studenckie naukowe czasopismo internetowe issn 2082-1107

Komentarze

Transkrypt

studenckie naukowe czasopismo internetowe issn 2082-1107
STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE
TH!NK
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
REDAKTOR NAUKOWY: DR MARCIN SZEWCZYK
ISSN 2082-1107
Numer 1 (13) 2013
Rzeszów 2013
SPIS TREŚCI
Marta Skrzyńska
Analiza dyskursu medialnego serii zdjęć „Nevada Ghosts”
1
Mateusz Sobejko
PETA, Fanatyczni obrońcy świata zwierząt
6
Gabriel Pikor
Analiza dyskursu medialnego informacji prasowej producenta wody mineralnej Kropla
Beskidu pt. „Mniej znaczy więcej”
11
Kamila Hulanicka
Analiza dyskursu medialnego serii fotografii „Never Let You Go”
16
Jarosław Józwa
Nike: „Szansa – To Jest Mój Czas”. Szansa dla młodych ludzi czy walka o klienta?
24
Aneta Pawłowska
Jaki jest wizerunek polskich szkół wyższych? Kampanie promocyjne uczelni
30
Joanna Moczulska
Studia wyższe – mój czas, moja szansa na lepszą przyszłość
43
Paula Malina, Aleksandra Wojnarowska
Przestępstwa i oszustwa ubezpieczeniowe jako nieetyczne zachowania na polskim rynku
ubezpieczeniowym
49
Tomasz M. Majka, Marcin Majka
Trwałe, skuteczne i elastyczne uszczelniacze silikonowe
60
Aleksandra Flis, Katarzyna Pikul
Charakterystyka wybranych kwasów owocowych stosowanych w kosmetologii
67
ii
SŁOWO WSTĘPNE
W pierwszym w 2013 roku wydaniu TH!NK aż połowa zamieszczonych artykułów
stanowi wynik pracy studentów w ramach procesu dydaktycznego kierunku Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. Powstały one w ramach próby zastosowania analizy dyskursu
medialnego do bardzo różnorodnych zjawisk, z jakimi stykamy się w rzeczywistości
społecznej. Dwa teksty wiążą się z systemem szkolnictwa wyższego, choć powiązanie to jest
bardzo różne i autorzy podejmują w nich zupełnie odmienne problemy związane z tym
zagadnieniem. Ósme studium ma charakter niemalże praktyczno-poradnikowy i opisuje
wybraną sferę zagrożeń związaną z ubezpieczeniami. Dla równowagi – wskazującej na
niewyłącznie humanistyczny charakter naszego periodyku – ostatnie dwa teksty odnoszą się
do tematów, których zrozumienie wymaga podstawowych elementów wiedzy z zakresu
chemii, choć ich tematyka jest bardzo zróżnicowana.
Artykuł otwierający ten numer, ze względu na zastosowaną metodę badania
materiału, wymaga wzmocnionej wyobraźni wizualnej. Jest to próba – udana zresztą –
znalezienia kontekstowych podstaw głębszego zrozumienia przekazu zawartego w pozornie
jedynie ilustrujących fotografiach przedstawiających skutki jednego z wydarzeń związanych
z budowaniem potęgi nuklearnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do badania
wykorzystano podstawową metodologię używaną podczas tego typu analiz.
Tekst Mateusza Sobejki, pomimo wykorzystywania elementów analizy dyskursu
pojawiającego się w przestrzeni publicznej, podejmuje zarówno inny temat, jak też stosuje
inne podejście analityczne. Całość jest pytaniem o wiarygodność – przed wszystkim etyczną –
jednej z większych organizacji pozarządowych walczących o prawa zwierząt. Autor, analizując
podstawy ideologiczne tej organizacji, jej liczne i różnorodne powiązania oraz rzeczywistość
społeczną w jakiej funkcjonuje, dochodzi do uzasadnionych i wiarygodnych wniosków, które
ukazują zupełnie innych obraz jej funkcjonowania. Odarta z pozorów rzeczywistość ujawnia
nam jej prawdziwszy (choć czy aby w pełni prawdziwy?) wizerunek, o wiele mniej doskonały
niż ten, na który zasługiwałaby, gdyby poddać oglądowi jedynie jej ogólną autoprezentację.
Kolejne studium koncentruje się na oficjalnej informacji prasowej dotyczącej
proekologicznej działalności producenta wody mineralnej Kropla Beskidu. Powracamy w tym
tekście do stosowania jednego z możliwych sposobu analizowania dyskursu medialnego –
zbadania języka przekazu, przekazywanej ideę (jawnej i ukrytej) oraz interakcji społecznej.
Ponownie realizowana jest tu idea dotarcia do ukrytych składników przekazu – tak na
poziomie konstrukcji, ideologii i potencjalnych reakcji odbiorcy. Wnioski nie dotyczą naszego
nastawienia do zakupu konkretnych produktów, ale ukazują prawdziwe przyczyny zachowań
przedsiębiorstwa rynkowego i sposób marketingowego wykorzystania pozytywnie
nacechowanych koncepcji.
Kamila Hulanicka odwołuje się do naszej percepcji wizualnej i ludzkiej wrażliwości.
Stosując triadę van Dijka przedstawiła ciepłą historię o miłości i emocjonalnej
