1. Fryzjer - zaświadczenie o ocenie z praktycznej nauki zawodu

Komentarze

Transkrypt

1. Fryzjer - zaświadczenie o ocenie z praktycznej nauki zawodu
..............................................
..............................................
(pieczątka zakładu)
(miejscowość i data)
Wieloprofilowy Zespół Szkół
ul. Sienkiewicza 6
42-600 Tarnowskie Góry
Niniejszym zaświadczam, że uczeń ……….……………………………………………
klasy ……………….w zawodzie fryzjer 514101 odbywający praktyczną naukę zawodu
otrzymał(a)
ocenę:
…………………………………………
*
oraz
z
zachowania:
*
………………………………….. za I semestr /cały rok roku szkolnego…………………….
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. nr 83,
poz.562 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
..............................................
podpis wystawiającego ocenę
..............................................
..............................................
(pieczątka zakładu)
(miejscowość i data)
Wieloprofilowy Zespół Szkół
ul. Sienkiewicza 6
42-600 Tarnowskie Góry
Niniejszym zaświadczam, że uczeń ……….……………………………………………
klasy ……………….w zawodzie fryzjer 514101 odbywający praktyczną naukę zawodu
otrzymał(a)
ocenę:
…………………………………………
*
oraz
z
zachowania:
*
………………………………….. za I semestr /cały rok roku szkolnego…………………….
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. nr 83,
poz.562 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
* Niepotrzebne skreślić
..............................................
podpis wystawiającego ocenę