Zarządzenie Nr 271/2006 Wójta Gminy Wicko z dnia 04 grudnia

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 271/2006 Wójta Gminy Wicko z dnia 04 grudnia
Zarządzenie Nr 271/2006
Wójta Gminy Wicko
z dnia 04 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego w dniu 19 stycznia 2007 roku na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Kopaniewo.
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207,poz.2108 /, zarządza co następuje:
§1
Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia
przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kopaniewo
oznaczonej numerem 65 o pow. 335,9834 ha w następującym składzie:
1. Przewodniczący komisji – Jerzy Radłowski
2. Członek komisji - Dorota Kobiela
3. Członek komsji - Edyta Perczyńska
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpis ania.

Podobne dokumenty