KOMUNIKAT NR 43 Aktualizacja dokumentacji konkursowej

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT NR 43 Aktualizacja dokumentacji konkursowej
KOMUNIKAT NR 43
RO - 0863 / 1 /2008
z dnia 3 października 2008 r. /piątek/
Aktualizacja dokumentacji konkursowej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło w dniu 19 września 2008r. znowelizowane Wytyczne
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w dniu
15 września 2008r. Znowelizowane Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zmienione Zasady i Wytyczne obowiazują od 1 października 2008 r.
W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów składane od 1 października 2008r. muszą być
zgodne z nowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków i nowymi Zasadami finansowania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W odniesieniu do projektów, które przed dniem 1 października 2008r. zostały już złożone w odpowiedzi
na ogłoszone konkursy lub ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, bądź też dla których
została zawarta umowa o dofinansowanie projektu, zmienione zasady mogą zostać przyjęte w ramach
danego projektu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Projektodawcy/Beneficjenta.
Zaktualizowane wersje powyższych dokumentów dostępne są na stronie www.pokl.sbrr.pl w zakładce
“konkursy”
Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich – pokój nr 206; tel. (041) 39 53 012

Podobne dokumenty