Załącznik nr 1 OFERTA na Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 OFERTA na Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w
Załącznik nr 1
OFERTA
na Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach budynku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. Korczaka 5
1. Nazwa i adres wykonawcy:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Przedmiot oferty:
Montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w wybranych
pomieszczeniach budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
3. Cena oferty:
a) bez VAT - ................ .......zł
(słownie złotych .........................................................................................................)
b) z VAT
- ....................... zł
(słownie złotych .........................................................................................................)
4. Zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.
.............................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

Podobne dokumenty