światowy dzień książki i praw autorskich w

Komentarze

Transkrypt

światowy dzień książki i praw autorskich w
Z okazji Światowego Dnia KsiąŜki i Praw Autorskich
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
zaprasza na spotkanie autorskie
z
JAROSŁAWEM KLEJNOCKIM
23 kwietnia 2009 r. godz. 17.00
Czytelnia Naukowa WBP, ul. Narutowicza 4
Słowo o Autorze – Ewa Hadrian
Uczestnicy spotkania będą mogli zakupić ksiąŜki Jarosława Klejnockiego
i uzyskać autograf Autora.
PONADTO
23 kwietnia 2009 r. w godz. 9.00 – 15.00
•
Konkurs literacki dla dzieci i dorosłych w Księgarni u Hieronima – nagrody
ksiąŜkowe ufundowane przez WBP im. H. Łopacińskiego
•
Do kaŜdej zakupionej ksiąŜki dla dzieci – upominek od wydawnictwa
Prószyński i S-ka
•
Konkurs WAKACJE Z KSIĄśKĄ. WYPOśYCZ – WYGRAJ zorganizowany
wspólnie z Vacansoleil Camping Holidays dla czytelników WypoŜyczalni WBP.
Konkurs trwa od 23 kwietnia do 15 maja 2009 r. Regulamin dostępny w
WypoŜyczalni Biblioteki oraz na stronie internetowej www.wbp.lublin.pl
Jarosław Klejnocki (ur. 1963) pisarz,
poeta, eseista i krytyk literacki. Adiunkt w
Instytucie
Polonistyki
Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego (zajmuje się
metodyką nauczania oraz polską literaturą
współczesną) i nauczyciel w prywatnym
warszawskim liceum.
Debiutował zbiorem wierszy Oswajanie
(1993). W kolejnych latach ukazały się
jego ksiąŜki poetyckie: Miasto otwarte
(1995), Okruchy (1997), W drodze do
Delft (1998), Krótka historia przeistoczeń
(1999) ), Mr Hyde (1999), Reporterzy,
fotograficy, zawiedzeni kochankowie
(2002), Skarby dni ostatecznych. Psalmy,
epigramaty, lamenty, litanie (2005).
W międzyczasie wydał dwa zbiory
esejów: Zagłada ogrodu (1996) oraz
Piołun i inne eseje chodnikowe (1999), a
takŜe prace krytycznoliterackie: wraz z
Jerzym
Sosnowskim
Chwilowe
zawieszenie broni. O twórczości tzw.
pokolenia bruLionu (1986-1996) (1996),
studium Bez utopii? Rzecz o poezji Adama
Zagajewskiego (2002) oraz zbiór tekstów,
częściowo wcześniej publikowanych w prasie (m.in. w “Krytyce Politycznej”, “Tygodniku
Powszechnym”, “Gazecie Wyborczej”, “Lampie”), pt. Literatura w czasach zarazy (2006).
Opracował antologie: "Po Wojaczku". Brulion i niezaleŜni (1992) oraz Macie swoich poetów.
Liryka polska urodzona po 1960 r. (1996) (wraz z Pawłem Duninem-Wąsowiczem i
Krzysztofem Vargą), a takŜe edycję listów (wraz z Anną Micińską i Andrzejem S.
Kowalczykiem) Bolesława Micińskiego i Jerzego Stempowskiego (1995). Współtworzył teŜ
serię
podręczników
języka
polskiego
dla
szkół
średnich
(2002-2004).
Jako prozaik dał się poznać w 2002 r. (próbą autobiografii antyintelektualnej) Jak nie
zostałem menelem. W trzy lata później opublikował (powieść antykryminalną) Przylądek
pozerów. Kolejna ksiąŜka autora, Południk 21, ukazała się w 2008 r. w Wydawnictwie
Literackim. Najnowszy tom wierszy pt. Victoria ukazał się w 2009 r. w Wydawnictwie
Nowy Świat.
Współpracuje z prasą polską (m.in. “Tygodnik Powszechny”, “Polityka”, “Rzeczpospolita”,
“Kresy”, “Miesięcznik Literacki”, “Odra”) i zagraniczną (“Chicago Review”, “Die Horen”).
Jego wiersze, eseje i artykuły tłumaczono na angielski, niemiecki, szwedzki, słoweński,
bułgarski, węgierski, rosyjski.
http://www.wydawnictwoliterackie.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=ODwzfgOcHCo
Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich (równieŜ w skrócie Międzynarodowy
Dzień KsiąŜki lub Światowy Dzień KsiąŜki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO
w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw
autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.
Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana
została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de
Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci
Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według
gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada równieŜ rocznica urodzin lub śmierci innych
wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa
Pla, i Manuela Mejía Vallejo. W Wielkiej Brytanii i Irlandii Światowy Dzień KsiąŜki
wyjątkowo obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, tak aby święto to wypadało w
trakcie semestru szkolnego.
Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z
Walencji, Vicente Clavel Andrés. Z początku planowano związać je z datą 7 października,
domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną,
ostatecznie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień KsiąŜki jest świętem oficjalnym juŜ
od roku 1930, a od 1964 – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.
23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej
patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień
kobiety czerwonymi róŜami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego
smoka. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się męŜczyznom podarunkami z ksiąŜek.
www.pik.org.pl