zajęcia artystyczne_teatr

Komentarze

Transkrypt

zajęcia artystyczne_teatr
Joanna Kownas
System oceniania z przedmiotu zajęcia artystyczne (teatralne) obowiązujący
w Gimnazjum nr 54
w roku szkolnym 2016/2017 w klasach II i III , zajęcia 65-minutowe
1. Uczeń oceniany jest jedynie za ćwiczenia i zadania praktyczne, zaangażowanie w przygotowywany spektakl i występ
przed publicznością.
2. Wszelkie działania uczniów są omawiane i oceniane na bieżąco, ustnie na forum grupy, ze wskazaniem obszarów
poprawnie wykonanych i umiejętności wymagających ćwiczenia; każdy uczeń może na podstawie uwag nauczyciela
zweryfikować, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy;
3. Występy uczniów przed publicznością są nagrywane i na ich podstawie nauczyciel również dokonuje oceny postępów
ucznia;
4. Istotną składową oceny jest zaangażowanie ucznia w działania grupy;
5. Wykonywane ćwiczenia praktyczne można na bieżąco poprawiać z uwzględnieniem uwag nauczyciela;
6. Nie może poprawić oceny za występ.
7. W przypadku opuszczania zajęć i prób nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi cząstkową ocenę niedostateczną;
8. Notoryczne uchylanie się od zajęć może skutkować oceną niedostateczną na trymestr lub koniec roku;
9. Poprawienie trymestralnej oceny niedostatecznej odbywa się zgodnie z ustaleniami rady pedagogicznej w formie
pracy domowej i praktycznych zadań wykonanych w szkole. Forma i daty są przedstawiane uczniowi i jego rodzicom
po zakończeniu danego trymestru.
10.Uczeń, który chce uzyskać wyższą, niż przewidywana, ocenę semestralną lub końcoworoczną musi, po uzgodnieniu
terminu z nauczycielem, wykazać się ćwiczonymi w danym okresie nauki umiejętnościami oraz wykonać zaleconą
pracę domową.
11.Każdy rodzic ma prawo porozmawiać z nauczycielem o postępach w nauce swojego dziecka podczas dni otwartych w
szkole oraz korzystając z dziennika elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach może się to odbywać w trakcie
indywidualnego spotkania w umówionym wcześniej terminie, na prośbę nauczyciela lub rodzica.
1
Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:
 występy przed publicznością – waga 3
 realizacja ćwiczeń aktorskich - waga 2.
 aktywność podczas zajęć - waga 1.
 Praca na zajęciach: indywidualne i grupowa - waga 1.
 Recytacja - waga 2.
 systematyczność uczęszczania na zajęcia - waga 1.
 i inne- ustalone przed oceną z uczniami.
Ocena poprawiona ma tę samą wagę, co poprawiana.
Progi procentowe dla poszczególnych ocen cząstkowych:
 0%-50%- stopień niedostateczny
 >50%-60%- stopień dopuszczający
 >60%-75%- stopień dostateczny
 >75%-85%- stopień dobry
 >85%-95%- stopień bardzo dobry
 >95%-100%- stopień celujący
Skala ocen cząstkowych:
stopień
Celujący
Celujący z minusem
Bardzo dobry z plusem
Bardzo dobry
Bardzo dobry z minusem
Dobry z plusem
Dobry
Dobry z minusem
Dostateczny z plusem
Dostateczny
Dostateczny z minusem
Wartość do średniej
6
5,75
5,5
5
4,75
4,5
4
3,75
3,5
3
2,75
2
Dopuszczający z plusem
Dopuszczający
Dopuszczający z minusem
Niedostateczny
2,5
2
1,75
1
Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest wskazana w dzienniku elektronicznym średnia ważona z ocen:
 w przypadku oceny trymestralnej- z danego trymestru;
 w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – z całego roku.
Ocenianie i ewaluacja zajęć teatralnych
Ocena z zajęć teatralnych uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagańpodstawowym kryterium nie są zdolności muzyczne czy aktorskie ucznia (oznacza to również, że uczniom wybitnie utalentowanym,
niespełniającym jednak kryteriów oceny nie należy się ocena najwyższa). Poniższa tabela zawiera podstawowe kryteria oceniania wspólne dla
wszystkich modułów zajęć artystycznych:
Ocena
Wymagana
Aktywność na zajęciach, postawa i
Prezentowanie pracy
Udział w konkursach i
frekwencja
dyscyplina pracy zespołowej
szerszemu forum: wystawy,
przeglądach
koncerty, spektakle,
kiermasze.
więcej niż 12 godzin
dobrowolne podejmowanie się
współorganizacja prezentacji
inicjatywa w
Celujący
zajęć
w
odpowiedzialnych zadań i
na terenie szkoły i udział we
upowszechnianiu
każdym trymestrze
wywiązywanie się z nich, inicjowanie wszystkich, w których bierze
twórczości poza szkołą,
działań w grupie oraz wymagania na
udział grupa
udział we wszystkich
bardzo dobry
wydarzeniach, w których
bierze udział grupa
12 godzin zajęć
kreatywne, aktywne podejście do
udział w prawie wszystkich
udział w prawie
Bardzo dobry
w każdym trymestrze
zadań indywidualnych oraz
wydarzeniach, w których
wszystkich wydarzeniach,
wymagania na dobry
bierze udział grupa
w których bierze udział
grupa
11- 9 godzin zajęć w
rzetelne wywiązywanie się z zadań
udział w ponad połowie
udział w ponad połowie
Dobry
każdym trymestrze
indywidualnych odpowiedzialne
wydarzeń, w których wzięła
wydarzeń, w których
podejście do zadań grupowych
udział grupa
wzięła udział grupa
3
Dostateczny
Dopuszczający
8- 6 godzin zajęć w
trymestrze
Niedostateczny poniżej 6 godzin zajęć
w trymestrze
niedbałe wykonywanie
podstawowych zadań indywidualnych
i bierność w działaniach grupowych
brak zaangażowania w działania
indywidualne i grupowe
Sporadyczny, przypadkowy
udział w prezentacjach pracy
częste niewywiązywanie się z zadań
podstawowych
Sporadyczny, przypadkowy
udział lub brak udziału w
prezentacjach pracy
Sporadyczny,
przypadkowy udział lub
brak udziału w konkursach
i przeglądach
We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie ZS 54 § 50 a decyzję podejmuje nauczyciel wystawiający
ocenę po zasięgnięciu opinii zainteresowanych uczniów.
4