Fabryka Kotłów SEFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie

Komentarze

Transkrypt

Fabryka Kotłów SEFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie
Fabryka Kotłów SEFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony w ramach postępowania prowadzonego pod numerem FZ/01/2015/P na sprzedaż
urządzeń i elementów na następujących warunkach stanowiących Regulamin Przetargu:
§ 1 Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż urządzeń i elementów wykazanych w
szczegółowym zestawieniu w poniższej tabeli.
L.
P.
Producent
Rok
produkcji
Ilość
sztuk
1
Owent 2008
Wentylator WPSO-25
2
Owent 2008
3
Owent 2008
4
Owent 2008
5
Owent 2008
6
Owent 2008
7
Owent 2008
8
Owent 2008
9
Owent 2008
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Owent 2008
11
12
Cena
wywoławcza
netto
(zł/szt)
Nr
seryjny/
fabryczny
Opis
26050
Z napędem bezpośrednim;
Parametry znamionowe
dla urządzeń nowych z
dnia zakupu: Wydajność
V=1m3/s, Spiętrzenie
całkowite Pc= 2800 Pa
dla = 1,2 kg.m3, Obroty
ns= 1500 min-1, Silnik
Inducta Sg132S-4 o mocy
5,5kW.
Uszkodzenia,
korozja
Wentylator WWoAX 63
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
6 600
Uszkodzenia,
korozja
1
Wentylator WWoAX 63
6 600
26048
Z napędem bezpośrednim,
Parametry znamionowe
dla urządzeń nowych z
dnia zakupu: Wydajność
V=7,55m3/s, Spiętrzenie
całkowite Pc= 2550 Pa
dla = 1,2 kg.m3, Obroty
ns= 1500 min-1, Silnik
Celma typ 3Sg180L4-M o
mocy 22kW
O-met
2009
1
Kruszarka węgla
walcowa
11 600
W1/05/20
09
Typ KW 2x7,5F; Moc
15kW, 2 silniki x7,5kW
O-met
2009
1
Kruszarka węgla
walcowa
17 500
W2/05/20
09
Typ KW 2x7,5F; Moc
Clyde
Bergemann
2008
Clyde
Bergemann
2008
Clyde
Bergemann
2008
Clyde
Bergemann
2008
Celma
2008
1
Zdmuchiwacz sadzy
Długość robocza 800
11 500
94485
Clyde Bergemann
typ PS-SB (krótki)
Uszkodzenia,
wycieki z
przekładni.
Uszkodzenia,
ubytki powłoki
lakierniczej.
Uszkodzenia,
korozja
1
Zdmuchiwacz sadzy
Długość robocza 800
11 500
94486
Clyde Bergemann
typ PS-SB (krótki)
Uszkodzenia,
korozja
1
Zdmuchiwacz sadzy
94481
Clyde Bergemann
typ PS-SB (długi)
Uszkodzenia,
korozja
94483
Clyde Bergemann
typ PS-SB (długi)
Uszkodzenia,
korozja
Celma typ 3Sg
180L4-M 22kW
18
Nowy, Nie
używany, bez
gwarancji.
Nowy, nie
używany, bez
gwarancji Wycena:
ok 50 % cen
nowych części.
Nowy, nie
używany, bez
gwarancji Wycena:
ok 50 % cen
nowych części .
Nowy, Nie
używany, bez
gwarancji.
13
14
15
16
1
Nazwa
urządzenia/elementu
Wentylator WPSO-25
Wentylator WPSO-25
Wentylator WPSO-25
Wentylator WPSO-25
Wentylator WPSO-25
Wentylator WPSO-25
Wentylator WPSO-25
Długość robocza 1575
26051
26052
26053
26054
26055
26056
26057
26046
4 500
Zdmuchiwacz sadzy
15kW, 2 silniki x7,5kW
Długość robocza 1575
4 500
1
Silnik wentylatora
WWOAX 63
1 500
A15929
Owent
2008
1
Wirnik wentylatora
WWOAX 63
1 200
Brak
Prawy
19
Owent
2008
1
Wirnik wentylatora
WWOAX 63
1 200
Brak
Lewy
20
Owent
2008
1
Kompensator tłoczny
300
Brak
Do wentylatora
WWOAX63
21
Owent
2008
1
Kompensator ssawny
300
Brak
Do wentylatora
WWOAX63
17
Stan
Nowy, Nie
używany, bez
22
Renetra
2012
1
Agregat pompowy
RENETRA typ CSE
200-400
50 000
0953-5611-01-01
Parametry znamionowe
urządzeń nowych
Q=500m3/h, H=65m;
silnik Celma typ 2SIE
280S4; 75kW
gwarancji,
Urządzenia
zdemontowane po
ok. roku
eksploatacji, brak
gwarancji.
23
Renetra
2012
1
Agregat pompowy
RENETRA typ CSE
200-400
50 000
0953-5611-01-02
Parametry znamionowe
urządzeń nowych
Q=500m3/h, H=65m;
silnik Celma typ 2SIE
280S4; 75kW
Urządzenia
zdemontowane po
ok. roku
eksploatacji, brak
gwarancji.
24
Broen Auma
2012
1
Przepustnica
regulacyjna
międzykołnierzowa
AKW DN400 Pn25
14 000
Brak
Tmax=425stC;
z napędem Auma
SAR 07 6-F10
Urządzenia
zdemontowane po
ok. roku
eksploatacji, brak
gwarancji.
25
Bray
2012
1
Zawór klapowy DN250
Pn25 RF300
2 500
Brak
1.0619 1.4404
Tmax 180stC
Urządzenia
zdemontowane po
ok. roku
eksploatacji, lekka
korozja, brak
gwarancji.
26
Bray
2012
1
Zawór klapowy DN250
Pn25 RF300
2 500
Brak
1.0619 1.4404
Tmax 180stC
Urządzenia
zdemontowane po
ok. roku
eksploatacji, lekka
korozja, brak
gwarancji.
L.
P.
Producent
Rok
produkcji
Ilość
ton
Nazwa
urządzenia/elementu
27
55,5
Rusztowiny L=395mm;
1,5%Cr
1 700
Brak
Elementy
używane,
skorodowane,
częściowe ubytki.
28
8,4
Części do rusztu –
walce fi 60x353
1 700
Brak
Elementy
używane,
skorodowane,
częściowe ubytki.
Cena
wywoławcza
netto
(zł/tonę)
Nr
seryjny
Opis
Stan
2. Prowadzącym przetarg i Ogłaszającym jest Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., ul. Przemysłowa 9,
28-340 Sędziszów.
3. Urządzenia i elementy stanowiące przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zakładu
produkcyjnego Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 9 od dnia
16.02.2015r. do dnia 05.03.2015r. w godzinach 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym z osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi w sprawach technicznych
i w kwestii stanu urządzeń, to jest Panem Grzegorzem Uramowskim - nr tel. 509 955 817.
4. Odpowiedzi w sprawach handlowych oraz dotyczących przebiegu przetargu udziela od dnia
ogłoszenia przetargu do dnia jego rozstrzygnięcia Pan Jacek Smutek - tel. 502 567 270.
5. Ceny wywoławcze określone w tabeli są cenami netto.
6. Ogłaszający nie udziela gwarancji na przedmioty nabyte przez Oferenta w drodze niniejszego
przetargu z uwagi na stopień ich zużycia, a także wyłącza swoją odpowiedzialność za
ewentualne wady ukryte urządzeń i ich elementów oraz ich kompletność w sensie techniczno użytkowym.
§ 2 Warunki uczestnictwa w przetargu
1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną
w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego. W przypadku osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy ustawy przyznają
zdolność prawną w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego, złożona oferta musi zawierać
podpisy osób uprawnionych/upoważnionych do ich reprezentacji.
2. Ogłaszający
dopuszcza
składanie
ofert
częściowych
na
zakup
wybranych
urządzeń/elementów.
3. Oferty (na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz
z dołączonym potwierdzeniem wpłaty wadium) należy składać w zamkniętych kopertach
w Kancelarii Ogólnej Ogłaszającego (ul. Przemysłowa 9, 28-340 Sędziszów, Biurowiec
Zarządu, pokój nr D7) lub przesłać pocztą zaadresowane w następujący sposób:
Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
ul. Przemysłowa 9
28-340 Sędziszów
z dopiskiem „Postępowanie przetargowe nr FZ/01/2015/P – urządzenia używane.
Nie otwierać przed posiedzeniem Komisji Przetargowej.”
4. Termin składania ofert upływa z dniem 05.03.2015r. (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii
Ogólnej Ogłaszającego). Tylko prawidłowo zaadresowane i dostarczone w terminie oferty
wezmą udział w postępowaniu przetargowym.
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może wycofać lub zamienić ofertę do
dnia określonego w § 2 ust.4 niniejszego Regulaminu.
6. Składając ofertę Oferent potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez
zastrzeżeń, a także potwierdza, że zapoznał się ze stanem techniczno - użytkowym
sprzedawanych urządzeń i ich elementów, stan ten jest mu znany i akceptuje go bez
zastrzeżeń.
7. Otwarcie ofert oraz ich wybór odbędzie się w dniu 06.03.2015r. w siedzibie Ogłaszającego.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9. Oferty złożone na cenę niższą niż cena wywoławcza podlegają odrzuceniu.
10. Przetarg w zakresie poszczególnych urządzeń/elementów wygrywa Oferent, który w danym
asortymencie złoży ofertę z najwyższą ceną.
11. O wynikach postępowania (z zakresie złożonej oferty) Oferenci zostaną powiadomieni
pisemnie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty, gdy przynajmniej jeden z Oferentów złoży ważną ofertę
i zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.
13. W przypadku, gdy więcej niż jeden oferent zaoferuje tę samą najwyższą cenę nabycia,
zostaną oni w ciągu 5 dni roboczych zaproszeni do siedziby Ogłaszającego w celu
przeprowadzenia licytacji z zachowaniem formy ustnej, której termin będzie określony
w stosownym wezwaniu przygotowanym w tym przedmiocie. Przetarg będzie rozstrzygnięty,
jeśli w wyniku licytacji którykolwiek z uprawnionych do uczestnictwa w niej dokona postąpienia
i zostanie mu udzielone przybicie. Wysokość postąpienia określi przewodniczący Komisji
Przetargowej przed licytacją. W przypadku nieobecności Oferentów (osób upoważnionych
w imieniu oferentów) dopuszczonych do licytacji, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi
w drodze losowania. Nieobecność któregokolwiek z Oferentów w trakcie ewentualnej licytacji
nie ma wpływu na ważność i skuteczność postępowania przetargowego.
14. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zapłacenia całej ceny nabycia na
podstawie wystawionej przez Ogłaszającego faktury VAT w terminie do 14 dni od daty
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz do stawienia się w miejscu i terminie
wskazanym przez Ogłaszającego w celu odebrania na własny koszt i ryzyko nabytych
w ramach prowadzonego postępowania urządzeń i ich elementów.
15. Wydanie urządzeń i ich elementów stanowiących przedmiot postępowania przetargowego
nabywcy nastąpi po uprzednim zapłaceniu całej ceny nabycia.
16. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania lub wycofania poszczególnych pozycji z tabeli urządzeń i ich
elementów stanowiących przedmiot przetargu z wyłączeniem możliwości żądania przez
Oferentów jakiegokolwiek odszkodowania lub innej gratyfikacji finansowej z tego faktu
wynikającej.
§ 3 Wadium
Wadium stanowi równowartość 10% ceny wywoławczej, a jego wniesienie stanowi warunek
niezbędny udziału oferenta w postępowaniu przetargowym. W przypadku zainteresowania nabyciem
kilku urządzeń lub ich elementów wysokość wadium stanowi 10% sumy cen wywoławczych tych
urządzeń/elementów. Oferent biorący udział w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest do
wpłacenia wadium w ustalonej wysokości przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego
prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o numerze 60 1240 4416 1111 0000 4963 6756 lub gotówką w
kasie Ogłaszającego zlokalizowanej w Biurowcu Zarządu Ogłaszającego przy ul. Przemysłowej 9 w
Sędziszowie ( I piętro pokój nr D 111 ) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 05.03.2015r. Za datę
zapłaty uznaje się datę uznania kwotą przelewu rachunku bankowego Ogłaszającego lub datę
dowodu wpłaty do kasy Ogłaszającego.
1. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
2. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie niezwłocznie
zwrócone po dokonaniu wyboru oferty w takiej wysokości, w jakiej zostało ono wpłacone.
3. Wadium przepada na rzecz Ogłaszającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą przez Komisję Przetargową i przyjęta przez Ogłaszającego, uchyli się od
zakupu urządzeń/elementów i zapłacenia pełnej wysokości podanej ceny nabycia urządzeń
lub ich elementów w terminie określonym przez Ogłaszającego.