Ogłoszenie Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Remontowo

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Remontowo
Ogłoszenie
Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 3a lok. 43
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r.
1. Przedmiot
zamówienia
obejmuje
badanie
sprawozdania
finansowego
Spółki
za
okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy
sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 21.08.2015 roku do godziny 15.00,
pod adresem:
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
3. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania
finansowego Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.” należy przesłać na ww. adres
za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w Nowym Dworze Mazowieckim ul.
Paderewskiego 6,w Kancelarii Spółki, I piętro
4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do biura Spółki. Oferty przekazane po upływie
terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
a)
gotowości, w razie potrzeby, do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za okres objęty badaniem w celu złożenia stosownych
wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki;
b)
gotowości do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu
z badania, celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników;
c)
przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw.
Listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
6.
Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem
[email protected] lub telefonicznie (22) 101 21 00 do 03.
7. Złożona oferta powinna zawierać:
a)
informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, jego kierownictwie,
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, wpisie na listę biegłych rewidentów;
b)
zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
c)
opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których
sprawozdania finansowe zostały zbadane przez oferenta, w tym z branży, w której działa Spółka;
d)
oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
e)
cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania;
f)
informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu
przeprowadzającego badanie) z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego;
g)
wskazanie metod i terminów prac związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdania
finansowego;
h)
projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie;.
8. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu ustala
się do dnia 31 marca 2016 roku.
9. Kryteriami oceny ofert będą:
a) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym doświadczenie w badaniu sprawozdań
finansowych podmiotów gospodarczych w branży, w której działa Spółka – waga 25 %;
b) pozycja na rynku usług audytorskich – waga 25 %;
c) cena oferty – waga 50 %.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2015 roku w biurze Spółki Zakłady Remontowo Budowlane
WAM Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 6;
11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków
umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została
wybrana.