Kalendarium wydarzeń - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Komentarze

Transkrypt

Kalendarium wydarzeń - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
PUP Malbork
http://www.pup.malbork.pl/main/kalendarium/2017-01-17.html
Wybierz dzień:
2017-01-17
Przejdź
Bieżące
Wydarzenia w dniu 2017-01-17
Nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy
Miejsce:
PUP Malbork, nr tel. (055) 272-33-51 wew. 320, pokój nr 11
Data:
2017-01-16 do 2017-01-31
Godzina:
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży
na okres do 6 miesięcy
w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim
i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania
5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie
od 16.01.2017 roku do 31.01.2017 roku.
Informacje dotyczące projektu – organizacji staży
Każda osoba bezrobotna zakwalifikowana do projektu skorzysta z kompleksowego wsparcia w nim ujętego, które obejmować
będzie takie działania jak:
1. identyfikacja umiejętności, predyspozycji, oczekiwań i problemów zawodowych osób i wyznaczenie celów zawodowych oraz
wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego – czyli opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod okiem Doradcy
Klienta,
2. poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe, w tym 9 dniowe warsztaty z zakresu poszukiwania pracy i rozwoju
kompetencjiistotnych na rynku pracy,
oba instrumenty realizowane będą przed skierowaniem każdej osoby bezrobotnej na staż.
Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, gdy wynikało to będzie z wskazanych w Indywidualnym Planie Działania potrzeb osoby
bezrobotnej może ona zostać skierowana na:
1) szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe- realizowane przed skierowaniem osoby bezrobotnej na staż. Katalog
szkoleń obejmuje tylko i wyłącznie szkolenia certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym realizowanym przez
uprawnioną Instytucję takie jak: kursy SEP, ECDL (komputerowe na różnych poziomach zaawansowania), językowe (zakończone np.
egzaminem TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF), obsługi wózków widłowych, operator drona, montażu, demontażu
rusztowania, kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy i osób lub kwalifikacji przyspieszonej, kurs ADR, szkolenia energetyczne,
kurs prawa jazdy kat. E, kurs obsługi koparki i koparko-ładowarki,szkolenie na uprawnienia palaczy kotłowni CO, kurs
pedagogiczny, ratownika wodnego, Europejski Certyfikat Bankowca, kurs agenta ubezpieczeniowego.
W/w kursy/szkolenia stanowią jedynie przykłady i nie należy ich traktować jako listy zamkniętej. Niemniej jednak
każde z realizowanych w projekcie szkoleń musi się zakończyć certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.
Powyższe weryfikowane będzie z osobą bezrobotną na etapie ustalania Indywidualnego Planu Działania.
2) prace interwencyjne - realizowane po zakończeniu stażu.
W świetle powyższego pierwsze staże realizowane w ramach projektu ruszą od lutego 2017 roku.
Grupa docelowa – osoby bezrobotne kierowane na staż
Nabór dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, powyżej 30 roku
życia, dla których został ustalony II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do co najmniej jednej z pięciu poniższych grup:
1.
2.
3.
4.
kobiety,
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – do okresu
zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie),
5. osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3, czyli posiadające wykształcenie: ISCED 1 - podstawowe, ISCED 2 –
gimnazjalne, ISCED 3 –ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe).
Wymagania stawiane Organizatorom stażu
1) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
2) spełnienie warunków wskazanych w art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniu w
sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160)- wskazanych w
informacji dla organizatora załączonej do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych,
3) spełnienie wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie staży dla osób
bezrobotnych,
4) złożenie poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie staży deklaracji zatrudnienia
osoby bezrobotnej po odbytym stażu*, na okres co najmniej 3 miesięcy (okres 3 miesięcy oznacza co najmniej 90 dni
kalendarzowych) na podstawie umowy o pracę w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (1/2 etatu) lub umowy
zlecenia (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku dłuższego okresu obowiązywania umowy jej wartość
winna być proporcjonalnie wyższa: np. 4 m-ce, 4 krotność minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że stawka za godzinę
pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę),
5) wywiązanie się z zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku umów, w szczególności zadeklarowanego we wniosku
zatrudnienia bezrobotnego, po odbytym u Pracodawcy stażu, na wskazany w oświadczeniu/deklaracji okres.
Miejsce złożenia wniosku
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Al. Armii krajowej 70, pok. 11 I piętro.
Kryteria rozpatrywania wniosku
Rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży odbywa się przez członków Komisji ds. rozpatrywania
wniosków w oparciu o Ustawę z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645
z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 roku nr 142, poz. 1160).
Ponadto z uwagi na ograniczone środki finansowe Komisja będzie rozpatrywać wnioski według kolejności wpływu.
Wnioski bez gwarancji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu, wnioski z gwarancją zatrudnienia na okres krótszy
niż 3 miesiące, wnioski w których wartość 3 miesięcznej umowy zlecenia będzie niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
lub wnioski, w których wskazana do odbycia stażu osoba nie spełnia założeń projektu (w sytuacji gdy Organizator stażu określił we
wniosku, iż nie jest zainteresowany przyjęciem do odbycia stażu innej osoby skierowanej przez PUP spełniającej założenia
programowe), będą rozpatrywane negatywnie.
Celem uzupełnienia wolnego miejsca stażowego (w przypadku rezygnacji przez Organizatora z przyznanego miejsca), Urząd Pracy
ogłosi kolejny nabór pracodawców.
UWAGA!!!
W przypadku wskazania we wniosku osoby bezrobotnej, która miałaby być przyjęta do odbycia stażu, zobligowana jest ona do
dostarczenia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku do obsługującego Ją Doradcy Klienta wypełnionego formularza
zgłoszeniowego nie później niż do dnia 09.01.2017 roku.
Pozwoli to na szybsze zweryfikowanie osoby bezrobotnej pod kątem możliwości jej udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, pok. nr 11 lub pod
numerem telefonu (55) 272 33 51 wew. 320.
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż analogiczny nabór pracodawców zainteresowanych organizacją stażu na rzecz
osób bezrobotnych prowadzony jest w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i
sztumskim – aktywizacja zawodowa” przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
Szczegółowe informacje dot. naboru prowadzonego przez przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
Grupowa Informacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP
Malbork
Miejsce:
PUP Malbork
Data:
2017-01-17 do 2017-01-17
Godzina:
Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku