Formularz ofertowy do zapytania nr 5/2015

Komentarze

Transkrypt

Formularz ofertowy do zapytania nr 5/2015
Gmina Czernice Borowe /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w okresie od 1.01..2015 do 30.06.2015realizuje projekt
pn.”CHCĘ BYĆ AKTYWNYM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do
Zapytania
ofertowego —
formularz
ofertowy
...........................................
Imię i nazwisko oraz adres Oferenta
……………………………
miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia „Wyjazdu
integracyjnego” dla 20 BO w Czernicach Borowych w ramach projektu ”Chcę być
aktywnym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:
1.
Oferuję cenę brutto za przeprowadzenie Wyjazdu integracyjnego z 20 uczestnikami wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości:
kwotę brutto:……………. zł, (słownie…………………………………………………………...)
2.
Ponadto oświadczam, iż:
a) zobowiązuję się do wykonywania zadań-usług „Wyjazdu integracyjnego” w okresie od
01.04.2015 r. do 30.06.2015r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
b) posiadamy aktualny wpis do rejestru Instytucji szkoleniowych WUP
c) posiadamy doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, wykluczonymi społecznie
d) posiadamy pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych
e) nie jesteśmy karani za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe
f) akceptujemy termin i warunki realizacji usługi;
g) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni, licząc od terminu składania ofert.
Gmina Czernice Borowe /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w okresie od 1.01..2015 do 30.06.2015realizuje projekt
pn.”CHCĘ BYĆ AKTYWNYM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załączniki do oferty:
1. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
...................................
/podpis Oferenta/

Podobne dokumenty