oświadczenie rodzica

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie rodzica
Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego
o zdolności do udziału w turniejach rekreacyjno-sportowych.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego:..................................................................................................................
nr dowodu osobistego - …………………………·Telefon kontaktowy:........................................................
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego
.......................................................................................................................................................................
(miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej)
W V HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA
NIDZICA, organizowanej przez ZOOiS w Nidzicy, („Organizator”), który będzie
się odbywać wg terminarza turnieju w hali widowiskowo – sportowej w Nidzicy
przy ul. Polnej 8
Oświadczam, że podczas trwania i po zakończeniu turnieju moje dziecko
będzie miało zagwarantowaną opiekę drużyny i opiekuna.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego syna pozwala na uczestnictwo
w tego typu imprezie rekreacyjno-sportowej. Syn posiada aktualne badania
lekarskie i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Nie będę rościł pretensji do Organizatorów w związku z powstałymi kontuzjami i
urazami w trakcie trwania rozgrywek i biorę odpowiedzialność za syna i jego
udział w rozgrywkach..
Opiekun, o którym mowa w oświadczeniu i regulaminie jest odpowiedzialny za prawdziwość
danych podanych powyżej. W przypadku podania nieprawdziwych danych, to on jest
odpowiedzialny za ewentualne roszczenia ze strony przedstawicieli ustawowych
niepełnoletnich zawodników.
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
wartościowe.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rozgrywek oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji V halowego turnieju piłki
nożnej o puchar Burmistrza Nidzicy w tym także partnerów oraz firm współpracujących
przy jego realizacji oraz innych projektów organizowanych przez ZOOiS. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr
133 poz. 883).
Nidzica, dnia - ………….....................................
...................................................................
Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego