formularz ofertowy 588

Komentarze

Transkrypt

formularz ofertowy 588
FORMULARZ OFERTOWY
DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NUMER
588/A/DZZ/15
1. Dane dotyczące oferenta:
Nazwa (firma).............................................................................................................
Siedziba.....................................................................................................................
Nr telefonu/faks..........................................................................................................
Adres e-mail...............................................................................................................
nr NIP.........................................................................................................................
nr REGON..................................................................................................................
nr rachunku bankowego (do zwrotu wadium)............................................................
2. Data sporządzenia oferty ..........................................................................................
3. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o aukcji. Jednocześnie
oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z warunkami technicznymi
określonymi przez Zamawiającego.
4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujące pozycje:
Lp.
Nazwa materiału
J.m.
Ilość
1
Buty górnicze całotworzywowe
Kpl.
170
2
Buty wodoochronne kalosze
damskie
Kpl.
265
3
Półbuty gumowe
elektroizolacyjne 15kV
Kpl.
9
4
Buty z PCV kwaso- i
ługoodporne - pakiet nr 1
Pakiet
1
5
Trzewiki robocze damskie
skórzane
Kpl.
326
Cena jedn. zł
netto/j.m.
Wartość
netto
-
1/2
Lp.
Nazwa materiału
J.m.
Ilość
Cena jedn. zł
netto/j.m.
6
Buty skórzane ocieplane pakiet nr 2
Pakiet
1
-
7
Trzewiki damskie profilaktyczne
Kpl.
96
8
Obuwie medyczne MEDIBUT
wzór 05
Kpl.
13
9
Klapki skórzane profilaktyczne
z przodem krytym i profilem
ortopedycznym spód
przeciwpoślizgowy
Kpl.
62
Wartość
netto
Razem wartość:
5. Niniejszym udzielamy …………. miesięcy gwarancji jakości oferowanych
materiałów.
…………………………………
Miejscowość, data
……………………………
Podpis upoważnionej osoby
2/2

Podobne dokumenty