Zadania dla olimpijczyków 7.

Komentarze

Transkrypt

Zadania dla olimpijczyków 7.
Zestaw 29
1. Środkiem odcinka AB jest punkt (3, 4). Jakie współrzędne ma punkt B, jeśli A = (-8, -45).
a) (5, -41)
b) (12, 40)
2. Dla której z podanych liczb n ułamek
a) n =123
b) n =-5
c) (14, 53)
n2 − 6n
n−6
d) (-6, 48)
jest liczbą ujemną mniejszą od -5?
c) n =-48
d) n =19
3. Ile kilometrów w ciągu godziny pokonuje samochód, który w ciągu sekundy przebywa 24 m?
a) 86,4 km
b) 24 km
c) 162,8 km
d) 144 km
c) 5∙105
d) 5,05∙105
c) (-3,41)9 > (-3,41)11
d) (-2)3 > (-2)6
4. 1 + 3 + 5 + 7 + … + 997 + 999 = ?
a) 2,495∙105
b) 2,5∙105
5. Która nierówność jest prawdziwa?
a) (-1/3)17 > (-1/5)17
b) 0,58 < 0,510
6. Nierówność -6(x - 4) ≥ (10 – 5x):5 spełniają liczby
a) x ≥ 4,4
b) x < 10
c) x ≤ 4,4
d) x ≥ - 3
7. Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 4?
a) 206
b) 198
c) 306
d) 224
8. Woda morska zawiera 5% soli. Ile kilogramów soli należy dodać do 30 kg wody morskiej, aby
otrzymana woda zawierała 8% soli?
a) 45/46 kg
b) 56/70 kg
c) 34/35 kg
d) 67/68 kg
9. O ile promili zwiększy się pole koła, gdy jego promień zwiększymy o 10%?
a) 100‰
b) 210‰
c) 50‰
d) 86‰
10. Na ile sposobów można wybrać dwie osoby spośród sześciu?
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
11. Miejscem zerowym pewnej funkcji liniowej jest 4. Jaki jest wzór tej funkcji, jeśli jej wykres
przechodzi przez punkt (0, -6)?
a) y = 1,5x
b) y = -1,5x + 6
c) y = 1,5x + 6
d) y = 1,5x – 6
12. Dla jakich argumentów funkcja f(x) = - 2x + 6 przyjmuje wartości niedodatnie?
a) x ≥ 3
b) x > 3
c) x < 3
d) x ≤ 3
13. Król Władysław Jagiełło i jego ostatnia żona – Zofia w chwili ślubu mieli razem 88 lat.
W 10 lat po ślubie wiek królowej stanowił 1/3 wieku króla. Ile lat miał król Jagiełło w chwili ślubu?
a) 58
b) 64
c) 68
d) 71

Podobne dokumenty