odpowiedzialności. Jej pretekstualną podstawą jest seria zdjęć autorstwa fotoreportera
iii
Alejandra Kirchuka. Nie ma tu poszukiwania głębszego niż w pewnym sensie oczywisty
wymiar tej obrazowej opowieści, ale nie umniejsza to w żadnym stopniu wartości
analitycznego podejścia autorki.
Ostatnia z serii analiz powiązanych z dyskursem koncentruje się na odbiorze przekazu
reklamowego i jego niejawnych elementów. Poprzez wskazania na aspekt emocjonalny
odbioru reklam – kodowany z założenia na poziomie reaktywnym w informacji reklamowej
w sposób mniej lub bardziej jawny, autor koncentruje naszą uwagę na prawdziwych
inspiracjach jej twórców. Przedmiotem tego badania jest program firmy Nike wspomagający
młodych sportowców – „Szansa”. Autor jednoznacznie stwierdza, że całość kampanii ma
charakter o wiele bardziej promocyjny niż w rzeczywistości realizujący wskazany powyżej cel.
Ujawnienie puenty artykułu nie powinno odbierać czytelnikowi przyjemności odbiorczej
i odkrywczych doznań przy lekturze, gdyż w tym przypadku o wiele ważniejsze jest podążanie
za tokiem rozumowania autora niż w znacznej mierze oczywisty wniosek.
Pierwszy z dwóch artykułów wiążących się z systemem szkolnictwa mówi o
budowaniu wizerunku przez szkoły wyższe. Autorka analizuje zakres promocji tego typu
instytucji, kanały dystrybucji informacji, określa grupy odbiorcze tak ukształtowanego
komunikatu reklamowego, koncentruje się na warstwie wizualnej, zadaje ważne i
niejednokrotnie bolesne pytanie o efektywność działalności promującej uczelnie. Wszystko
to jest ilustrowane bogato materiałem wizualnym, a podstawę do rozważań stanowią
opracowania teoretyków marketingu.
Odmienny charakter ma tekst Joanny Moczulskiej z Uniwersytetu w Białymstoku.
Autorka poddaje badaniu sens studiowania, a właściwie określa czym dla współczesnych
studentów jest edukacja podczas pierwszego i drugiego stopnia studiów. W tekście została
przedstawiona podstawa teoretyczna – odwołująca się tak do ogólnego systemu kształcenia,
jak też i do zasad dotyczących studiów wyższych. Wyższe wykształcenie – które utraciło
w ciąg ostatnich dwudziestu lat znamię wyjątkowości tak dla osób studiujących, jak
i pracodawców – zostało przez autorkę umieszczone w szerszym kontekście globalizacji i na
podstawie takiego spojrzenia oraz aktywności i oczekiwań studentów kształtuje ona
przedstawiony w tekście obraz studiowania.
Studium opracowane przez Paulę Malinę i Aleksandrę Wojnarowską jest bardzo
konkretną i merytoryczną analizą problemu przestępstw i nadużyć ubezpieczeniowych
w Polsce. Z ubezpieczeniami stykamy się na co dzień i praktycznie każdy od najmłodszych lat
uczestniczy w tym systemie. Jednak nie zawsze, a właściwie nigdy, nie mamy świadomości
jaka jest skala oszustw związana z tym bardzo cennym rynkiem. Autorki poddają tę
problematykę dogłębnemu badaniu, określają przyczyny występowania tego zjawiska,
klasyfikują jego elementy i wskazują na szersze skutki. Warto także zapoznać się z wnioskami
wynikającymi z tej analizy, sięgając do pełnego tekstu artykułu.
Aleksandra Flis i Katarzyna Pikul wprowadzają nas w świat kosmetologii. W sowim
artykule omawiają główne kwasy naturalne (owocowe) służące poprawie wyglądu i kondycji
naszej skóry. Choć artykuł wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu chemii
iv
organicznej, to jednak warto zapoznać się z informacjami o tym, co jest podstawą działania
wielu kosmetyków. Odbiór tekstu z pewnością nie jest ograniczony do grona specjalistów.
Trudno jest dokonać analogicznego – wskazującego na powszechność odbioru –
podsumowania ostatniego artykułu tego wydania TH!NK. Szczegółowa i bardzo dobrze
skonstruowana analiza jednej z grup związków krzemoorganicznych – siloksanów – nie jest
prostym tekstem. Jednak zakończona sukcesem próba zgłębienia treści tego studium poszerz
naszą wiedzę o związkach chemicznych, które w znacznym stopniu ułatwiają nam życie,
a spotykamy się z nimi na co dzień, choćby korzystając z urządzeń sanitarnych, które
wszystkie wymagają używania uszczelniaczy, m.in. właśnie siloksanów.
Jak zawsze zróżnicowany tematycznie zbiór tekstów tego wydania, skłania do refleksji
nad różnymi zagadnieniami, oferując przegląd przez problematykę, która interesuje
studentów i w ramach której – na wysokim poziomie merytorycznym – prezentują oni swoje
podejście do otaczającej nas rzeczywistości.
dr Marcin Szewczyk
redaktor naukowy TH!NK
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
v