MODUŁ I OBSZAR B ZADANIE 1 Zakup sprzętu elektronicznego lub

Komentarze

Transkrypt

MODUŁ I OBSZAR B ZADANIE 1 Zakup sprzętu elektronicznego lub
MODUŁ I OBSZAR B ZADANIE 1
Zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania
Cel szczegółowy programu- przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa
informacyjnego,
Sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie- to elektroniczne urządzenia lub ich elementy i
dedykowane dla nich oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
z wyłączeniem urządzeń brajlowskich.
Urządzenia brajlowskie- należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formułę
informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.
Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku
emerytalnym),
3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Dysfunkcja obu kończyn górnych w przypadku Obszaru B – to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja
charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze
schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
Dysfunkcja narządu wzroku w przypadku Obszaru B- to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku:
1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza
okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku
(w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni;
2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie
wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,
utraciła wzrok albo ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,06 i/lub ma
zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 1 programu wynosi:
dla osoby niewidomej- 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie- 20.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności- 10.000 zł,
 dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru- 5.000 zł.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.
Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających
z umowy.
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy
dofinansowania.
W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali na ten cel pomoc ze środków PFRON;
3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r
Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę
Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte
wykonanie zobowiązań;
UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON, a także ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia.