MTN880451 MTN880451 MTN880451

Komentarze

Transkrypt

MTN880451 MTN880451 MTN880451
Element magistralny LON
Artykuł
Artyku nr: MTN880451
Opis
•
•
•
moduł bazowy do instalowanych podtynkowo urządzeń LON oraz interfejsu pomiędzy modułami aplikacji
a siecią LON
montaŜ śrubami w puszkach montowanych podtynkowo
oprogramowanie zgodne z profilem LonMark „Switch (3200)", „Occupancy Sensor (1060)" oraz „Scene Panel
(3250)" słuŜące do zamiany sygnałów podłączonych modułów aplikacji (przycisków, czujników ruchu, kontrolerów
temperatury, itp.) na komunikaty dotyczące sterowania oświetleniem, roletami przeciwsłonecznymi, zajętością
oraz temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Wersja: 22.07.2008
Podlega zmianom
Strona 1 z 3
Element magistralny LON
Artykuł
Artyku nr: MTN880451
Przeznaczenie
Element magistralny LON UP (LON-BCU) jest podstawowym modułem modułów dla aplikacji
montowanych podtynkowo, wyposaŜonych w interfejs „10pin plug-in” (PEI). LON-BCU tworzy
mechaniczne, elektryczne oraz techniczne połączenie z siecią LonWorks TP/FT oraz modułem aplikacji.
Telegramy odbierane przez magistralę są analizowane i przekazywane dalej jako instrukcje poprzez PEI
do modułu aplikacji. W kierunku przeciwnym sygnały z modułu aplikacji zamieniane są na telegramy i są
przekazywane na magistralę.
MontaŜ
Element magistralny LON jest przeznaczony do zamontowania w puszkach montowanych podtynkowo. Jest on
przymocowywany przy pomocy śrub do puszki montaŜowej. Nie ma moŜliwości przymocowania za pośrednictwem
zatrzasków. Moduły aplikacji przymocowuje się na elemencie magistralnym LON.
Połączenie sieciowe wykonuje się za pomocą dwubiegunowego terminala połączeniowego magistrali, który zapewnia
2
połączenie aŜ z 4 przewodami. Przymocować moŜna przewody o przekroju od 0,6 do 0,8 mm . Poprzez naciśnięcie
przycisku serwisowego element magistralny LON zostaje przygotowany do wysłania swojego identyfikatora
neuronowego. Dioda serwisowa informuje o stanie programowania.
Do pracy urządzenia niezbędne jest oprogramowanie.
Uwagi
Urządzenia elektryczne moŜe zakładać i montować wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Przy planowaniu montaŜu
układów elektrycznych pod uwagę naleŜy wziąć odpowiednie normy, wytyczne oraz przepisy obowiązujące w danym
kraju. Ponadto, pod uwagę naleŜy wziąć takŜe specyfikacje konkretnego urządzenia. Przy planowaniu projektów,
montaŜu oraz przy oddawaniu urządzeń do eksploatacji naleŜy posiadać szczegółową wiedzę na temat technologii Lon.
Działanie urządzenia jest uzaleŜnione od zastosowanego oprogramowania. Załadować moŜna wyłącznie programy
zaakceptowane dla tego urządzenia.
Integrator systemu musi zapewnić, aby załadowane oprogramowanie oraz skonfigurowane na nim parametry
odpowiadały zewnętrznemu okablowaniu urządzenia. Wymóg ten ma zastosowanie szczególnie wówczas, gdy dla
urządzenia dostępnych jest kilka aplikacji przeznaczonych do róŜnych zastosowań.
Wersja: 22.07.2008
Podlega zmianom
Strona 2 z 3
Element magistralny LON
Artykuł
Artyku nr: MTN880451
Dane techniczne
Zasilanie
Napięcie zasilania:
Pobór mocy (maks.):
Interfejs sieciowy
Typ kanału:
Typ nadajnika-odbiornika:
Elementy sterowania
Przycisk serwisowy:
Wskaźniki
Dioda serwisowa (czerwona):
Połączenia
Magistrala:
Zewnętrzny interfejs fizyczny (PEI):
Obudowa
Wymiary:
Klasa ochrony:
MontaŜ:
Zgodność
Dyrektywa WE:
Wersja: 22.07.2008
DC 42,8 V (zapewniane przez sieć)
1 LPUL (285 mW), 6,2 mA przy 42 V, 25 mA @ 5 V
(w zaleŜności od modułu aplikacji)
TP/FT-10 (78 kbps)
LON Link Power Transceiver (LPT-11)
Propagacja identyfikatora neuronowego
zapalona: błąd dostępu do sieci
pulsuje: moduł nieskonfigurowany
dwubiegunowy terminal typu „plug-in and branch”
(Typ: WAGO 243)
dziesięciobiegunowe gniazdo, napięcia znamionowe
zgodne z EIB: DC 5 V, DC 20 V (maks. 2 mA)
moc znamionowa: 50 mW
głębokość montaŜowa: 22 mm
IP20 (EN 60 529/IEC 144)
MontaŜ śrubami w gniazdku ściennym podtynkowym
(60mm)
2004/108/EWG
Podlega zmianom
Strona 3 z 3