Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji

Komentarze

Transkrypt

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji
MAKRUM S.A.
RB-W 6 2007
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
6
/
2007
2007-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F
oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MAKRUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MAKRUM S.A.
informuje, Ŝe w dniu 09 lipca 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr
491/2007, o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akci zwykłych na okaziciela serii A, B,
C, D, E i F oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki MAKRUM S.A.
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji o których mowa powyŜej następuje pod warunkiem zarejestrowania
podwyzszenia kapiatłu zakładowego MAKRUM S.A. w wyniku emisji akcji serii F.
W załączeniu tekst przedmiotowej uchwały.
Załączniki
Plik
Opis
GPW_491_07.pdf
Uc hwała nr 491/2007 Zarządu GPW w sprawie dopuszczeniaakc ji
MAKRUM SA do obrotu giełdowego.
MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A.
Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)
85-676
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Bydgoszcz
(kod poc ztowy)
(miejscowość )
Leśna 11-9
11-9
(ulic a)
(numer)
(telefon)
(fax)
(e-mail)
(www)
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2007-07-10
Jerzy Czuczman
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty