu do
oświaty, w tym
szkół zawodow ych. Szkoł y
powinny być
w yposażone
w nowoczesny
sprzęt naukowy-dydaktyczny, a w ich otoczeniu
powstawać miejsca rekreacji i sportu, w tym boiska wielofunkcyjne oraz
place zabaw.
chce wdrażać programy
inwestycyjne,
scaleń działek,
działać na rzecz
dostępu do szerokopasmowego
Internetu, ale także propagować
lokalną historię
i kulturę. Ważne
dla niego jest także bezpieczeństwo,
dlatego chce kontynuuwać programy
skierowane do dzieci i młodzieży.
2
Jolanta Molenda
4
Zofia Fulman
6
Dariusz Suwała
będzie wspierać rolników,
rodzinne masarnie, rzemieślników, rolnicze grupy producenckie.
Ogromny potencjał i szansę widzi
również w walorach turystycznych powiatu,
które w połączeniu z dynamicznym
rozwojem infrastruktury będą kołem
zamachowym rozwoju.
zakłada wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych,
oraz powiększanie
ich powierzchni z
programu scalania gruntów lub
zasobów Agencji
Nieruchomości
Rolnych Skarbu
Państwa. Chce upowszechniać doradztwo rolnicze oraz wiedzę o pozyskiwaniu
funduszy na rozwój gospodarstw.
zakłada aktywne działania na rzecz
regulacji wód
powierzchniowych i popraw y ochrony
przeciwpowodziowej. Chce
wspierać rolników indywidualnych i skupionych w grupach producenckich oraz spółdzielczych, tak
aby swoje produkty sprzedawali bez
pośredników.
Kandydaci do Sejmiku Województwa Lubelskiego
6
10
Beata Panasiuk
podkreśla, że to środki europejskie rozwijają lubelskie
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzą miejsca pracy.
Jej priorytetem jest doprowadzenie do uproszczenia procedur i przepisów prawa, aby przedsiębiorcy nie musieli tracić
cennego czasu na pokonywanie biurokratycznych barier.
Tym chce się zająć w Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Tadeusz Pawluk
uważa, że należy kontynuować rozpoczęty proces inwestycyjny z udziałem środków unijnych. Powinny one
wspierać nie tylko rozwój dużych miast metropolitalnych,
ale też mniejszych miejscowości. Lubelszczyzna to spichlerz
Polski i brama na Wschód. Należy też stwarzać warunki
dla produkcji przemysłowej oraz rozbudowy Lubelskiego
Zagłębia Węglowego.
Wybory samorządowe 16 listopada
Znajdziesz nas na liście nr 1
Szanowni Wyborcy,
Drodzy Mieszkańcy
Powiatu Włodawskiego
My, kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Włodawskiej, w trosce o dobro mieszkańców i rozwój Powiatu Włodawskiego
podejmujemy działania zmierzające do urzeczywistnienia naszych wspólnych marzeń i wizji naszej małej Ojczyzny. 16 listopada 2014 roku
odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia możemy wybrać harmonijną i dynamiczną drogę rozwoju naszego powiatu. Pomocą w tym
procesie będą środki unijne przeznaczone dla Lubelszczyzny na lata 2014-2020. To właśnie w tych funduszach widzimy szanse na wyrównanie
rozwojowych dysproporcji powiatów Lubelszczyzny. Zrównoważony rozwój powstrzyma odpływ młodych ludzi, zapewniając nowe miejsca
pracy, jak również wzmocni atuty naszego powiatu, takie jak środowisko przyrodnicze, rolnictwo, leśnictwo, dziedzictwo historyczne
i kulturowe, a także olbrzymi potencjał tkwiący w mieszkańcach naszego regionu.
Praca
Tworzenie nowych miejsc
zatrudnienia w sektorze produkcji, usług i rolnictwa. Rozwój
nowoczesnego przetwórstwa
rolno-spożywczego w oparciu
o miejscowe surowce i nowe
technologie.
Bezpieczeństwo
i rozwój
Rewitalizacja Kanału WieprzKrzna, mającego nie tylko
ogromne znaczenie dla rolnictwa środowiska naturalnego,
ale także dla regulacji wód powierzchniowych i ochrony przeciwpowodziowej.
Energia
Rozwój sektora energii odnawialnej, produkowanej zarówno
na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych, jak i gospodarki komunalnej. Działania
na rzecz budowy elektrowni i kopalń węgla kamiennego na bazie
złóż miedzy Łęczną, Sawinem,
Rejowcem i Chełmem.
Infrastruktura
Modernizacja drogi krajowej nr
82 (Lublin – Włodawa), jak równiez
dróg wojewódzkich nr 812 i 819,
budowa szerokotorowej linii relacji
Włodawa – Zawada (LHS) przez
Chełm, Rejowiec i Krasnystaw.
Turystyka
Poprawa dostępności komunikacyjnej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, poprzez
uruchomienie sezonowego
połączenia kolejowego relacji
Krasnystaw – Chełm – Włodawa. Budowa lokalnych produktów turystycznych.
Sąsiedztwo
Rozwój współpracy transgranicznej. Priorytetem powinna być budowa drogowego i kolejowego przejścia
granic zne go z Bia ł orusią
w Orchówku wraz z obwodnicą Włodawy.
Rodzina
Umacnianie rodziny, w tym
opieka nad dziećmi do lat
t r z e c h o r a z w yc h ow a n i e
przedszkolne, a także opieka
nad ludźmi starszymi. Wspieranie rodzinnych gospodarstw
rolnych oraz wspieranie powiększania ich powierzchni.
Edukacja
Umacnianie pozycji szkół wiejskich i małomiasteczkowych oraz
rozwój nowoczesnego szkolnictwa
zawodowego, dostosowanego do
potrzeb lokalnego rynku pracy.
Kultura
Rozwój kultury, sportu i turystyki. Budowa infrastruktury
Zdrowie
hotelowej i gastronomicznej toUtrzymanie niezbędnej sie- warzyszącej „Trasie Rowerowej
ci publicznych placówek służ- Polski Wschodniej”.
by zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem Szpitala PowiaGazyfikacja powiatu
towego we Włodawie. ZapewDalsza rozbudowa sieci gazonienie lepszej opieki lekarskiej
wej
tak, aby funkcjonowała ona
na terenie naszego powiatu.
w każdej miejscowości.
Nasi kandydaci
Włodawa – Hańsk – Wola Uhruska – Hanna – Stary Brus – Wyryki – Urszulin
Janusz Kloc –
kandydat na Burmistrza Włodawy
Marek Pawłowski –
kandydat na Wójta Gminy Włodawa
Krzysztof Kuszpa –
kandydat na Wójta Gminy Wyryki
Marek Kopieniak –
Wójt Gminy Hańsk
Adam Panasiuk –
kandydat na Wójta Gminy Urszulin
Michał Zaniuk –
kandydat na Wójta Gminy Hanna
MATERIAŁ POCHODZI I JEST SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL
Tadeusz Pawluk –
kandydat na Wójta Gminy Wola Uhruska
Paweł Kołtun –
Wójt Gminy Stary Brus